Imported Upstream version 2.23.05
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / lang / webalizer_lang.thai
1 /*
2 webalizer_lang.thai
3
4 Webalizer V2.0x Language Support file for Thai.
5 15-May-1998 by Bradford L. Barrett (brad@mrunix.net)
6 31-May-1998 Modified for level 1.1 support (brad@mrunix.net)
7 23-Jul-1998 Modified for level 1.2 support (brad@mrunix.net)
8 08-Mar-1999 Updated HTTP 1.1 response codes by Yves Lafon (ylafon@w3.org)
9 28-Jun-1999 Modified for level 1.3 support (brad@mrunix.net)
10 16-Feb-2000 Modified for level 2.0 support (brad@mrunix.net)
11 06-Jun-2002 Thai translation by Mr.Piriya Jannoppakarn (piriya@pantip.com)
12 26-Mar-2008 Updated to current IANA TLDs (brad@mrunix.net)
13 26-May-2008 Modified for level 2.2 support (brad@mrunix.net)
14
15
16 Language files are named using the following convention:
17
18 webalizer_lang.LANGUAGE
19
20 where 'LANGUAGE' is the name of the language the file is
21 translated into (ie: webalizer_lang.russian for russian).
22 Either copy the desired language file to webalizer_lang.h
23 or create a symbolic link, then re-compile.
24
25 If you translate this file into a different language, please
26 send a copy to brad@mrunix.net.
27
28 */
29
30 /***********************************************************************/
31 /* DEFINE LANGUAGE NAME here */
32 /***********************************************************************/
33
34 char *language = "Thai";
35 char *langcode = "th";
36
37 /***********************************************************************/
38 /* */
39 /* Informational messages */
40 /* */
41 /* These messages are only displayed while The Webalizer is being run, */
42 /* usually to the screen, and are not part of the HTML output. */
43 /* */
44 /***********************************************************************/
45
46 /* these are only used in timing totals */
47 /* Format: XXX records (XXX ignored, XXX bad) in X.XX seconds */
48 char *msg_records = "ÃÐàºÕ¹";
49 char *msg_addresses="áÍ´à´ÃÊ";
50 char *msg_ignored = "¡àÇé¹";
51 char *msg_bad = "àÊÕÂ";
52 char *msg_in = "ã¹";
53 char *msg_seconds = "ÇÔ¹Ò·Õ";
54
55 /* progress and setup error messages */
56 char *msg_log_err = "¢éͼԴ¾ÅÒ´: äÁèÊÒÁÒöà»Ô´ä¿Åìä´é";
57 char *msg_log_use = "ãªéä¿Åì";
58 char *msg_dir_err = "¢éͼԴ¾ÅÒ´: äÁèÊÒÁÒöà»ÅÕè¹ä´àä·ÍÃÕä´é";
59 char *msg_dir_use = "ÊÃéÒ§¼ÅÅѾ¸ìã¹";
60 char *msg_cur_dir = "ä´àä·ÍÃջѨ¨ØºÑ¹";
61 char *msg_hostname= "ÃÒ§ҹÊÓËÃѺâÎÊ";
62 char *msg_ign_hist= "äÁèãªè¢éÍÁÙÅ¡è͹˹éÒ...";
63 char *msg_no_hist = "äÁ辺¢éÍÁÙÅ¡è͹˹éÒ...";
64 char *msg_get_hist= "¡ÓÅѧÍèÒ¹¢éÍÁÙÅ¡è͹˹éÒ...";
65 char *msg_put_hist= "¡ÓÅѧºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅ¡è͹˹éÒ...";
66 char *msg_hist_err= "¢éͼԴ¾ÅÒ´: äÁèÊÒÁÒöºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅ¡è͹˹éÒä´é";
67 char *msg_bad_hist= "¢éͼԴ¾ÅÒ´: ¡àÇé¹¢éÍÁÙÅ¡è͹˹éÒ·Õèà¡çºäÁè¶Ù¡µéͧ";
68 char *msg_bad_conf= "¢éͼԴ¾ÅÒ´: Unable to open configuration file";
69 char *msg_bad_key = "¤Óàµ×͹: ¤ÕÂìàÇÔÃì´äÁè¶Ù¡µéͧ";
70 char *msg_bad_date= "¢éͼԴ¾ÅÒ´: ¢éÒÁÃÐàºÕ¹ (Çѹ·ÕèäÁè¶Ù¡µéͧ)";
71 char *msg_ign_nscp= "¢éÒÁÃÐàºÕ¹·Õèà¡çº¢éÍÁÙÅÊèǹËÑǢͧ Netscape";
72 char *msg_bad_rec = "¢éÒÁÃÐàºÕ¹·ÕèäÁè¶Ù¡µéͧ";
73 char *msg_no_vrec = "äÁ辺ÃÐàºÕ¹·Õè¶Ù¡µéͧ!";
74 char *msg_gen_rpt = "¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÃÒ§ҹÊÓËÃѺ";
75 char *msg_gen_sum = "¡ÓÅѧÊÃØ»ÃÒ§ҹÊÓËÃѺ";
76 char *msg_get_data= "¡ÓÅѧÍèÒ¹¢éÍÁÙÅ·ÕèàÃÕ¡ãªé¡è͹˹éÒ..";
77 char *msg_put_data= "¡ÓÅѧºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅ·Õèãªé§Ò¹...";
78 char *msg_no_data = "äÁ辺¢éÍÁÙÅ·ÕèàÃÕ¡ãªé¡è͹˹éÒ...";
79 char *msg_bad_data= "¢éͼԴ¾ÅÒ´: äÁèÊÒÁÒöàÃÕ¡¤×¹¢éÍÁÙÅ·ÕèàÃÕ¡ãªé¡è͹˹éÒ";
80 char *msg_data_err= "¢éͼԴ¾ÅÒ´: äÁèÊÒÁÒöºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅ·ÕèàÃÕ¡ãªéÍÂÙèä´é";
81 char *msg_dup_data= "¤Óàµ×͹: à¡Ô´¢éÍÁÙÅ«éÓ«é͹";
82
83 /* DNS Stuff */
84 char *msg_dns_nocf= "No cache file specified, aborting...";
85 char *msg_dns_nodb= "Error: Unable to open DNS cache file";
86 char *msg_dns_nolk= "Error: Unable to lock DNS cache file";
87 char *msg_dns_usec= "Using DNS cache file";
88 char *msg_dns_rslv= "DNS Lookup";
89 char *msg_dns_none= "None to process";
90 char *msg_dns_abrt= "DNS support not present, aborting...";
91
92 /* Geolocation stuff */
93 char *msg_geo_open= "Error opening file";
94 char *msg_geo_use = "Using";
95 char *msg_geo_nolu= "lookups disabled";
96 char *msg_geo_dflt= "default";
97
98 /* memory allocation errors */
99 char *msg_nomem_ts= "˹èǤÇÒÁ¨ÓäÁèà¾Õ§¾Í, äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Top Sites ä´é!";
100 char *msg_nomem_tr= "˹èǤÇÒÁ¨ÓäÁèà¾Õ§¾Í, äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Top Referrers ä´é!";
101 char *msg_nomem_tu= "˹èǤÇÒÁ¨ÓäÁèà¾Õ§¾Í, äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Top URLs ä´é!";
102 char *msg_nomem_tc= "˹èǤÇÒÁ¨ÓäÁèà¾Õ§¾Í, äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Top Countries ä´é!";
103 char *msg_nomem_ta= "˹èǤÇÒÁ¨ÓäÁèà¾Õ§¾Í, äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Top User Agents ä´é!";
104 char *msg_nomem_tsr="˹èǤÇÒÁ¨ÓäÁèà¾Õ§¾Í, äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Top Search Strings ä´é!";
105 char *msg_nomem_ti= "˹èǤÇÒÁ¨ÓäÁèà¾Õ§¾Í, äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Top Usernames ä´é!";
106 char *msg_nomem_dh= "Error adding host node (daily), skipping";
107 char *msg_nomem_mh= "Error adding host node (monthly), skipping";
108 char *msg_nomem_u = "Error adding URL node, skipping";
109 char *msg_nomem_a = "Error adding User Agent node, skipping";
110 char *msg_nomem_r = "Error adding Referrer node, skipping";
111 char *msg_nomem_sc= "Error adding Search String Node, skipping";
112 char *msg_nomem_i = "Error adding Username node, skipping";
113
114 /* log record errors */
115 char *msg_big_rec = "Error: Skipping oversized log record";
116 char *msg_big_host= "Warning: Truncating oversized hostname";
117 char *msg_big_date= "Warning: Truncating oversized date field";
118 char *msg_big_req = "Warning: Truncating oversized request field";
119 char *msg_big_ref = "Warning: Truncating oversized referrer field";
120 char *msg_big_user= "Warning: Truncating oversized username";
121 char *msg_big_one = "Warning: String exceeds storage size";
122
123 /* misc errors */
124 char *msg_no_open = "Error: Unable to open file";
125
126 /* Help display... */
127 char *h_usage1 = "Usage";
128 char *h_usage2 = "[options] [log file]";
129 char *h_msg[]= {
130 "-h = print this help message" ,
131 "-V = print version information" ,
132 "-v = be verbose" ,
133 "-d = print additional debug info" ,
134 "-F type = Log type. type= (clf | ftp | squid | w3c)",
135 "-f = Fold sequence errors" ,
136 "-i = ignore history file" ,
137 "-p = preserve state (incremental)" ,
138 "-b = ignore state (incremental)" ,
139 "-q = supress informational messages" ,
140 "-Q = supress _ALL_ messages" ,
141 "-Y = supress country graph" ,
142 "-G = supress hourly graph" ,
143 "-H = supress hourly stats" ,
144 "-L = supress color coded graph legends" ,
145 "-l num = use num background lines on graph" ,
146 "-m num = Visit timout value (seconds)" ,
147 "-T = print timing information" ,
148 "-c file = use configuration file 'file'" ,
149 "-n name = hostname to use" ,
150 "-o dir = output directory to use" ,
151 "-t name = report title 'name'" ,
152 "-a name = hide user agent 'name'" ,
153 "-r name = hide referrer 'name'" ,
154 "-s name = hide site 'name'" ,
155 "-u name = hide URL 'name'" ,
156 "-x name = Use filename extension 'name'" ,
157 "-O name = Omit page 'name'" ,
158 "-P name = Page type extension 'name'" ,
159 "-I name = Index alias 'name'" ,
160 "-K num = num months in summary table" ,
161 "-k num = num months in summary graph" ,
162 "-A num = Display num top agents" ,
163 "-C num = Display num top countries" ,
164 "-R num = Display num top referrers" ,
165 "-S num = Display num top sites" ,
166 "-U num = Display num top URLs" ,
167 "-e num = Display num top Entry Pages" ,
168 "-E num = Display num top Exit Pages" ,
169 "-g num = Group Domains to 'num' levels" ,
170 "-X = Hide individual sites" ,
171 "-z dir = Use country flags in 'dir'" ,
172 #ifdef USE_DNS
173 "-D name = Use DNS Cache file 'name'" ,
174 "-N num = Number of DNS processes (0=disable)" ,
175 "-j = Enable native GeoDB lookups" ,
176 "-J name = Use GeoDB database 'name'" ,
177 #endif
178 #ifdef USE_GEOIP
179 "-w = Enable GeoIP lookups" ,
180 "-W name = Use GeoIP database 'name'" ,
181 #endif
182 NULL};
183
184 /***********************************************************************/
185 /* */
186 /* HTML strings */
187 /* */
188 /* These strings are used as part of the HTML output generated by The */
189 /* Webalizer. */
190 /* */
191 /***********************************************************************/
192
193 /* header strings */
194 char *msg_hhdr_sp = "ÃÒ§ҹªèǧ";
195 char *msg_hhdr_gt = "ÊÃéÒ§àÁ×èÍ";
196
197 /* main index strings */
198 char *msg_main_us = "Usage summary for";
199 /* char *msg_main_per= "12 à´×͹·Õè¼èÒ¹ÁÒ"; */
200 char *msg_main_per= "ÊÃØ»ÃÒÂà´×͹";
201 char *msg_main_sum= "ÊÃØ»ÃÒÂà´×͹";
202 char *msg_main_da = "à©ÅÕèµèÍÇѹ";
203 char *msg_main_mt = "ÃÇÁ·Ñé§à´×͹";
204
205 /* month HTML page strings */
206 char *msg_hmth_du = "Daily usage for";
207 char *msg_hmth_hu = "Hourly usage for";
208
209 /* table header strings */
210 char *msg_h_by = "àÃÕ§µÒÁ";
211 char *msg_h_avg = "à©ÅÕèÂ";
212 char *msg_h_max = "ÊÙ§ÊØ´";
213 char *msg_h_total = "ÃÇÁ";
214 char *msg_h_totals= "ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´";
215 char *msg_h_day = "Çѹ";
216 char *msg_h_mth = "à´×͹";
217 char *msg_h_hour = "ªÑèÇâÁ§";
218 char *msg_h_hits = "Hits";
219 char *msg_h_pages = "Pages";
220 char *msg_h_visits= "Visits";
221 char *msg_h_files = "Files";
222 char *msg_h_sites = "Sites";
223 char *msg_h_xfer = "KBytes";
224 char *msg_h_hname = "Hostname";
225 char *msg_h_url = "URL";
226 char *msg_h_agent = "User Agent";
227 char *msg_h_ref = "Referrer";
228 char *msg_h_ctry = "»ÃÐà·È";
229 char *msg_h_search= "Search String";
230 char *msg_h_uname = "Username";
231
232 /* links along top of page */
233 char *msg_hlnk_ds = "ʶԵÔÃÒÂÇѹ";
234 char *msg_hlnk_hs = "ʶԵÔÃÒªÑèÇâÁ§";
235 char *msg_hlnk_u = "URL";
236 char *msg_hlnk_s = "Site";
237 char *msg_hlnk_a = "Agent";
238 char *msg_hlnk_c = "»ÃÐà·È";
239 char *msg_hlnk_r = "Referrer";
240 char *msg_hlnk_en = "Entry";
241 char *msg_hlnk_ex = "Exit";
242 char *msg_hlnk_sr = "¤é¹ËÒ";
243 char *msg_hlnk_i = "¼Ùéãªé";
244
245 /* monthly total table */
246 char *msg_mtot_ms = "ʶԵÔÃÒÂà´×͹ÊÓËÃѺ";
247 char *msg_mtot_th = "hit ·Ñé§ËÁ´";
248 char *msg_mtot_tf = "ä¿Åì·Ñé§ËÁ´";
249 char *msg_mtot_tx = "¡ÔâÅ亵ì·Ñé§ËÁ´";
250 char *msg_mtot_us = "unique site ·Ñé§ËÁ´";
251 char *msg_mtot_ur = "unique referrer ·Ñé§ËÁ´";
252 char *msg_mtot_ua = "unique user agent ·Ñé§ËÁ´";
253 char *msg_mtot_uu = "unique URL ·Ñé§ËÁ´";
254 char *msg_mtot_ui = "¼Ùéãªé·Ñé§ËÁ´";
255 char *msg_mtot_mhd= "hit µèÍÇѹ";
256 char *msg_mtot_mhh= "hit µèͪÑèÇâÁ§";
257 char *msg_mtot_mfd= "ä¿ÅìµèÍÇѹ";
258 char *msg_mtot_mpd= "page µèÍÇѹ";
259 char *msg_mtot_msd= "site µèÍÇѹ";
260 char *msg_mtot_mvd= "visit µèÍÇѹ";
261 char *msg_mtot_mkd= "¡ÔâºäºµìµèÍÇѹ";
262 char *msg_mtot_rc = "hit µèÍ response Code";
263
264 /* daily total table */
265 char *msg_dtot_ds = "ʶԵÔÃÒÂÇѹÊÓËÃѺ";
266
267 /* hourly total table */
268 char *msg_htot_hs = "ʶԵÔÃÒªÑèÇâÁ§ÊÓËÃѺ";
269
270 /* country pie chart */
271 char *msg_ctry_use= "Usage by Country for";
272
273 /* top tables */
274 /* Formatted as "Top xxx of xxx Total something" */
275 char *msg_top_top = "";
276 char *msg_top_of = "Íѹ´Ñºáá¨Ò¡";
277 char *msg_top_s = "Site ·Ñé§ËÁ´";
278 char *msg_top_u = "URL ·Ñé§ËÁ´";
279 char *msg_top_r = "Referrer ·Ñé§ËÁ´";
280 char *msg_top_a = "User Agent ·Ñé§ËÁ´";
281 char *msg_top_c = "»ÃÐà·È·Ñé§ËÁ´";
282 char *msg_top_en = "Entry Page ·Ñé§ËÁ´";
283 char *msg_top_ex = "Exit Page ·Ñé§ËÁ´";
284 char *msg_top_sr = "Search String ·Ñé§ËÁ´";
285 char *msg_top_i = "¼Ùéãªé·Ñé§ËÁ´";
286 char *msg_v_sites = "áÊ´§ä«µì (site) ·Ñé§ËÁ´";
287 char *msg_v_urls = "áÊ´§ URL ·Ñé§ËÁ´";
288 char *msg_v_refs = "áÊ´§ Referrer ·Ñé§ËÁ´";
289 char *msg_v_agents= "áÊ´§ User Agent ·Ñé§ËÁ´";
290 char *msg_v_search= "áÊ´§ Search Strings ·Ñé§ËÁ´";
291 char *msg_v_users = "áÊ´§¼Ùéãªé·Ñé§ËÁ´";
292
293 /* short month names MUST BE 3 CHARS in size... pad if needed*/
294 char *s_month[12]={ "Jan", "Feb", "Mar",
295 "Apr", "May", "Jun",
296 "Jul", "Aug", "Sep",
297 "Oct", "Nov", "Dec"};
298
299 /* long month names - can be any length */
300 char *l_month[12]={ "January", "February", "March", "April",
301 "May", "June", "July", "August",
302 "September","October", "November","December"};
303
304 /* response code descriptions... order IS important! */
305 struct response_code response[] =
306 { { "Undefined response code", 0 },
307 { "Code 100 - Continue", 0 },
308 { "Code 101 - Switching Protocols", 0 },
309 { "Code 200 - OK", 0 },
310 { "Code 201 - Created", 0 },
311 { "Code 202 - Accepted", 0 },
312 { "Code 203 - Non-Authoritative Information", 0 },
313 { "Code 204 - No Content", 0 },
314 { "Code 205 - Reset Content", 0 },
315 { "Code 206 - Partial Content", 0 },
316 { "Code 300 - Multiple Choices", 0 },
317 { "Code 301 - Moved Permanently", 0 },
318 { "Code 302 - Found", 0 },
319 { "Code 303 - See Other", 0 },
320 { "Code 304 - Not Modified", 0 },
321 { "Code 305 - Use Proxy", 0 },
322 { "Code 307 - Moved Temporarily", 0 },
323 { "Code 400 - Bad Request", 0 },
324 { "Code 401 - Unauthorized", 0 },
325 { "Code 402 - Payment Required", 0 },
326 { "Code 403 - Forbidden", 0 },
327 { "Code 404 - Not Found", 0 },
328 { "Code 405 - Method Not Allowed", 0 },
329 { "Code 406 - Not Acceptable", 0 },
330 { "Code 407 - Proxy Authentication Required", 0 },
331 { "Code 408 - Request Timeout", 0 },
332 { "Code 409 - Conflict", 0 },
333 { "Code 410 - Gone", 0 },
334 { "Code 411 - Length Required", 0 },
335 { "Code 412 - Precondition Failed", 0 },
336 { "Code 413 - Request Entity Too Large", 0 },
337 { "Code 414 - Request-URI Too Long", 0 },
338 { "Code 415 - Unsupported Media Type", 0 },
339 { "Code 416 - Requested Range Not Satisfiable", 0 },
340 { "Code 417 - Expectation Failed", 0 },
341 { "Code 500 - Internal Server Error", 0 },
342 { "Code 501 - Not Implemented", 0 },
343 { "Code 502 - Bad Gateway", 0 },
344 { "Code 503 - Service Unavailable", 0 },
345 { "Code 504 - Gateway Timeout", 0 },
346 { "Code 505 - HTTP Version Not Supported", 0 } };
347
348 char *msg_title = "ʶԵԡÒÃãªé§Ò¹ÊÓËÃѺ";
349 char *msg_h_other = "Í×è¹ æ";
350
351 /* Country codes (previously in ctry.h header file) */
352
353 struct country_code ctry[] = {
354 { 0, "Unresolved/Unknown", 0,0,0 },
355 { IDX_3C('c','o','m'), "Commercial (com)", 0,0,0 },
356 { IDX_3C('e','d','u'), "Educational (edu)", 0,0,0 },
357 { IDX_3C('g','o','v'), "US Government (gov)", 0,0,0 },
358 { IDX_3C('i','n','t'), "International (int)", 0,0,0 },
359 { IDX_3C('m','i','l'), "US Military (mil)", 0,0,0 },
360 { IDX_3C('n','e','t'), "Network (net)", 0,0,0 },
361 { IDX_3C('o','r','g'), "Non-Profit (org)", 0,0,0 },
362 { IDX_3C('b','i','z'), "Generic Business (biz)", 0,0,0 },
363 { IDX_3C('c','a','t'), "Catalan Community (cat)", 0,0,0 },
364 { IDX_3C('p','r','o'), "Professional (pro)", 0,0,0 },
365 { IDX_3C('t','e','l'), "Ind. Contact Data (tel)", 0,0,0 },
366 { IDX_4C('a','e','r','o'),"Air Transport Industry (aero)", 0,0,0 },
367 { IDX_4C('a','s','i','a'),"Asia Pacific Community (asia)", 0,0,0 },
368 { IDX_4C('c','o','o','p'),"Cooperative Association (coop)", 0,0,0 },
369 { IDX_4C('i','n','f','o'),"Generic TLD (info)", 0,0,0 },
370 { IDX_4C('j','o','b','s'),"Human Resources (jobs)", 0,0,0 },
371 { IDX_4C('m','o','b','i'),"Generic Mobile TLD (mobi)", 0,0,0 },
372 { IDX_4C('n','a','m','e'),"Individual (name)", 0,0,0 },
373 { IDX_4C('a','r','p','a'),"Address Routing (arpa)", 0,0,0 },
374 { IDX_4C('n','a','t','o'),"Nato field (nato)", 0,0,0 },
375 { IDX_6C('m','u','s','e','u','m'), "Museums (museum)", 0,0,0 },
376 { IDX_6C('t','r','a','v','e','l'), "Travel Ind. (travel)", 0,0,0 },
377 { IDX_2C('a','c'), "Ascension Island", 0,0,0 },
378 { IDX_2C('a','d'), "Andorra", 0,0,0 },
379 { IDX_2C('a','e'), "United Arab Emirates", 0,0,0 },
380 { IDX_2C('a','f'), "Afghanistan", 0,0,0 },
381 { IDX_2C('a','g'), "Antigua and Barbuda", 0,0,0 },
382 { IDX_2C('a','i'), "Anguilla", 0,0,0 },
383 { IDX_2C('a','l'), "Albania", 0,0,0 },
384 { IDX_2C('a','m'), "Armenia", 0,0,0 },
385 { IDX_2C('a','n'), "Netherlands Antilles", 0,0,0 },
386 { IDX_2C('a','o'), "Angola", 0,0,0 },
387 { IDX_2C('a','q'), "Antarctica", 0,0,0 },
388 { IDX_2C('a','r'), "Argentina", 0,0,0 },
389 { IDX_2C('a','s'), "American Samoa", 0,0,0 },
390 { IDX_2C('a','t'), "Austria", 0,0,0 },
391 { IDX_2C('a','u'), "Australia", 0,0,0 },
392 { IDX_2C('a','w'), "Aruba", 0,0,0 },
393 { IDX_2C('a','x'), "Aland Islands", 0,0,0 },
394 { IDX_2C('a','z'), "Azerbaijan", 0,0,0 },
395 { IDX_2C('b','a'), "Bosnia and Herzegovina", 0,0,0 },
396 { IDX_2C('b','b'), "Barbados", 0,0,0 },
397 { IDX_2C('b','d'), "Bangladesh", 0,0,0 },
398 { IDX_2C('b','e'), "Belgium", 0,0,0 },
399 { IDX_2C('b','f'), "Burkina Faso", 0,0,0 },
400 { IDX_2C('b','g'), "Bulgaria", 0,0,0 },
401 { IDX_2C('b','h'), "Bahrain", 0,0,0 },
402 { IDX_2C('b','i'), "Burundi", 0,0,0 },
403 { IDX_2C('b','j'), "Benin", 0,0,0 },
404 { IDX_2C('b','l'), "Saint Barthelemy", 0,0,0 },
405 { IDX_2C('b','m'), "Bermuda", 0,0,0 },
406 { IDX_2C('b','n'), "Brunei Darussalam", 0,0,0 },
407 { IDX_2C('b','o'), "Bolivia", 0,0,0 },
408 { IDX_2C('b','r'), "Brazil", 0,0,0 },
409 { IDX_2C('b','s'), "Bahamas", 0,0,0 },
410 { IDX_2C('b','t'), "Bhutan", 0,0,0 },
411 { IDX_2C('b','v'), "Bouvet Island", 0,0,0 },
412 { IDX_2C('b','w'), "Botswana", 0,0,0 },
413 { IDX_2C('b','y'), "Belarus", 0,0,0 },
414 { IDX_2C('b','z'), "Belize", 0,0,0 },
415 { IDX_2C('c','a'), "Canada", 0,0,0 },
416 { IDX_2C('c','c'), "Cocos (Keeling) Islands", 0,0,0 },
417 { IDX_2C('c','d'), "Congo, Democratic Republic", 0,0,0 },
418 { IDX_2C('c','f'), "Central African Republic", 0,0,0 },
419 { IDX_2C('c','g'), "Congo", 0,0,0 },
420 { IDX_2C('c','h'), "Switzerland", 0,0,0 },
421 { IDX_2C('c','i'), "Cote D'Ivoire (Ivory Coast)", 0,0,0 },
422 { IDX_2C('c','k'), "Cook Islands", 0,0,0 },
423 { IDX_2C('c','l'), "Chile", 0,0,0 },
424 { IDX_2C('c','m'), "Cameroon", 0,0,0 },
425 { IDX_2C('c','n'), "China", 0,0,0 },
426 { IDX_2C('c','o'), "Colombia", 0,0,0 },
427 { IDX_2C('c','r'), "Costa Rica", 0,0,0 },
428 { IDX_2C('c','u'), "Cuba", 0,0,0 },
429 { IDX_2C('c','v'), "Cape Verde", 0,0,0 },
430 { IDX_2C('c','x'), "Christmas Island", 0,0,0 },
431 { IDX_2C('c','y'), "Cyprus", 0,0,0 },
432 { IDX_2C('c','z'), "Czech Republic", 0,0,0 },
433 { IDX_2C('d','e'), "Germany", 0,0,0 },
434 { IDX_2C('d','j'), "Djibouti", 0,0,0 },
435 { IDX_2C('d','k'), "Denmark", 0,0,0 },
436 { IDX_2C('d','m'), "Dominica", 0,0,0 },
437 { IDX_2C('d','o'), "Dominican Republic", 0,0,0 },
438 { IDX_2C('d','z'), "Algeria", 0,0,0 },
439 { IDX_2C('e','c'), "Ecuador", 0,0,0 },
440 { IDX_2C('e','e'), "Estonia", 0,0,0 },
441 { IDX_2C('e','g'), "Egypt", 0,0,0 },
442 { IDX_2C('e','h'), "Western Sahara", 0,0,0 },
443 { IDX_2C('e','r'), "Eritrea", 0,0,0 },
444 { IDX_2C('e','s'), "Spain", 0,0,0 },
445 { IDX_2C('e','t'), "Ethiopia", 0,0,0 },
446 { IDX_2C('e','u'), "European Union", 0,0,0 },
447 { IDX_2C('f','i'), "Finland", 0,0,0 },
448 { IDX_2C('f','j'), "Fiji", 0,0,0 },
449 { IDX_2C('f','k'), "Falkland Islands (Malvinas)", 0,0,0 },
450 { IDX_2C('f','m'), "Micronesia", 0,0,0 },
451 { IDX_2C('f','o'), "Faroe Islands", 0,0,0 },
452 { IDX_2C('f','r'), "France", 0,0,0 },
453 { IDX_2C('g','a'), "Gabon", 0,0,0 },
454 { IDX_2C('g','b'), "Great Britain (UK)", 0,0,0 },
455 { IDX_2C('g','d'), "Grenada", 0,0,0 },
456 { IDX_2C('g','e'), "Georgia", 0,0,0 },
457 { IDX_2C('g','f'), "French Guiana", 0,0,0 },
458 { IDX_2C('g','g'), "Guernsey", 0,0,0 },
459 { IDX_2C('g','h'), "Ghana", 0,0,0 },
460 { IDX_2C('g','i'), "Gibraltar", 0,0,0 },
461 { IDX_2C('g','l'), "Greenland", 0,0,0 },
462 { IDX_2C('g','m'), "Gambia", 0,0,0 },
463 { IDX_2C('g','n'), "Guinea", 0,0,0 },
464 { IDX_2C('g','p'), "Guadeloupe", 0,0,0 },
465 { IDX_2C('g','q'), "Equatorial Guinea", 0,0,0 },
466 { IDX_2C('g','r'), "Greece", 0,0,0 },
467 { IDX_2C('g','s'), "S. Georgia and S. Sandwich Isls.", 0,0,0 },
468 { IDX_2C('g','t'), "Guatemala", 0,0,0 },
469 { IDX_2C('g','u'), "Guam", 0,0,0 },
470 { IDX_2C('g','w'), "Guinea-Bissau", 0,0,0 },
471 { IDX_2C('g','y'), "Guyana", 0,0,0 },
472 { IDX_2C('h','k'), "Hong Kong", 0,0,0 },
473 { IDX_2C('h','m'), "Heard and McDonald Islands", 0,0,0 },
474 { IDX_2C('h','n'), "Honduras", 0,0,0 },
475 { IDX_2C('h','r'), "Croatia", 0,0,0 },
476 { IDX_2C('h','t'), "Haiti", 0,0,0 },
477 { IDX_2C('h','u'), "Hungary", 0,0,0 },
478 { IDX_2C('i','d'), "Indonesia", 0,0,0 },
479 { IDX_2C('i','e'), "Ireland", 0,0,0 },
480 { IDX_2C('i','l'), "Israel", 0,0,0 },
481 { IDX_2C('i','m'), "Isle of Man", 0,0,0 },
482 { IDX_2C('i','n'), "India", 0,0,0 },
483 { IDX_2C('i','o'), "British Indian Ocean Territory", 0,0,0 },
484 { IDX_2C('i','q'), "Iraq", 0,0,0 },
485 { IDX_2C('i','r'), "Iran", 0,0,0 },
486 { IDX_2C('i','s'), "Iceland", 0,0,0 },
487 { IDX_2C('i','t'), "Italy", 0,0,0 },
488 { IDX_2C('j','e'), "Jersey", 0,0,0 },
489 { IDX_2C('j','m'), "Jamaica", 0,0,0 },
490 { IDX_2C('j','o'), "Jordan", 0,0,0 },
491 { IDX_2C('j','p'), "Japan", 0,0,0 },
492 { IDX_2C('k','e'), "Kenya", 0,0,0 },
493 { IDX_2C('k','g'), "Kyrgyzstan", 0,0,0 },
494 { IDX_2C('k','h'), "Cambodia", 0,0,0 },
495 { IDX_2C('k','i'), "Kiribati", 0,0,0 },
496 { IDX_2C('k','m'), "Comoros", 0,0,0 },
497 { IDX_2C('k','n'), "Saint Kitts and Nevis", 0,0,0 },
498 { IDX_2C('k','p'), "Korea, Democratic Republic of", 0,0,0 },
499 { IDX_2C('k','r'), "Korea, Republic of", 0,0,0 },
500 { IDX_2C('k','w'), "Kuwait", 0,0,0 },
501 { IDX_2C('k','y'), "Cayman Islands", 0,0,0 },
502 { IDX_2C('k','z'), "Kazakhstan", 0,0,0 },
503 { IDX_2C('l','a'), "Laos", 0,0,0 },
504 { IDX_2C('l','b'), "Lebanon", 0,0,0 },
505 { IDX_2C('l','c'), "Saint Lucia", 0,0,0 },
506 { IDX_2C('l','i'), "Liechtenstein", 0,0,0 },
507 { IDX_2C('l','k'), "Sri Lanka", 0,0,0 },
508 { IDX_2C('l','r'), "Liberia", 0,0,0 },
509 { IDX_2C('l','s'), "Lesotho", 0,0,0 },
510 { IDX_2C('l','t'), "Lithuania", 0,0,0 },
511 { IDX_2C('l','u'), "Luxembourg", 0,0,0 },
512 { IDX_2C('l','v'), "Latvia", 0,0,0 },
513 { IDX_2C('l','y'), "Libya", 0,0,0 },
514 { IDX_2C('m','a'), "Morocco", 0,0,0 },
515 { IDX_2C('m','c'), "Monaco", 0,0,0 },
516 { IDX_2C('m','d'), "Moldova", 0,0,0 },
517 { IDX_2C('m','e'), "Montenegro", 0,0,0 },
518 { IDX_2C('m','f'), "Saint Martin (French part)", 0,0,0 },
519 { IDX_2C('m','g'), "Madagascar", 0,0,0 },
520 { IDX_2C('m','h'), "Marshall Islands", 0,0,0 },
521 { IDX_2C('m','k'), "Macedonia", 0,0,0 },
522 { IDX_2C('m','l'), "Mali", 0,0,0 },
523 { IDX_2C('m','m'), "Myanmar", 0,0,0 },
524 { IDX_2C('m','n'), "Mongolia", 0,0,0 },
525 { IDX_2C('m','o'), "Macau", 0,0,0 },
526 { IDX_2C('m','p'), "Northern Mariana Islands", 0,0,0 },
527 { IDX_2C('m','q'), "Martinique", 0,0,0 },
528 { IDX_2C('m','r'), "Mauritania", 0,0,0 },
529 { IDX_2C('m','s'), "Montserrat", 0,0,0 },
530 { IDX_2C('m','t'), "Malta", 0,0,0 },
531 { IDX_2C('m','u'), "Mauritius", 0,0,0 },
532 { IDX_2C('m','v'), "Maldives", 0,0,0 },
533 { IDX_2C('m','w'), "Malawi", 0,0,0 },
534 { IDX_2C('m','x'), "Mexico", 0,0,0 },
535 { IDX_2C('m','y'), "Malaysia", 0,0,0 },
536 { IDX_2C('m','z'), "Mozambique", 0,0,0 },
537 { IDX_2C('n','a'), "Namibia", 0,0,0 },
538 { IDX_2C('n','c'), "New Caledonia", 0,0,0 },
539 { IDX_2C('n','e'), "Niger", 0,0,0 },
540 { IDX_2C('n','f'), "Norfolk Island", 0,0,0 },
541 { IDX_2C('n','g'), "Nigeria", 0,0,0 },
542 { IDX_2C('n','i'), "Nicaragua", 0,0,0 },
543 { IDX_2C('n','l'), "Netherlands", 0,0,0 },
544 { IDX_2C('n','o'), "Norway", 0,0,0 },
545 { IDX_2C('n','p'), "Nepal", 0,0,0 },
546 { IDX_2C('n','r'), "Nauru", 0,0,0 },
547 { IDX_2C('n','u'), "Niue", 0,0,0 },
548 { IDX_2C('n','z'), "New Zealand", 0,0,0 },
549 { IDX_2C('o','m'), "Oman", 0,0,0 },
550 { IDX_2C('p','a'), "Panama", 0,0,0 },
551 { IDX_2C('p','e'), "Peru", 0,0,0 },
552 { IDX_2C('p','f'), "French Polynesia", 0,0,0 },
553 { IDX_2C('p','g'), "Papua New Guinea", 0,0,0 },
554 { IDX_2C('p','h'), "Philippines", 0,0,0 },
555 { IDX_2C('p','k'), "Pakistan", 0,0,0 },
556 { IDX_2C('p','l'), "Poland", 0,0,0 },
557 { IDX_2C('p','m'), "St. Pierre and Miquelon", 0,0,0 },
558 { IDX_2C('p','n'), "Pitcairn", 0,0,0 },
559 { IDX_2C('p','r'), "Puerto Rico", 0,0,0 },
560 { IDX_2C('p','s'), "Palestinian Territory, Occupied", 0,0,0 },
561 { IDX_2C('p','t'), "Portugal", 0,0,0 },
562 { IDX_2C('p','w'), "Palau", 0,0,0 },
563 { IDX_2C('p','y'), "Paraguay", 0,0,0 },
564 { IDX_2C('q','a'), "Qatar", 0,0,0 },
565 { IDX_2C('r','e'), "Reunion", 0,0,0 },
566 { IDX_2C('r','o'), "Romania", 0,0,0 },
567 { IDX_2C('r','s'), "Serbia", 0,0,0 },
568 { IDX_2C('r','u'), "Russian Federation", 0,0,0 },
569 { IDX_2C('r','w'), "Rwanda", 0,0,0 },
570 { IDX_2C('s','a'), "Saudi Arabia", 0,0,0 },
571 { IDX_2C('s','b'), "Solomon Islands", 0,0,0 },
572 { IDX_2C('s','c'), "Seychelles", 0,0,0 },
573 { IDX_2C('s','d'), "Sudan", 0,0,0 },
574 { IDX_2C('s','e'), "Sweden", 0,0,0 },
575 { IDX_2C('s','g'), "Singapore", 0,0,0 },
576 { IDX_2C('s','h'), "St. Helena", 0,0,0 },
577 { IDX_2C('s','i'), "Slovenia", 0,0,0 },
578 { IDX_2C('s','j'), "Svalbard and Jan Mayen Islands", 0,0,0 },
579 { IDX_2C('s','k'), "Slovakia", 0,0,0 },
580 { IDX_2C('s','l'), "Sierra Leone", 0,0,0 },
581 { IDX_2C('s','m'), "San Marino", 0,0,0 },
582 { IDX_2C('s','n'), "Senegal", 0,0,0 },
583 { IDX_2C('s','o'), "Somalia", 0,0,0 },
584 { IDX_2C('s','r'), "Suriname", 0,0,0 },
585 { IDX_2C('s','t'), "Sao Tome and Principe", 0,0,0 },
586 { IDX_2C('s','u'), "Soviet Union", 0,0,0 },
587 { IDX_2C('s','v'), "El Salvador", 0,0,0 },
588 { IDX_2C('s','y'), "Syrian Arab Republic", 0,0,0 },
589 { IDX_2C('s','z'), "Swaziland", 0,0,0 },
590 { IDX_2C('t','c'), "Turks and Caicos Islands", 0,0,0 },
591 { IDX_2C('t','d'), "Chad", 0,0,0 },
592 { IDX_2C('t','f'), "French Southern Territories", 0,0,0 },
593 { IDX_2C('t','g'), "Togo", 0,0,0 },
594 { IDX_2C('t','h'), "Thailand", 0,0,0 },
595 { IDX_2C('t','j'), "Tajikistan", 0,0,0 },
596 { IDX_2C('t','k'), "Tokelau", 0,0,0 },
597 { IDX_2C('t','l'), "Timor-Leste", 0,0,0 },
598 { IDX_2C('t','m'), "Turkmenistan", 0,0,0 },
599 { IDX_2C('t','n'), "Tunisia", 0,0,0 },
600 { IDX_2C('t','o'), "Tonga", 0,0,0 },
601 { IDX_2C('t','p'), "Portuguese Timor", 0,0,0 },
602 { IDX_2C('t','r'), "Turkey", 0,0,0 },
603 { IDX_2C('t','t'), "Trinidad and Tobago", 0,0,0 },
604 { IDX_2C('t','v'), "Tuvalu", 0,0,0 },
605 { IDX_2C('t','w'), "Taiwan", 0,0,0 },
606 { IDX_2C('t','z'), "Tanzania", 0,0,0 },
607 { IDX_2C('u','a'), "Ukraine", 0,0,0 },
608 { IDX_2C('u','g'), "Uganda", 0,0,0 },
609 { IDX_2C('u','k'), "United Kingdom", 0,0,0 },
610 { IDX_2C('u','m'), "US Minor Outlying Islands", 0,0,0 },
611 { IDX_2C('u','s'), "United States", 0,0,0 },
612 { IDX_2C('u','y'), "Uruguay", 0,0,0 },
613 { IDX_2C('u','z'), "Uzbekistan", 0,0,0 },
614 { IDX_2C('v','a'), "Vatican City State (Holy See)", 0,0,0 },
615 { IDX_2C('v','c'), "Saint Vincent and the Grenadines", 0,0,0 },
616 { IDX_2C('v','e'), "Venezuela", 0,0,0 },
617 { IDX_2C('v','g'), "Virgin Islands (British)", 0,0,0 },
618 { IDX_2C('v','i'), "Virgin Islands (U.S.)", 0,0,0 },
619 { IDX_2C('v','n'), "Viet Nam", 0,0,0 },
620 { IDX_2C('v','u'), "Vanuatu", 0,0,0 },
621 { IDX_2C('w','f'), "Wallis and Futuna Islands", 0,0,0 },
622 { IDX_2C('w','s'), "Samoa", 0,0,0 },
623 { IDX_2C('y','e'), "Yemen", 0,0,0 },
624 { IDX_2C('y','t'), "Mayotte", 0,0,0 },
625 { IDX_2C('y','u'), "Yugoslavia", 0,0,0 },
626 { IDX_2C('z','a'), "South Africa", 0,0,0 },
627 { IDX_2C('z','m'), "Zambia", 0,0,0 },
628 { IDX_2C('z','w'), "Zimbabwe", 0,0,0 },
629 { IDX_2C('a','1'), "Anonymous Proxy", 0,0,0 },
630 { IDX_2C('a','2'), "Satellite Provider", 0,0,0 },
631 { IDX_2C('o','1'), "Other", 0,0,0 },
632 { IDX_2C('a','p'), "Asia/Pacific Region", 0,0,0 },
633 { IDX_3C('l','a','n'), "Local Network (lan)", 0,0,0 },
634 { 0 , NULL, 0,0,0 }};