Imported Upstream version 2.23.05
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / lang / webalizer_lang.lithuanian
1 /*
2 webalizer_lang.lithuanian
3
4 Webalizer V2.0x Language Support file for Lithuanian.
5 24-Sep-2004 by Justas Butkus (justasbutkus@takas.lt)
6 26-Mar-2008 Updated to current IANA TLDs (brad@mrunix.net)
7 26-May-2008 Modified for level 2.2 support (brad@mrunix.net)
8
9
10 Language files are named using the following convention:
11
12 webalizer_lang.LANGUAGE
13
14 where 'LANGUAGE' is the name of the language the file is
15 translated into (ie: webalizer_lang.russian for russian).
16 Either copy the desired language file to webalizer_lang.h
17 or create a symbolic link, then re-compile.
18
19 If you translate this file into a different language, please
20 send a copy to brad@mrunix.net.
21
22 */
23
24 /***********************************************************************/
25 /* DEFINE LANGUAGE NAME here */
26 /***********************************************************************/
27
28 char *language = "Lithuanian";
29 char *langcode = "lt";
30
31 /***********************************************************************/
32 /* */
33 /* Informational messages */
34 /* */
35 /* These messages are only displayed while The Webalizer is being run, */
36 /* usually to the screen, and are not part of the HTML output. */
37 /* */
38 /***********************************************************************/
39
40 /* these are only used in timing totals */
41 /* Format: XXX records (XXX ignored, XXX bad) in X.XX seconds */
42 char *msg_records = "áraðai";
43 char *msg_addresses="adresai";
44 char *msg_ignored = "ignoruojami";
45 char *msg_bad = "blogi";
46 char *msg_in = "per";
47 char *msg_seconds = "sekundes";
48
49 /* progress and setup error messages */
50 char *msg_log_err = "Klaida: Nepavyko atidaryti áraðø failo";
51 char *msg_log_use = "Naudojamas áraðø failas";
52 char *msg_dir_err = "Klaida: Nepavyko pereiti á katalogà";
53 char *msg_dir_use = "Kuriama iðvestis";
54 char *msg_cur_dir = "dabartinis katalogas";
55 char *msg_hostname= "Áraðai apie tarnybinæ stotá pavadinimu";
56 char *msg_ign_hist= "Ignoruojami ankstesni istorijos áraðai...";
57 char *msg_no_hist = "Nerastas istorijos failas...";
58 char *msg_get_hist= "Skaitomas istorijos failas...";
59 char *msg_put_hist= "Iðsaugomi istorijos áraðai...";
60 char *msg_hist_err= "Klaida: Nepavyko áraðyti istorijos failo";
61 char *msg_bad_hist= "Klaida: Ignoruojamas klaidingas istorijos áraðas";
62 char *msg_bad_conf= "Klaida: Nepavyko atverti nuostatø failo";
63 char *msg_bad_key = "Perspëjimas: Neteisingas raktaþodis";
64 char *msg_bad_date= "Klaida: Praleidþiamas áraðas (neteisinga data)";
65 char *msg_ign_nscp= "Praleidþiami Netscape antraðèiø áraðai";
66 char *msg_bad_rec = "Praleidþiami blogi áraðai";
67 char *msg_no_vrec = "Taisyklingi áraðai nerasti!";
68 char *msg_gen_rpt = "Kuriamas áraðas";
69 char *msg_gen_sum = "Kuriamas áraðo sàvadas";
70 char *msg_get_data= "Nuskaitomi ankstesnio veikimo laikotarpiu sukurti duomenys..";
71 char *msg_put_data= "Iðsaugomi ðio veikimo laikotarpiu sukurti duomenys...";
72 char *msg_no_data = "Ankstesnio veikimo duomenys nerasti...";
73 char *msg_bad_data= "Klaida: Nepavyko atstatyti veikimo duomenø";
74 char *msg_data_err= "Klaida: Nepavyko iðsaugoti ðio veikimo duomenø";
75 char *msg_dup_data= "Perspëjimas: Spëjama, jog rasti pasikartojantys duomenys";
76
77 /* DNS Stuff */
78 char *msg_dns_nocf= "Nenurodytas spartinanèiosios atmintinës failas, atðaukiama...";
79 char *msg_dns_nodb= "Klaida: Nepavyko atverti DNS spartinanèiosios atmintinës failo";
80 char *msg_dns_nolk= "Klaida: Nepavyko uþrakinti DNS spartinanèiosios atmintinës failo";
81 char *msg_dns_usec= "Naudojamas DNS spartinanèiosios atmintinës failas";
82 char *msg_dns_rslv= "DNS paieðka";
83 char *msg_dns_none= "Nëra kà vykdyti";
84 char *msg_dns_abrt= "DNS support not present, aborting...";
85
86 /* Geolocation stuff */
87 char *msg_geo_open= "Error opening file";
88 char *msg_geo_use = "Using";
89 char *msg_geo_nolu= "lookups disabled";
90 char *msg_geo_dflt= "default";
91
92 /* memory allocation errors */
93 char *msg_nomem_ts= "Nepavyksta paskirti pakankamai atminties, Populiariausi Puslapiai uþdrausti!";
94 char *msg_nomem_tr= "Nepavyksta paskirti pakankamai atminties, Daþniausi Nukreipëjai uþdrausti!";
95 char *msg_nomem_tu= "Nepavyksta paskirti pakankamai atminties, Daþniausi URL uþdrausti!";
96 char *msg_nomem_tc= "Nepavyksta paskirti pakankamai atminties, Daþniausios Valstybës uþdraustos!";
97 char *msg_nomem_ta= "Nepavyksta paskirti pakankamai atminties, Daþniausios Klientø Programos uþdraustos!";
98 char *msg_nomem_tsr="Nepavyksta paskirti pakankamai atminties, Daþniausios Paieðkos uþdraustos!";
99 char *msg_nomem_ti= "Nepavyksta paskirti pakankamai atminties, Daþniausi Vartotojø Vardai uþdrausti!";
100 char *msg_nomem_dh= "Klaida pridedant kompiuterio vardo jungtá (kasdiená), praleidþiama";
101 char *msg_nomem_mh= "Klaida pridedant kompiuterio vardo jungtá (kas mënesiná), praleidþiama";
102 char *msg_nomem_u = "Klaida pridedant URL jungtá, praleidþiama";
103 char *msg_nomem_a = "Klaida pridedant Kliento Programos jungtá, praleidþiama";
104 char *msg_nomem_r = "Klaida pridedant Nukreipëjo jungtá, praleidþiama";
105 char *msg_nomem_sc= "Klaida pridedant Paieðkos jungtá, praleidþiama";
106 char *msg_nomem_i = "Klaida pridedant Vartotojo Vardo jungtá, praleidþiama";
107
108 /* log record errors */
109 char *msg_big_rec = "Klaida: Praleidþiamas virðijæs dydþio limità áraðas";
110 char *msg_big_host= "Perspëjimas: Trumpinamas per ilgas kompiuterio vardas";
111 char *msg_big_date= "Perspëjimas: Trumpinamas per ilgas datos laukas";
112 char *msg_big_req = "Perspëjimas: Trumpinamas per ilgas uþklausos laukas";
113 char *msg_big_ref = "Perspëjimas: Trumpinamas per ilgas nukreipëjo laukas";
114 char *msg_big_user= "Perspëjimas: Trumpinamas per ilgas vartotojo vardas";
115 char *msg_big_one = "Perspëjimas: Áraðo reikðmë yra didesnë nei ámanoma vieta";
116
117 /* misc errors */
118 char *msg_no_open = "Klaida: Nepavyko atidaryti failo";
119
120 /* Help display... */
121 char *h_usage1 = "Naudojimas";
122 char *h_usage2 = "[pasirinktys] [áraðo failas]";
123 char *h_msg[]= {
124 "-h = atvaizduoti ðià pagalbos þinutæ" ,
125 "-V = atvaizduoti versijos informacijà" ,
126 "-v = be verbose" ,
127 "-d = atvaizduoti papildomà derinimo informacijà" ,
128 "-F type = Áraðo tipas. tipas= (clf | ftp | squid | w3c)" ,
129 "-f = Eilës nuoseklumo klaida" ,
130 "-i = ignoruoti istorijos failà" ,
131 "-p = iðlaikyti bûsenà (didëjanèià)" ,
132 "-b = ignore state (incremental)" ,
133 "-q = atidëti informacines þinutes" ,
134 "-Q = atidëti _VISAS_ þinutes" ,
135 "-Y = atidëti ðaliø grafikà" ,
136 "-G = atidëti valandiná grafikà" ,
137 "-H = atidëti valandinæ statistikà" ,
138 "-L = atidëti spalvomis koduotà grafikø legendà" ,
139 "-l num = rodyti numeruotas fono linijas grafikuose" ,
140 "-m num = Apsilankymo laiko limito reikðmë (sekundëmis)" ,
141 "-T = iðvesti laiko matavimo informacijà" ,
142 "-c file = naudoti pasirinkèiø failà 'failas'" ,
143 "-n pavadinimas = vartotinas kompiuterio vardas" ,
144 "-o dir = iðvesties katalogas" ,
145 "-t pavadinimas = ataskaitos pavadinimas 'pavadinimas'" ,
146 "-a pavadinimas = slëpti kliento programà 'pavadinimas'" ,
147 "-r pavadinimas = slëpti nukreipëjà 'pavadinimas'" ,
148 "-s pavadinimas = slëpti puslapá 'pavadinimas'" ,
149 "-u pavadinimas = slëpti URL 'pavadinimas'" ,
150 "-x pavadinimas = Naudoti rinkmenos plëtiná 'pavadinimas'" ,
151 "-O pavadinimas = Omit page 'pavadinimas'" ,
152 "-P pavadinimas = Puslapio tipo plëtinys 'pavadinimas'" ,
153 "-I pavadinimas = Indekso pavadinimas 'pavadinimas'" ,
154 "-K num = num months in summary table" ,
155 "-k num = num months in summary graph" ,
156 "-A num = Rodyti daþniausiø programø (kiekis)" ,
157 "-C num = Rodyti daþniausiø ðaliø (kiekis)" ,
158 "-R num = Rodyti daþniausiø nukreipëjø (kiekis)" ,
159 "-S num = Rodyti daþniausiø puslapiø (kiekis)" ,
160 "-U num = Rodyti daþniausiø URL (kiekis)" ,
161 "-e num = Rodyti daþniausiø Áëjimo Puslapiø (kiekis)" ,
162 "-E num = Rodyti daþniausiø Iðëjimo puslapiø (kiekis)" ,
163 "-g num = Grupuoti adresø sritis á 'kieká' lygiø" ,
164 "-X = Slëpti asmeninius puslapius" ,
165 "-z dir = Use country flags in 'dir'" ,
166 #ifdef USE_DNS
167 "-D pavadinimas = Naudoti DNS Spartinanèiosios atmintinës failà 'pavadinimas'" ,
168 "-N num = DNS procesø kiekis (0=iðjungta)" ,
169 "-j = Enable native GeoDB lookups" ,
170 "-J pavadinimas = Use GeoDB database 'pavadinimas'" ,
171 #endif
172 #ifdef USE_GEOIP
173 "-w = Enable GeoIP lookups" ,
174 "-W pavadinimas = Use GeoIP database 'pavadinimas'" ,
175 #endif
176 NULL};
177
178 /***********************************************************************/
179 /* */
180 /* HTML strings */
181 /* */
182 /* These strings are used as part of the HTML output generated by The */
183 /* Webalizer. */
184 /* */
185 /***********************************************************************/
186
187 /* header strings */
188 char *msg_hhdr_sp = "Sàvado periodas";
189 char *msg_hhdr_gt = "Sugeneruota";
190
191 /* main index strings */
192 char *msg_main_us = "Naudojimo sàvadas";
193 /* char *msg_main_per= "Paskutinius 12 mënesiø"; */
194 char *msg_main_per= "Sàvadas pagal mënesius";
195 char *msg_main_sum= "Sàvadas pagal mënesius";
196 char *msg_main_da = "Dieninis vidurkis";
197 char *msg_main_mt = "Mënesio suminis";
198
199 /* month HTML page strings */
200 char *msg_hmth_du = "Dieninis naudojimas";
201 char *msg_hmth_hu = "Valandinis naudojimas";
202
203 /* table header strings */
204 char *msg_h_by = "Pagal";
205 char *msg_h_avg = "Vidurkis";
206 char *msg_h_max = "Didþiausias";
207 char *msg_h_total = "Bendras";
208 char *msg_h_totals= "Suminiai";
209 char *msg_h_day = "DIena";
210 char *msg_h_mth = "Mënesis";
211 char *msg_h_hour = "Valanda";
212 char *msg_h_hits = "Jungèiø";
213 char *msg_h_pages = "Puslapiø";
214 char *msg_h_visits= "Apsilankymø";
215 char *msg_h_files = "Rinkmenø";
216 char *msg_h_sites = "Tinklalapiø";
217 char *msg_h_xfer = "KBaitø";
218 char *msg_h_hname = "Kompiuterio vardas";
219 char *msg_h_url = "URL";
220 char *msg_h_agent = "Kliento programa";
221 char *msg_h_ref = "Nukreipëjas";
222 char *msg_h_ctry = "Ðalis";
223 char *msg_h_search= "Paieðka";
224 char *msg_h_uname = "Vartotojo vardas";
225
226 /* links along top of page */
227 char *msg_hlnk_ds = "Dieninë statistika";
228 char *msg_hlnk_hs = "Valandinë statistika";
229 char *msg_hlnk_u = "URL";
230 char *msg_hlnk_s = "Puslapiai";
231 char *msg_hlnk_a = "Klientø programos";
232 char *msg_hlnk_c = "Ðalys";
233 char *msg_hlnk_r = "Nukreipëjai";
234 char *msg_hlnk_en = "Áëjimai";
235 char *msg_hlnk_ex = "Iðëjimai";
236 char *msg_hlnk_sr = "Paieðka";
237 char *msg_hlnk_i = "Vartotojø vardai";
238
239 /* monthly total table */
240 char *msg_mtot_ms = "Mënesinë statistika";
241 char *msg_mtot_th = "Viso jungèiø";
242 char *msg_mtot_tf = "Viso rinkmenø";
243 char *msg_mtot_tx = "Viso KBaitø";
244 char *msg_mtot_us = "Viso unikaliø puslapiø";
245 char *msg_mtot_ur = "Viso unikaliø nukreipëjø";
246 char *msg_mtot_ua = "Viso unikaliø klientø programø";
247 char *msg_mtot_uu = "Viso unikaliø URL";
248 char *msg_mtot_ui = "Viso unikaliø vartotojø vardø";
249 char *msg_mtot_mhd= "Jungèiø per dienà";
250 char *msg_mtot_mhh= "Jungèiø per valandà";
251 char *msg_mtot_mfd= "Failø per dienà";
252 char *msg_mtot_mpd= "Puslapiø per dienà";
253 char *msg_mtot_msd= "Puslapiø (sites) per dienà";
254 char *msg_mtot_mvd= "Apsilankymø per dienà";
255 char *msg_mtot_mkd= "KBaitø per dienà";
256 char *msg_mtot_rc = "Jungèiø pagal atsako kodà";
257
258 /* daily total table */
259 char *msg_dtot_ds = "Dieninë statistika";
260
261 /* hourly total table */
262 char *msg_htot_hs = "Valandinë statistika";
263
264 /* country pie chart */
265 char *msg_ctry_use= "Vartojimas pagal ðalá";
266
267 /* top tables */
268 /* Formatted as "Top xxx of xxx Total something" */
269 char *msg_top_top = "Daþniausiai";
270 char *msg_top_of = "ið";
271 char *msg_top_s = "Viso puslapiø";
272 char *msg_top_u = "Viso URL";
273 char *msg_top_r = "Viso Nukreipëjø";
274 char *msg_top_a = "Viso Vartotojø programø";
275 char *msg_top_c = "Viso Ðaliø";
276 char *msg_top_en = "Viso Áëjimo puslapiø";
277 char *msg_top_ex = "Viso Iðëjimo puslapiø";
278 char *msg_top_sr = "Viso Paieðkø";
279 char *msg_top_i = "Viso Vartotojø vardø";
280 char *msg_v_sites = "Perþiûrëti visus Puslapius";
281 char *msg_v_urls = "Perþiûrëti visus URL";
282 char *msg_v_refs = "Perþiûrëti visus Nukreipëjus";
283 char *msg_v_agents= "Perþiûrëti visus Vartotojø programas";
284 char *msg_v_search= "Perþiûrëti visus Paieðkas";
285 char *msg_v_users = "Perþiûrëti visus Vartotojø vardus";
286
287 /* short month names MUST BE 3 CHARS in size... pad if needed*/
288 char *s_month[12]={ "Sau", "Vas", "Kov",
289 "Bal", "Geg", "Bir",
290 "Lie", "Rgp", "Rgs",
291 "Spa", "Lap", "Gru"};
292
293 /* long month names - can be any length */
294 char *l_month[12]={ "Sausis", "Vasaris", "Kovas", "Balandis",
295 "Geguþë", "Birþelis", "Liepa", "Rugpjûtis",
296 "Rugsëjis","Spalis", "Lapkritis","Gruodis"};
297
298 /* response code descriptions... order IS important! */
299 struct response_code response[] =
300 { { "Neapibrëþtas atsako kodas", 0 },
301 { "Kodas 100 - Tæsiama", 0 },
302 { "Kodas 101 - Keièiami protokolai", 0 },
303 { "Kodas 200 - Gerai", 0 },
304 { "Kodas 201 - Sukurta", 0 },
305 { "Kodas 202 - Priimta", 0 },
306 { "Kodas 203 - Ne autorizuojamoji informacija", 0 },
307 { "Kodas 204 - Nëra turinio", 0 },
308 { "Kodas 205 - Perkrauti turiná", 0 },
309 { "Kodas 206 - Dalinis turinys", 0 },
310 { "Kodas 300 - Keli pasirinkimai", 0 },
311 { "Kodas 301 - Perkelta ilgam", 0 },
312 { "Kodas 302 - Rasta", 0 },
313 { "Kodas 303 - Mato kiti", 0 },
314 { "Kodas 304 - Nepakeista", 0 },
315 { "Kodas 305 - Naudojamas proxy", 0 },
316 { "Kodas 307 - Perkelta laikinai", 0 },
317 { "Kodas 400 - Bloga uþklausa", 0 },
318 { "Kodas 401 - Neautorizuota", 0 },
319 { "Kodas 402 - Reikalingas apmokëjimas", 0 },
320 { "Kodas 403 - Uþdrausta", 0 },
321 { "Kodas 404 - Nerasta", 0 },
322 { "Kodas 405 - Metodas neleistas", 0 },
323 { "Kodas 406 - Nepriimtina", 0 },
324 { "Kodas 407 - Bûtina proxy autentifikacija", 0 },
325 { "Kodas 408 - Baigësi uþklausai skirtas laikas", 0 },
326 { "Kodas 409 - Konfliktas", 0 },
327 { "Kodas 410 - Perkeltas", 0 },
328 { "Kodas 411 - Ilgis bûtinas", 0 },
329 { "Kodas 412 - Prieð-parengtis nepavyko", 0 },
330 { "Kodas 413 - Per ilga uþklausa", 0 },
331 { "Kodas 414 - Uþklausos-URI per ilgas", 0 },
332 { "Kodas 415 - Nepalaikomas terpës tipas", 0 },
333 { "Kodas 416 - Uþklausos ribos nepatenkinamos", 0 },
334 { "Kodas 417 - Laukimas nepavyko", 0 },
335 { "Kodas 500 - Vidinë serverio klaida", 0 },
336 { "Kodas 501 - Neádiegta", 0 },
337 { "Kodas 502 - Neteisingas ðliuzas", 0 },
338 { "Kodas 503 - Paslauga neprieinama", 0 },
339 { "Kodas 504 - Ðliuzas neatsakë per paskirtà laiko intervalà", 0 },
340 { "Kodas 505 - HTTP versija nepalaikoma", 0 } };
341
342 char *msg_title = "Naudojimo statistika";
343 char *msg_h_other = "Kitkas";
344
345 /* Country codes (previously in ctry.h header file) */
346
347 struct country_code ctry[] = {
348 { 0, "Neapspræsta/Neþinoma", 0,0,0 },
349 { IDX_3C('c','o','m'), "Komercinë (com)", 0,0,0 },
350 { IDX_3C('e','d','u'), "Mokomoji (edu)", 0,0,0 },
351 { IDX_3C('g','o','v'), "US Valstybinë (gov)", 0,0,0 },
352 { IDX_3C('i','n','t'), "Tarptautinë (int)", 0,0,0 },
353 { IDX_3C('m','i','l'), "US Karinë", 0,0,0 },
354 { IDX_3C('n','e','t'), "Tinklo (net)", 0,0,0 },
355 { IDX_3C('o','r','g'), "Ne pelno siekianèiø organizacijø", 0,0,0 },
356 { IDX_3C('b','i','z'), "Generic Business (biz)", 0,0,0 },
357 { IDX_3C('c','a','t'), "Catalan Community (cat)", 0,0,0 },
358 { IDX_3C('p','r','o'), "Professional (pro)", 0,0,0 },
359 { IDX_3C('t','e','l'), "Ind. Contact Data (tel)", 0,0,0 },
360 { IDX_4C('a','e','r','o'),"Air Transport Industry (aero)", 0,0,0 },
361 { IDX_4C('a','s','i','a'),"Asia Pacific Community (asia)", 0,0,0 },
362 { IDX_4C('c','o','o','p'),"Cooperative Association (coop)", 0,0,0 },
363 { IDX_4C('i','n','f','o'),"Generic TLD (info)", 0,0,0 },
364 { IDX_4C('j','o','b','s'),"Human Resources (jobs)", 0,0,0 },
365 { IDX_4C('m','o','b','i'),"Generic Mobile TLD (mobi)", 0,0,0 },
366 { IDX_4C('n','a','m','e'),"Individual (name)", 0,0,0 },
367 { IDX_4C('a','r','p','a'),"Seno stiliaus Arpaneto (arpa)", 0,0,0 },
368 { IDX_4C('n','a','t','o'),"Nato lauko (nato)", 0,0,0 },
369 { IDX_6C('m','u','s','e','u','m'), "Museums (museum)", 0,0,0 },
370 { IDX_6C('t','r','a','v','e','l'), "Travel Ind. (travel)", 0,0,0 },
371 { IDX_2C('a','c'), "Ascension Island", 0,0,0 },
372 { IDX_2C('a','d'), "Andora", 0,0,0 },
373 { IDX_2C('a','e'), "Jungitniai arabø emiratai", 0,0,0 },
374 { IDX_2C('a','f'), "Afganistanas", 0,0,0 },
375 { IDX_2C('a','g'), "Antigva ir Barbadua", 0,0,0 },
376 { IDX_2C('a','i'), "Angila", 0,0,0 },
377 { IDX_2C('a','l'), "Albanija", 0,0,0 },
378 { IDX_2C('a','m'), "Armënija", 0,0,0 },
379 { IDX_2C('a','n'), "Nyderlandø Antilø salos", 0,0,0 },
380 { IDX_2C('a','o'), "Angola", 0,0,0 },
381 { IDX_2C('a','q'), "Antarktika", 0,0,0 },
382 { IDX_2C('a','r'), "Argentina", 0,0,0 },
383 { IDX_2C('a','s'), "Amerikos Samoa", 0,0,0 },
384 { IDX_2C('a','t'), "Austrija", 0,0,0 },
385 { IDX_2C('a','u'), "Australija", 0,0,0 },
386 { IDX_2C('a','w'), "Aruba", 0,0,0 },
387 { IDX_2C('a','x'), "Aland Islands", 0,0,0 },
388 { IDX_2C('a','z'), "Azerbaidþanas", 0,0,0 },
389 { IDX_2C('b','a'), "Bosnija ir Hercogovina", 0,0,0 },
390 { IDX_2C('b','b'), "Barbadosas", 0,0,0 },
391 { IDX_2C('b','d'), "Bangladeðas", 0,0,0 },
392 { IDX_2C('b','e'), "Beglija", 0,0,0 },
393 { IDX_2C('b','f'), "Burkina Fasas", 0,0,0 },
394 { IDX_2C('b','g'), "Bulgarija", 0,0,0 },
395 { IDX_2C('b','h'), "Bahreinas", 0,0,0 },
396 { IDX_2C('b','i'), "Burundis", 0,0,0 },
397 { IDX_2C('b','j'), "Beninai", 0,0,0 },
398 { IDX_2C('b','l'), "Saint Barthelemy", 0,0,0 },
399 { IDX_2C('b','m'), "Bermudai", 0,0,0 },
400 { IDX_2C('b','n'), "Brunëjus Daruslamas", 0,0,0 },
401 { IDX_2C('b','o'), "Bolivija", 0,0,0 },
402 { IDX_2C('b','r'), "Brazilija", 0,0,0 },
403 { IDX_2C('b','s'), "Bahamai", 0,0,0 },
404 { IDX_2C('b','t'), "Bhutanas", 0,0,0 },
405 { IDX_2C('b','v'), "Buveto salos", 0,0,0 },
406 { IDX_2C('b','w'), "Botsvana", 0,0,0 },
407 { IDX_2C('b','y'), "Gudija", 0,0,0 },
408 { IDX_2C('b','z'), "Belizija", 0,0,0 },
409 { IDX_2C('c','a'), "Kanada", 0,0,0 },
410 { IDX_2C('c','c'), "Kokoso (Kylingo) salos", 0,0,0 },
411 { IDX_2C('c','d'), "Congo, Democratic Republic", 0,0,0 },
412 { IDX_2C('c','f'), "Centrinës Afrikos respublika", 0,0,0 },
413 { IDX_2C('c','g'), "Kongas", 0,0,0 },
414 { IDX_2C('c','h'), "Ðveicarija", 0,0,0 },
415 { IDX_2C('c','i'), "Cote D'Ivoire (Dramblio kaulo kranto)", 0,0,0 },
416 { IDX_2C('c','k'), "Kuko salos", 0,0,0 },
417 { IDX_2C('c','l'), "Èilë", 0,0,0 },
418 { IDX_2C('c','m'), "Kemrûnas", 0,0,0 },
419 { IDX_2C('c','n'), "Kinija", 0,0,0 },
420 { IDX_2C('c','o'), "Kolumbija", 0,0,0 },
421 { IDX_2C('c','r'), "Kosta Rika", 0,0,0 },
422 { IDX_2C('c','u'), "Kuba", 0,0,0 },
423 { IDX_2C('c','v'), "Þaliasis Kyðulys (Cape Verde)", 0,0,0 },
424 { IDX_2C('c','x'), "Kalëdø salos", 0,0,0 },
425 { IDX_2C('c','y'), "Kipras", 0,0,0 },
426 { IDX_2C('c','z'), "Èekijos respublika", 0,0,0 },
427 { IDX_2C('d','e'), "Vokietija", 0,0,0 },
428 { IDX_2C('d','j'), "Dþibutis", 0,0,0 },
429 { IDX_2C('d','k'), "Danija", 0,0,0 },
430 { IDX_2C('d','m'), "Dominika", 0,0,0 },
431 { IDX_2C('d','o'), "Dominikos respublika", 0,0,0 },
432 { IDX_2C('d','z'), "Alþyras", 0,0,0 },
433 { IDX_2C('e','c'), "Ekvadoras", 0,0,0 },
434 { IDX_2C('e','e'), "Estija", 0,0,0 },
435 { IDX_2C('e','g'), "Egiptas", 0,0,0 },
436 { IDX_2C('e','h'), "Vakarø sahara", 0,0,0 },
437 { IDX_2C('e','r'), "Eritrëja", 0,0,0 },
438 { IDX_2C('e','s'), "Ispanija", 0,0,0 },
439 { IDX_2C('e','t'), "Etiopija", 0,0,0 },
440 { IDX_2C('e','u'), "European Union", 0,0,0 },
441 { IDX_2C('f','i'), "Suomija", 0,0,0 },
442 { IDX_2C('f','j'), "Fijis", 0,0,0 },
443 { IDX_2C('f','k'), "Falklando salos (Malvinas)", 0,0,0 },
444 { IDX_2C('f','m'), "Mikronezija", 0,0,0 },
445 { IDX_2C('f','o'), "Farerø salos", 0,0,0 },
446 { IDX_2C('f','r'), "Prancûzija", 0,0,0 },
447 { IDX_2C('g','a'), "Gabonas", 0,0,0 },
448 { IDX_2C('g','b'), "Didþioji Britanija (JK)", 0,0,0 },
449 { IDX_2C('g','d'), "Grenada", 0,0,0 },
450 { IDX_2C('g','e'), "Gruzija", 0,0,0 },
451 { IDX_2C('g','f'), "Prancûzijos Gviana", 0,0,0 },
452 { IDX_2C('g','g'), "Guernsey", 0,0,0 },
453 { IDX_2C('g','h'), "Ghana", 0,0,0 },
454 { IDX_2C('g','i'), "Gibraltaras", 0,0,0 },
455 { IDX_2C('g','l'), "Grenlandija", 0,0,0 },
456 { IDX_2C('g','m'), "Gambija", 0,0,0 },
457 { IDX_2C('g','n'), "Gvinëja", 0,0,0 },
458 { IDX_2C('g','p'), "Gvadelupë", 0,0,0 },
459 { IDX_2C('g','q'), "Ekvatorinë Gvinëja", 0,0,0 },
460 { IDX_2C('g','r'), "Graikija", 0,0,0 },
461 { IDX_2C('g','s'), "Ðv. Dþordþijos ir Ðv. Sandvièiø salos.", 0,0,0 },
462 { IDX_2C('g','t'), "Gvatemala", 0,0,0 },
463 { IDX_2C('g','u'), "Guama", 0,0,0 },
464 { IDX_2C('g','w'), "Gvinëja-Bisau", 0,0,0 },
465 { IDX_2C('g','y'), "Gujana", 0,0,0 },
466 { IDX_2C('h','k'), "Honkongas", 0,0,0 },
467 { IDX_2C('h','m'), "Herdo ir McDonaldo salos", 0,0,0 },
468 { IDX_2C('h','n'), "Honduras", 0,0,0 },
469 { IDX_2C('h','r'), "Kroatija", 0,0,0 },
470 { IDX_2C('h','t'), "Haitis", 0,0,0 },
471 { IDX_2C('h','u'), "Vengrija", 0,0,0 },
472 { IDX_2C('i','d'), "Indonezija", 0,0,0 },
473 { IDX_2C('i','e'), "Airija", 0,0,0 },
474 { IDX_2C('i','l'), "Izraelis", 0,0,0 },
475 { IDX_2C('i','m'), "Isle of Man", 0,0,0 },
476 { IDX_2C('i','n'), "Indija", 0,0,0 },
477 { IDX_2C('i','o'), "Britø Indijos vandenyno teritorija", 0,0,0 },
478 { IDX_2C('i','q'), "Irakas", 0,0,0 },
479 { IDX_2C('i','r'), "Iranas", 0,0,0 },
480 { IDX_2C('i','s'), "Islandija", 0,0,0 },
481 { IDX_2C('i','t'), "Italija", 0,0,0 },
482 { IDX_2C('j','e'), "Jersey", 0,0,0 },
483 { IDX_2C('j','m'), "Jamaika", 0,0,0 },
484 { IDX_2C('j','o'), "Jordanija", 0,0,0 },
485 { IDX_2C('j','p'), "Japonija", 0,0,0 },
486 { IDX_2C('k','e'), "Kenija", 0,0,0 },
487 { IDX_2C('k','g'), "Kirgiztanas", 0,0,0 },
488 { IDX_2C('k','h'), "Kambodþa", 0,0,0 },
489 { IDX_2C('k','i'), "Kiribatis", 0,0,0 },
490 { IDX_2C('k','m'), "Komorai", 0,0,0 },
491 { IDX_2C('k','n'), "Ðventas Kitsas ir Nevis", 0,0,0 },
492 { IDX_2C('k','p'), "Korëja (Ðiaurës)", 0,0,0 },
493 { IDX_2C('k','r'), "Korëja (Pietø)", 0,0,0 },
494 { IDX_2C('k','w'), "Kuveitas", 0,0,0 },
495 { IDX_2C('k','y'), "Kaimanø salos", 0,0,0 },
496 { IDX_2C('k','z'), "Kazakstanas", 0,0,0 },
497 { IDX_2C('l','a'), "Laosas", 0,0,0 },
498 { IDX_2C('l','b'), "Lebanonas", 0,0,0 },
499 { IDX_2C('l','c'), "Ðventa Liucija", 0,0,0 },
500 { IDX_2C('l','i'), "Lichtenðteinas", 0,0,0 },
501 { IDX_2C('l','k'), "Ðri Lanka", 0,0,0 },
502 { IDX_2C('l','r'), "Liberija", 0,0,0 },
503 { IDX_2C('l','s'), "Lesotas", 0,0,0 },
504 { IDX_2C('l','t'), "Lietuva", 0,0,0 },
505 { IDX_2C('l','u'), "Liuksemburgas", 0,0,0 },
506 { IDX_2C('l','v'), "Latvija", 0,0,0 },
507 { IDX_2C('l','y'), "Libija", 0,0,0 },
508 { IDX_2C('m','a'), "Marokas", 0,0,0 },
509 { IDX_2C('m','c'), "Monakas", 0,0,0 },
510 { IDX_2C('m','d'), "Moldavija", 0,0,0 },
511 { IDX_2C('m','e'), "Montenegro", 0,0,0 },
512 { IDX_2C('m','f'), "Saint Martin (French part)", 0,0,0 },
513 { IDX_2C('m','g'), "Madagaskaras", 0,0,0 },
514 { IDX_2C('m','h'), "Marðalo salos", 0,0,0 },
515 { IDX_2C('m','k'), "Makedojina", 0,0,0 },
516 { IDX_2C('m','l'), "Malis", 0,0,0 },
517 { IDX_2C('m','m'), "Mianmaras", 0,0,0 },
518 { IDX_2C('m','n'), "Mongolija", 0,0,0 },
519 { IDX_2C('m','o'), "Macau", 0,0,0 },
520 { IDX_2C('m','p'), "Ðiaurinës Marianos salos", 0,0,0 },
521 { IDX_2C('m','q'), "Martinika", 0,0,0 },
522 { IDX_2C('m','r'), "Mauritanija", 0,0,0 },
523 { IDX_2C('m','s'), "Montseratis", 0,0,0 },
524 { IDX_2C('m','t'), "Malta", 0,0,0 },
525 { IDX_2C('m','u'), "Mauritis", 0,0,0 },
526 { IDX_2C('m','v'), "Maldivai", 0,0,0 },
527 { IDX_2C('m','w'), "Malavis", 0,0,0 },
528 { IDX_2C('m','x'), "Meksika", 0,0,0 },
529 { IDX_2C('m','y'), "Malaizija", 0,0,0 },
530 { IDX_2C('m','z'), "Mozambikas", 0,0,0 },
531 { IDX_2C('n','a'), "Namibija", 0,0,0 },
532 { IDX_2C('n','c'), "Naujoji Kaledonija", 0,0,0 },
533 { IDX_2C('n','e'), "Nigerija", 0,0,0 },
534 { IDX_2C('n','f'), "Norfolko salos", 0,0,0 },
535 { IDX_2C('n','g'), "Nigerija", 0,0,0 },
536 { IDX_2C('n','i'), "Nikaragva", 0,0,0 },
537 { IDX_2C('n','l'), "Nyderlandai", 0,0,0 },
538 { IDX_2C('n','o'), "Norvegija", 0,0,0 },
539 { IDX_2C('n','p'), "Napalas", 0,0,0 },
540 { IDX_2C('n','r'), "Naurutis", 0,0,0 },
541 { IDX_2C('n','u'), "Nevis", 0,0,0 },
542 { IDX_2C('n','z'), "Naujoji Zelandija", 0,0,0 },
543 { IDX_2C('o','m'), "Omanas", 0,0,0 },
544 { IDX_2C('p','a'), "Panama", 0,0,0 },
545 { IDX_2C('p','e'), "Peru", 0,0,0 },
546 { IDX_2C('p','f'), "Prancûzø Polinezija", 0,0,0 },
547 { IDX_2C('p','g'), "Papua ir Naujoji Gvinëja", 0,0,0 },
548 { IDX_2C('p','h'), "Filipinai", 0,0,0 },
549 { IDX_2C('p','k'), "Pakistanas", 0,0,0 },
550 { IDX_2C('p','l'), "Lenkija", 0,0,0 },
551 { IDX_2C('p','m'), "Ðv. Pieras ir Mikelonas", 0,0,0 },
552 { IDX_2C('p','n'), "Pitkaimas", 0,0,0 },
553 { IDX_2C('p','r'), "Puerto Rikas", 0,0,0 },
554 { IDX_2C('p','s'), "Palestinian Territory, Occupied", 0,0,0 },
555 { IDX_2C('p','t'), "Portugalija", 0,0,0 },
556 { IDX_2C('p','w'), "Palau", 0,0,0 },
557 { IDX_2C('p','y'), "Parugvajus", 0,0,0 },
558 { IDX_2C('q','a'), "Kataras", 0,0,0 },
559 { IDX_2C('r','e'), "Susijungimas", 0,0,0 },
560 { IDX_2C('r','o'), "Rumunija", 0,0,0 },
561 { IDX_2C('r','s'), "Serbia", 0,0,0 },
562 { IDX_2C('r','u'), "Rusijos federacija", 0,0,0 },
563 { IDX_2C('r','w'), "Randa", 0,0,0 },
564 { IDX_2C('s','a'), "Saudo Arabija", 0,0,0 },
565 { IDX_2C('s','b'), "Solomono salos", 0,0,0 },
566 { IDX_2C('s','c'), "Seiðelai", 0,0,0 },
567 { IDX_2C('s','d'), "Sudanas", 0,0,0 },
568 { IDX_2C('s','e'), "Ðvedija", 0,0,0 },
569 { IDX_2C('s','g'), "Singapûras", 0,0,0 },
570 { IDX_2C('s','h'), "Ðv. Elena", 0,0,0 },
571 { IDX_2C('s','i'), "Slovënija", 0,0,0 },
572 { IDX_2C('s','j'), "Svalbardo ir Þano Majeno salos", 0,0,0 },
573 { IDX_2C('s','k'), "Slovakijos respublika", 0,0,0 },
574 { IDX_2C('s','l'), "Siera Leonë", 0,0,0 },
575 { IDX_2C('s','m'), "San Marinas", 0,0,0 },
576 { IDX_2C('s','n'), "Senegalas", 0,0,0 },
577 { IDX_2C('s','o'), "Somalis", 0,0,0 },
578 { IDX_2C('s','r'), "Surinamis", 0,0,0 },
579 { IDX_2C('s','t'), "Sao Tomë ir Principë", 0,0,0 },
580 { IDX_2C('s','u'), "TSRS (buvusi)", 0,0,0 },
581 { IDX_2C('s','v'), "El Salvadoras", 0,0,0 },
582 { IDX_2C('s','y'), "Sirija", 0,0,0 },
583 { IDX_2C('s','z'), "Svazilandas", 0,0,0 },
584 { IDX_2C('t','c'), "Turkijos ir Kaikijos salos", 0,0,0 },
585 { IDX_2C('t','d'), "Èadas", 0,0,0 },
586 { IDX_2C('t','f'), "Prancûzijos pietinës teritorijos", 0,0,0 },
587 { IDX_2C('t','g'), "Togas", 0,0,0 },
588 { IDX_2C('t','h'), "Tailandas", 0,0,0 },
589 { IDX_2C('t','j'), "Tadþikistanas", 0,0,0 },
590 { IDX_2C('t','k'), "Tokelau", 0,0,0 },
591 { IDX_2C('t','l'), "Timor-Leste", 0,0,0 },
592 { IDX_2C('t','m'), "Turkmënistanas", 0,0,0 },
593 { IDX_2C('t','n'), "Tunisas", 0,0,0 },
594 { IDX_2C('t','o'), "Tonga", 0,0,0 },
595 { IDX_2C('t','p'), "Rytø Timoras", 0,0,0 },
596 { IDX_2C('t','r'), "Turkija", 0,0,0 },
597 { IDX_2C('t','t'), "Trinidadas ir Tobagas", 0,0,0 },
598 { IDX_2C('t','v'), "Tuvalu", 0,0,0 },
599 { IDX_2C('t','w'), "Taivanas", 0,0,0 },
600 { IDX_2C('t','z'), "Tanzanija", 0,0,0 },
601 { IDX_2C('u','a'), "Ukraina", 0,0,0 },
602 { IDX_2C('u','g'), "Uganda", 0,0,0 },
603 { IDX_2C('u','k'), "Jungtinë Karalystë", 0,0,0 },
604 { IDX_2C('u','m'), "US maþosios sàlos", 0,0,0 },
605 { IDX_2C('u','s'), "Jungtinës Valstijos", 0,0,0 },
606 { IDX_2C('u','y'), "Urugvajus", 0,0,0 },
607 { IDX_2C('u','z'), "Uzbekistanas", 0,0,0 },
608 { IDX_2C('v','a'), "Vatikano miestas-valstybë (Ðventasis Sostas)",0,0,0 },
609 { IDX_2C('v','c'), "Ðventas Vincentas ir Grenadinai", 0,0,0 },
610 { IDX_2C('v','e'), "Venesuela", 0,0,0 },
611 { IDX_2C('v','g'), "Mergelës salos (Britø)", 0,0,0 },
612 { IDX_2C('v','i'), "Mergelës salos (JAV)", 0,0,0 },
613 { IDX_2C('v','n'), "Vietnamas", 0,0,0 },
614 { IDX_2C('v','u'), "Vanuatu", 0,0,0 },
615 { IDX_2C('w','f'), "Valio ir Futunos salos", 0,0,0 },
616 { IDX_2C('w','s'), "Samoa", 0,0,0 },
617 { IDX_2C('y','e'), "Jemenis", 0,0,0 },
618 { IDX_2C('y','t'), "Majotis", 0,0,0 },
619 { IDX_2C('y','u'), "Jugoslavija", 0,0,0 },
620 { IDX_2C('z','a'), "Pietø Afrika", 0,0,0 },
621 { IDX_2C('z','m'), "Zambija", 0,0,0 },
622 { IDX_2C('z','w'), "Zimbabvë", 0,0,0 },
623 { IDX_2C('a','1'), "Anonymous Proxy", 0,0,0 },
624 { IDX_2C('a','2'), "Satellite Provider", 0,0,0 },
625 { IDX_2C('o','1'), "Other", 0,0,0 },
626 { IDX_2C('a','p'), "Asia/Pacific Region", 0,0,0 },
627 { IDX_3C('l','a','n'), "Local Network (lan)", 0,0,0 },
628 { 0 , NULL, 0,0,0 }};