Imported Upstream version 2.23.05
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / lang / webalizer_lang.polish
1 /*
2 webalizer_lang.polish
3
4 Webalizer V2.0x Language Support file for Polish.
5 15-May-1998 by Bradford L. Barrett (brad@mrunix.net)
6 31-May-1998 Modified for level 1.1 support (brad@mrunix.net)
7 08-Jun-1998 Translated by Dariusz P. Pawlak (darekp@lib.amu.edu.pl)
8 23-Jul-1998 Modified for level 1.2 support (brad@mrunix.net)
9 08-Mar-1999 Updated HTTP 1.1 response codes by Yves Lafon (ylafon@w3.org)
10 28-Jun-1999 Modified for level 1.3 support (brad@mrunix.net)
11 27-Jan-2000 Some translation fixes and updates by Jerzy Hodor (jh@rsi.pl)
12 30-Jan-2000 Country code corrections by Bohdan Horst (nexus@hoth.amu.edu.pl)
13 22-Feb-2000 Modified for level 2.0 support (brad@mrunix.net)
14 20-Mar-2000 Translation updates by Piotr Klaban (makler@man.torun.pl)
15 26-Mar-2008 Updated to current IANA TLDs (brad@mrunix.net)
16 26-May-2008 Modified for level 2.2 support (brad@mrunix.net)
17
18
19 Language files are named using the following convention:
20
21 webalizer_lang.LANGUAGE
22
23 where 'LANGUAGE' is the name of the language the file is
24 translated into (ie: webalizer_lang.russian for russian).
25 Either copy the desired language file to webalizer_lang.h
26 or create a symbolic link, then re-compile.
27
28 If you translate this file into a different language, please
29 send a copy to brad@mrunix.net.
30
31 */
32
33 /***********************************************************************/
34 /* DEFINE LANGUAGE NAME here */
35 /***********************************************************************/
36
37 char *language = "Polish";
38 char *langcode = "pl";
39
40 /***********************************************************************/
41 /* */
42 /* Informational messages */
43 /* */
44 /* These messages are only displayed while The Webalizer is being run, */
45 /* usually to the screen, and are not part of the HTML output. */
46 /* */
47 /***********************************************************************/
48
49 /* te s± u¿ywane tylko w podsumowaniach */
50 /* Format: XXX rekordów (XXX zignorowano, XXX z³ych) w ci±gu X.XX sekund */
51 char *msg_records = "zapisów";
52 char *msg_addresses="adres(ów)";
53 char *msg_ignored = "opuszczono";
54 char *msg_bad = "z³y(ch)";
55 char *msg_in = "w";
56 char *msg_seconds = "sekund";
57
58 /* progress and setup error messages */
59 char *msg_log_err = "B³±d: Nie mogê otworzyæ pliku logu";
60 char *msg_log_use = "U¿ywam pliku logu";
61 char *msg_dir_err = "B³±d: Nie mogê zmieniæ katalogu na";
62 char *msg_dir_use = "Tworzê wynik w";
63 char *msg_cur_dir = "bie¿±cym katalogu";
64 char *msg_hostname= "Raport tworzony dla hosta";
65 char *msg_ign_hist= "Ignorujê poprzedni± historiê...";
66 char *msg_no_hist = "Nie znalaz³em pliku historii...";
67 char *msg_get_hist= "Czytam plik historii...";
68 char *msg_put_hist= "Zapisujê informacjê historii...";
69 char *msg_hist_err= "B³±d: Nie mogê zapisaæ pliku historii";
70 char *msg_bad_hist= "B³±d: Pomijam b³êdny zapis historii";
71 char *msg_bad_conf= "B³±d: Nie mogê otworzyæ pliku konfiguracyjnego";
72 char *msg_bad_key = "Ostrze¿enie: B³êdne s³owo kluczowe";
73 char *msg_bad_date= "B³±d: Pomijam rekord (b³êdna data)";
74 char *msg_ign_nscp= "Pomijam nag³ówek rekordu Netscepe'a";
75 char *msg_bad_rec = "Pomijam b³êdny zapis";
76 char *msg_no_vrec = "Nie znalaz³em prawid³owych rekordów!";
77 char *msg_gen_rpt = "Generujê raport dla";
78 char *msg_gen_sum = "Generujê raport sumaryczny";
79 char *msg_get_data= "Czytam dane z poprzedniego uruchomienia...";
80 char *msg_put_data= "Zapisujê dane z bie¿±cego uruchomienia...";
81 char *msg_no_data = "Nie znalaz³em danych z poprzedniego uruchomienia...";
82 char *msg_bad_data= "B³±d: Nie mogê odczytaæ danych z poprzedniego uruchomienia";
83 char *msg_data_err= "B³±d: Nie mogê zapisaæ danych z bie¿±cego uruchomienia";
84 char *msg_dup_data= "Ostrze¿enie: Prawdopodobnie znalaz³em zdublowane dane";
85
86 /* DNS Stuff */
87 char *msg_dns_nocf= "Nie podano pliku buforuj±cego, przerywam dzia³anie...";
88 char *msg_dns_nodb= "B³±d: Nie mogê otworzyæ pliku buforuj±cego DNS";
89 char *msg_dns_nolk= "B³±d: Nie mogê zablokowaæ pliku buforuj±cego DNS";
90 char *msg_dns_usec= "Wykorzystujê plik buforuj±cy DNS";
91 char *msg_dns_rslv= "Przeszukujê DNS";
92 char *msg_dns_none= "Brak adresów IP do przetworzenia";
93 char *msg_dns_abrt= "DNS support not present, aborting...";
94
95 /* Geolocation stuff */
96 char *msg_geo_open= "Error opening file";
97 char *msg_geo_use = "Using";
98 char *msg_geo_nolu= "lookups disabled";
99 char *msg_geo_dflt= "default";
100
101 /* memory allocation errors */
102 char *msg_nomem_ts= "Nie mogê przydzieliæ pamiêci, najczêstsze lokalizacje anulowane!";
103 char *msg_nomem_tr= "Nie mogê przydzieliæ pamiêci, najczêstsze odno¶niki anulowane!";
104 char *msg_nomem_tu= "Nie mogê przydzieliæ pamiêci, najczêstsze URLe anulowane!";
105 char *msg_nomem_tc= "Nie mogê przydzieliæ pamiêci, najczêstsze kraje anulowane!";
106 char *msg_nomem_ta= "Nie mogê przydzieliæ pamiêci, najczê¶ciej u¿ywane przegl±darki anulowane!";
107 char *msg_nomem_tsr="Nie mogê przydzieliæ pamiêci, najczê¶ciej szukane s³owa anulowane!";
108 char *msg_nomem_ti= "Nie mogê przydzieliæ pamiêci, najczêstsze po³±czenia u¿ytkowników anulowane!";
109 char *msg_nomem_dh= "B³±d w trakcie dodawania kolejnego hosta (dzienne), pomijam";
110 char *msg_nomem_mh= "B³±d w trakcie dodawania kolejnego hosta (miesiêczne), pomijam";
111 char *msg_nomem_u = "B³±d w trakcie dodawania kolejnego URLa, pomijam";
112 char *msg_nomem_a = "B³±d w trakcie dodawania kolejnego przegl±darki, pomijam";
113 char *msg_nomem_r = "B³±d w trakcie dodawania kolejnego odno¶nika, pomijam";
114 char *msg_nomem_sc= "B³±d w trakcie dodawania kolejnego szukanego s³owa, pomijam";
115 char *msg_nomem_i = "B³±d w trakcie dodawania kolejnego u¿ytkownika, pomijam";
116
117 /* log record errors */
118 char *msg_big_rec = "B³±d: Pomijam zbyt du¿y zapis logu";
119 char *msg_big_host= "Ostrze¿enie: Obcinam, przekroczona wielko¶æ nazwy hosta";
120 char *msg_big_date= "Ostrze¿enie: Obcinam, przekroczona wielko¶æ pola daty";
121 char *msg_big_req = "Ostrze¿enie: Obcinam, przekroczona wielko¶æ pola ¿±dania";
122 char *msg_big_ref = "Ostrze¿enie: Obcinam, przekroczona wielko¶æ pola odno¶nika";
123 char *msg_big_user= "Ostrze¿enie: Obcinam, przekroczona d³ugo¶æ nazwy u¿ytkownika";
124 char *msg_big_one = "Ostrze¿enie: Napis przekracza dopuszczaln± wielko¶æ";
125
126 /* misc errors */
127 char *msg_no_open = "B³±d: Nie mogê otworzyæ pliku";
128
129 /* Help display... */
130 char *h_usage1 = "U¿ycie";
131 char *h_usage2 = "[opcje] [plik logu]";
132 char *h_msg[]= {
133 "-h = wy¶wietla te informacje" ,
134 "-V = wy¶wietla informacje o wersji" ,
135 "-v = be verbose" ,
136 "-d = wy¶wietla dodatkowe informacje" ,
137 "-F typ = typ logu. typ= (clf | ftp | squid | w3c)",
138 "-f = zignoruj b³êdy czasu kolejnych wywo³añ",
139 "-i = pomija plik historii" ,
140 "-p = zachowuje stan (przyrostowy)" ,
141 "-b = ignore state (incremental)" ,
142 "-q = wy³±cza komunikaty informacyjne" ,
143 "-Q = wy³±cza wszystkie komunikaty" ,
144 "-Y = wy³±cza wykres krajów" ,
145 "-G = wy³±cza wykres godzinny" ,
146 "-H = wy³±cza statystykê godzinn±" ,
147 "-L = wy³±cza kolorowe s³upki ledendy" ,
148 "-l num = w³±cza num linii w tle wykresów" ,
149 "-m num = czas pojedynczej wizyty (seconds)" ,
150 "-T = wy¶wietla informacje czasowe" ,
151 "-c plik = u¿ywa pliku konfiguracyjnego 'plik'" ,
152 "-n nazwa = u¿ywana nazwa hosta" ,
153 "-o katalog= katalog u¿ywany do zapisu" ,
154 "-t nazwa = tytu³ 'nazwa' dla raportu" ,
155 "-a nazwa = ukrywa program klienta 'nazwa'" ,
156 "-r nazwa = ukrywa odno¶nik 'nazwa'" ,
157 "-s nazwa = ukrywa lokalizacjê 'nazwa'" ,
158 "-u nazwa = ukrywa URL 'nazwa'" ,
159 "-x nazwa = stosuje pliki o rozszerzeniu 'nazwa'",
160 "-O nazwa = Omit page 'nazwa'" ,
161 "-P nazwa = strony o rozszerzeniu 'nazwa'" ,
162 "-I nazwa = inna nazwa plików index.*: 'nazwa'" ,
163 "-K num = num months in summary table" ,
164 "-k num = num months in summary graph" ,
165 "-A num = wy¶wietla num najczêstszych przegl±darek",
166 "-C num = wy¶wietla num najczêstszych krajów" ,
167 "-R num = wy¶wietla num najczêstszych odno¶ników",
168 "-S num = wy¶wietla num najczêstszych lokalizacji",
169 "-U num = wy¶wietla num najczêstszych URLi" ,
170 "-e num = wy¶wietla num najczêstszych stron wej¶ciowych" ,
171 "-E num = wy¶wietla num najczêstszych stron wyj¶ciowych" ,
172 "-g num = grupuj domeny do poziomu 'num'" ,
173 "-X = ukryj pojedyncze lokalizacje" ,
174 "-z dir = Use country flags in 'dir'" ,
175 #ifdef USE_DNS
176 "-D nazwa = u¿ywaj pliku buforuj±cego DNS 'nazwa'",
177 "-N num = liczba procesów DNS (0=wy³±cz)" ,
178 "-j = Enable native GeoDB lookups" ,
179 "-J nazwa = Use GeoDB database 'nazwa'" ,
180 #endif
181 #ifdef USE_GEOIP
182 "-w = Enable GeoIP lookups" ,
183 "-W nazwa = Use GeoIP database 'nazwa'" ,
184 #endif
185 NULL};
186
187 #define LAST_HLP_MSG (int)(sizeof(h_msg)/sizeof(char *))
188
189 /***********************************************************************/
190 /* */
191 /* HTML strings */
192 /* */
193 /* These strings are used as part of the HTML output generated by The */
194 /* Webalizer. */
195 /* */
196 /***********************************************************************/
197
198 /* header strings */
199 char *msg_hhdr_sp = "Prezentowany okres";
200 char *msg_hhdr_gt = "Wygenerowano";
201
202
203 /* main index strings */
204 char *msg_main_us = "Raport sumaryczny";
205 /* char *msg_main_per= "Ostatnie 12 miesiêcy"; */
206 char *msg_main_per= "Sumarycznie w miesi±cu:";
207 char *msg_main_sum= "Sumarycznie w miesi±cu:";
208 char *msg_main_da = "¦rednio dziennie";
209 char *msg_main_mt = "Ogólnie w miesi±cu: ";
210
211 /* month HTML page strings */
212 char *msg_hmth_du = "Raport Dzienny - ";
213 char *msg_hmth_hu = "Raport Godzinowy - ";
214
215 /* table header strings */
216 char *msg_h_by = "uszeregowane wg";
217 char *msg_h_avg = "¦rednio";
218 char *msg_h_max = "Maks.";
219 char *msg_h_total = "Wszystkie";
220 char *msg_h_totals= "Suma";
221 char *msg_h_day = "Dzieñ";
222 char *msg_h_mth = "Miesi±c";
223 char *msg_h_hour = "Godzina";
224 char *msg_h_hits = "Wywo³ania";
225 char *msg_h_pages = "Strony";
226 char *msg_h_visits= "Wizyty";
227 char *msg_h_files = "Pliki";
228 char *msg_h_sites = "Lokalizacje";
229 char *msg_h_xfer = "KB";
230 char *msg_h_hname = "Nazwa hosta";
231 char *msg_h_url = "URL";
232 char *msg_h_agent = "Przegl±darka";
233 char *msg_h_ref = "Odno¶niki";
234 char *msg_h_ctry = "Kraj";
235 char *msg_h_search= "Wyszukiwany ci±g znaków";
236 char *msg_h_uname = "U¿ytkownik";
237
238 /* links along top of page */
239 char *msg_hlnk_ds = "Statystyki dzienne";
240 char *msg_hlnk_hs = "Statystyki godzinne";
241 char *msg_hlnk_u = "URL'e";
242 char *msg_hlnk_s = "Lokalizacje";
243 char *msg_hlnk_a = "Przegl±darki";
244 char *msg_hlnk_c = "Kraje";
245 char *msg_hlnk_r = "Odno¶niki";
246 char *msg_hlnk_en = "Wej¶cia";
247 char *msg_hlnk_ex = "Wyj¶cia";
248 char *msg_hlnk_sr = "Poszukiwane";
249 char *msg_hlnk_i = "U¿ytkownicy";
250
251 /* monthly total table */
252 char *msg_mtot_ms = "Statystyka w miesi±cu:";
253 char *msg_mtot_th = "Ca³kowita liczba wywo³añ";
254 char *msg_mtot_tf = "Ca³kowita liczba plików";
255 char *msg_mtot_tx = "Ca³kowita liczba KB";
256 char *msg_mtot_us = "Ca³kowita liczba unikalnych lokalizacji";
257 char *msg_mtot_ur = "Ca³kowita liczba unikalnych odno¶ników";
258 char *msg_mtot_ua = "Ca³kowita liczba unikalnych przegl±darek";
259 char *msg_mtot_uu = "Ca³kowita liczba unikalnych URLi";
260 char *msg_mtot_ui = "Ca³kowita liczba unikalnych u¿ytkowników";
261 char *msg_mtot_mhd= "Wywo³añ dziennie";
262 char *msg_mtot_mhh= "Wywo³añ na godzinê";
263 char *msg_mtot_mfd= "Plików dziennie";
264 char *msg_mtot_mpd= "Stron dziennie";
265 char *msg_mtot_msd= "Lokalizacji dziennie";
266 char *msg_mtot_mvd= "Wizyt dziennie";
267 char *msg_mtot_mkd= "Kilobajtów dziennie";
268 char *msg_mtot_rc = "Wywo³ania wed³ug kodu odpowiedzi";
269
270 /* daily total table */
271 char *msg_dtot_ds = "Dzienne statystyki - ";
272
273 /* hourly total table */
274 char *msg_htot_hs = "Godzinowe statystyki - ";
275
276 /* country pie chart */
277 char *msg_ctry_use= "Odwo³ania wg krajów - ";
278
279 /* top tables */
280 /* Formatted as "Top xxx of xxx Total something" */
281 char *msg_top_top = "Pierwsze";
282 char *msg_top_of = "z ogólnej liczby";
283 char *msg_top_s = "lokalizacji";
284 char *msg_top_u = "URLi";
285 char *msg_top_r = "odno¶ników";
286 char *msg_top_a = "przegl±darek";
287 char *msg_top_c = "krajów";
288 char *msg_top_en = "stron wej¶ciowych";
289 char *msg_top_ex = "stron wyj¶ciowych";
290 char *msg_top_sr = "szukanych ci±gów znaków";
291 char *msg_top_i = "u¿ytkowników";
292 char *msg_v_sites = "Podgl±d wszystkich lokalizacji";
293 char *msg_v_urls = "Podgl±d wszystkich URL'i";
294 char *msg_v_refs = "Podgl±d wszystkich odno¶ników";
295 char *msg_v_agents= "Podgl±d wszystkich przegl±darek";
296 char *msg_v_search= "Podgl±d wszystkich ci±gów znaków";
297 char *msg_v_users = "Podgl±d wszystkich u¿ytkowników";
298
299 /* short month names MUST BE 3 CHARS in size... pad if needed*/
300 char *s_month[12]={ "Sty", "Lut", "Mar",
301 "Kwi", "Maj", "Cze",
302 "Lip", "Sie", "Wrz",
303 "Pa¼", "Lis", "Gru"};
304
305 /* long month names - can be any length */
306 char *l_month[12]={ "styczeñ", "luty", "marzec", "kwiecieñ",
307 "maj", "czerwiec", "lipiec", "sierpieñ",
308 "wrzesieñ", "pa¼dziernik", "listopad", "grudzieñ"};
309
310 /* response code descriptions... order IS important! */
311 struct response_code response[] =
312 { { "Niezdefiniowany kod odpowiedzi", 0 },
313 { "Code 100 - Kontynuuj", 0 },
314 { "Code 101 - Zmieniam protoko³y", 0 },
315 { "Code 200 - OK", 0 },
316 { "Code 201 - Utworzono", 0 },
317 { "Code 202 - Zaakceptowano", 0 },
318 { "Code 203 - Niewiarygodna informacja", 0 },
319 { "Code 204 - Brak zawarto¶ci", 0 },
320 { "Code 205 - Kasujê zawarto¶æ", 0 },
321 { "Code 206 - Czê¶ciowa zawarto¶æ", 0 },
322 { "Code 300 - Wielokrotny wybór", 0 },
323 { "Code 301 - Przeniesiono na sta³e", 0 },
324 { "Code 302 - Przeniesiono tymczasowo", 0 },
325 { "Code 303 - Zobacz inne", 0 },
326 { "Code 304 - Niezmodyfikowany", 0 },
327 { "Code 305 - U¿yj proxy", 0 },
328 { "Code 307 - Tymczasowe przekierowanie", 0 },
329 { "Code 400 - B³êdne ¿±danie", 0 },
330 { "Code 401 - Nieautoryzowany", 0 },
331 { "Code 402 - ¯±dana zap³ata", 0 },
332 { "Code 403 - Zakazane", 0 },
333 { "Code 404 - Nie znaleziono", 0 },
334 { "Code 405 - Nieuznawana metoda", 0 },
335 { "Code 406 - Nie akceptowane", 0 },
336 { "Code 407 - Niezbêdna autentykacja przez proxy", 0 },
337 { "Code 408 - Czas zapytania min±³", 0 },
338 { "Code 409 - Konflikt", 0 },
339 { "Code 410 - Ju¿ niedostêpne", 0 },
340 { "Code 411 - Wymagana d³ugo¶æ", 0 },
341 { "Code 412 - Warunki niespe³nione", 0 },
342 { "Code 413 - Zapytanie za du¿e", 0 },
343 { "Code 414 - Zapytanie URI za d³ugie", 0 },
344 { "Code 415 - Nieobs³ugiwany typ no¶nika", 0 },
345 { "Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostêpny", 0 },
346 { "Code 417 - Warunek niespe³niony", 0 },
347 { "Code 500 - Wewnêtrzny b³±d serwera", 0 },
348 { "Code 501 - Niezaimplementowane", 0 },
349 { "Code 502 - Z³a brama", 0 },
350 { "Code 503 - Serwis niedostêpny", 0 },
351 { "Code 504 - Up³yn±³ czas bramkowania", 0 },
352 { "Code 505 - Nieobs³ugiwana wersja HTTP", 0 } };
353
354 char *msg_title = "Statystyki serwera dla";
355 char *msg_h_other = "Inne";
356
357 /* Country codes (previously in ctry.h header file) */
358
359 struct country_code ctry[] = {
360 { 0, "Nieznany", 0,0,0 },
361 { IDX_3C('c','o','m'), "Komercyjna (com)", 0,0,0 },
362 { IDX_3C('e','d','u'), "Edukacyjna (edu)", 0,0,0 },
363 { IDX_3C('g','o','v'), "Rz±dowa USA (gov)", 0,0,0 },
364 { IDX_3C('i','n','t'), "Miêdzynarodowa (int)", 0,0,0 },
365 { IDX_3C('m','i','l'), "Wojskowa USA (mil)", 0,0,0 },
366 { IDX_3C('n','e','t'), "Sieæ (net)", 0,0,0 },
367 { IDX_3C('o','r','g'), "Organizacja niekomercyjna (org)", 0,0,0 },
368 { IDX_3C('b','i','z'), "Generic Business (biz)", 0,0,0 },
369 { IDX_3C('c','a','t'), "Catalan Community (cat)", 0,0,0 },
370 { IDX_3C('p','r','o'), "Professional (pro)", 0,0,0 },
371 { IDX_3C('t','e','l'), "Ind. Contact Data (tel)", 0,0,0 },
372 { IDX_4C('a','e','r','o'),"Air Transport Industry (aero)", 0,0,0 },
373 { IDX_4C('a','s','i','a'),"Asia Pacific Community (asia)", 0,0,0 },
374 { IDX_4C('c','o','o','p'),"Cooperative Association (coop)", 0,0,0 },
375 { IDX_4C('i','n','f','o'),"Generic TLD (info)", 0,0,0 },
376 { IDX_4C('j','o','b','s'),"Human Resources (jobs)", 0,0,0 },
377 { IDX_4C('m','o','b','i'),"Generic Mobile TLD (mobi)", 0,0,0 },
378 { IDX_4C('n','a','m','e'),"Individual (name)", 0,0,0 },
379 { IDX_4C('a','r','p','a'),"Stara Arpanet (arpa)", 0,0,0 },
380 { IDX_4C('n','a','t','o'),"Sieæ NATO", 0,0,0 },
381 { IDX_6C('m','u','s','e','u','m'), "Museums (museum)", 0,0,0 },
382 { IDX_6C('t','r','a','v','e','l'), "Travel Ind. (travel)", 0,0,0 },
383 { IDX_2C('a','c'), "Ascension Island", 0,0,0 },
384 { IDX_2C('a','d'), "Andorra", 0,0,0 },
385 { IDX_2C('a','e'), "Zjednoczone Emiraty Arabskie", 0,0,0 },
386 { IDX_2C('a','f'), "Afganistan", 0,0,0 },
387 { IDX_2C('a','g'), "Antigua i Barbuda", 0,0,0 },
388 { IDX_2C('a','i'), "Anguilla", 0,0,0 },
389 { IDX_2C('a','l'), "Albania", 0,0,0 },
390 { IDX_2C('a','m'), "Armenia", 0,0,0 },
391 { IDX_2C('a','n'), "Antyle Holenderskie", 0,0,0 },
392 { IDX_2C('a','o'), "Angola", 0,0,0 },
393 { IDX_2C('a','q'), "Antarktyka", 0,0,0 },
394 { IDX_2C('a','r'), "Argentyna", 0,0,0 },
395 { IDX_2C('a','s'), "Samoa Amerykañskie", 0,0,0 },
396 { IDX_2C('a','t'), "Austria", 0,0,0 },
397 { IDX_2C('a','u'), "Australia", 0,0,0 },
398 { IDX_2C('a','w'), "Aruba", 0,0,0 },
399 { IDX_2C('a','x'), "Aland Islands", 0,0,0 },
400 { IDX_2C('a','z'), "Azerbejd¿an", 0,0,0 },
401 { IDX_2C('b','a'), "Bo¶nia i Hercegowina", 0,0,0 },
402 { IDX_2C('b','b'), "Barbados", 0,0,0 },
403 { IDX_2C('b','d'), "Bangladesz", 0,0,0 },
404 { IDX_2C('b','e'), "Belgia", 0,0,0 },
405 { IDX_2C('b','f'), "Burkina Faso", 0,0,0 },
406 { IDX_2C('b','g'), "Bu³garia", 0,0,0 },
407 { IDX_2C('b','h'), "Bahrain", 0,0,0 },
408 { IDX_2C('b','i'), "Burundi", 0,0,0 },
409 { IDX_2C('b','j'), "Benin", 0,0,0 },
410 { IDX_2C('b','l'), "Saint Barthelemy", 0,0,0 },
411 { IDX_2C('b','m'), "Bermudy", 0,0,0 },
412 { IDX_2C('b','n'), "Brunei", 0,0,0 },
413 { IDX_2C('b','o'), "Boliwia", 0,0,0 },
414 { IDX_2C('b','r'), "Brazylia", 0,0,0 },
415 { IDX_2C('b','s'), "Wyspy Bahama", 0,0,0 },
416 { IDX_2C('b','t'), "Bhutan", 0,0,0 },
417 { IDX_2C('b','v'), "Wyspa Bouvet", 0,0,0 },
418 { IDX_2C('b','w'), "Botswana", 0,0,0 },
419 { IDX_2C('b','y'), "Bia³oru¶", 0,0,0 },
420 { IDX_2C('b','z'), "Belize", 0,0,0 },
421 { IDX_2C('c','a'), "Kanada", 0,0,0 },
422 { IDX_2C('c','c'), "Wyspy Kokosowe", 0,0,0 },
423 { IDX_2C('c','d'), "Congo, Democratic Republic", 0,0,0 },
424 { IDX_2C('c','f'), "Republika ¦rodkowoafrykañska", 0,0,0 },
425 { IDX_2C('c','g'), "Kongo", 0,0,0 },
426 { IDX_2C('c','h'), "Szwajcaria", 0,0,0 },
427 { IDX_2C('c','i'), "Wybrze¿e Ko¶ci S³oniowej", 0,0,0 },
428 { IDX_2C('c','k'), "Wyspy Cooka", 0,0,0 },
429 { IDX_2C('c','l'), "Chile", 0,0,0 },
430 { IDX_2C('c','m'), "Kamerun", 0,0,0 },
431 { IDX_2C('c','n'), "Chiny", 0,0,0 },
432 { IDX_2C('c','o'), "Kolumbia", 0,0,0 },
433 { IDX_2C('c','r'), "Kostaryka", 0,0,0 },
434 { IDX_2C('c','u'), "Kuba", 0,0,0 },
435 { IDX_2C('c','v'), "Wyspy Zielonego Przyl±dka", 0,0,0 },
436 { IDX_2C('c','x'), "Wyspa Bo¿ego Narodzenia", 0,0,0 },
437 { IDX_2C('c','y'), "Cypr", 0,0,0 },
438 { IDX_2C('c','z'), "Czechy", 0,0,0 },
439 { IDX_2C('d','e'), "Niemcy", 0,0,0 },
440 { IDX_2C('d','j'), "D¿ibuti", 0,0,0 },
441 { IDX_2C('d','k'), "Dania", 0,0,0 },
442 { IDX_2C('d','m'), "Dominika", 0,0,0 },
443 { IDX_2C('d','o'), "Dominikana", 0,0,0 },
444 { IDX_2C('d','z'), "Algieria", 0,0,0 },
445 { IDX_2C('e','c'), "Ekwador", 0,0,0 },
446 { IDX_2C('e','e'), "Estonia", 0,0,0 },
447 { IDX_2C('e','g'), "Egipt", 0,0,0 },
448 { IDX_2C('e','h'), "Sahara Zachodnia", 0,0,0 },
449 { IDX_2C('e','r'), "Erytrea", 0,0,0 },
450 { IDX_2C('e','s'), "Hiszpania", 0,0,0 },
451 { IDX_2C('e','t'), "Etiopia", 0,0,0 },
452 { IDX_2C('e','u'), "European Union", 0,0,0 },
453 { IDX_2C('f','i'), "Finlandia", 0,0,0 },
454 { IDX_2C('f','j'), "Fid¿i", 0,0,0 },
455 { IDX_2C('f','k'), "Falklandy", 0,0,0 },
456 { IDX_2C('f','m'), "Mikronezja", 0,0,0 },
457 { IDX_2C('f','o'), "Wyspy Owcze", 0,0,0 },
458 { IDX_2C('f','r'), "Francja", 0,0,0 },
459 { IDX_2C('g','a'), "Gabon", 0,0,0 },
460 { IDX_2C('g','b'), "Wielka Brytania", 0,0,0 },
461 { IDX_2C('g','d'), "Grenada", 0,0,0 },
462 { IDX_2C('g','e'), "Gruzja", 0,0,0 },
463 { IDX_2C('g','f'), "Gujana Francuska", 0,0,0 },
464 { IDX_2C('g','g'), "Guernsey", 0,0,0 },
465 { IDX_2C('g','h'), "Ghana", 0,0,0 },
466 { IDX_2C('g','i'), "Gibraltar", 0,0,0 },
467 { IDX_2C('g','l'), "Grenlandia", 0,0,0 },
468 { IDX_2C('g','m'), "Gambia", 0,0,0 },
469 { IDX_2C('g','n'), "Gwinea", 0,0,0 },
470 { IDX_2C('g','p'), "Gwadelupa", 0,0,0 },
471 { IDX_2C('g','q'), "Gwinea Równikowa", 0,0,0 },
472 { IDX_2C('g','r'), "Grecja", 0,0,0 },
473 { IDX_2C('g','s'), "Georgia P³d. i Wyspy Sandwicha P³d.", 0,0,0 },
474 { IDX_2C('g','t'), "Gwatemala", 0,0,0 },
475 { IDX_2C('g','u'), "Guam", 0,0,0 },
476 { IDX_2C('g','w'), "Gwinea Bissau", 0,0,0 },
477 { IDX_2C('g','y'), "Gujana", 0,0,0 },
478 { IDX_2C('h','k'), "Hong Kong", 0,0,0 },
479 { IDX_2C('h','m'), "Wyspy Heard i McDonald", 0,0,0 },
480 { IDX_2C('h','n'), "Honduras", 0,0,0 },
481 { IDX_2C('h','r'), "Chorwacja", 0,0,0 },
482 { IDX_2C('h','t'), "Haiti", 0,0,0 },
483 { IDX_2C('h','u'), "Wêgry", 0,0,0 },
484 { IDX_2C('i','d'), "Indonezja", 0,0,0 },
485 { IDX_2C('i','e'), "Irlandia", 0,0,0 },
486 { IDX_2C('i','l'), "Izrael", 0,0,0 },
487 { IDX_2C('i','m'), "Isle of Man", 0,0,0 },
488 { IDX_2C('i','n'), "Indie", 0,0,0 },
489 { IDX_2C('i','o'), "Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego", 0,0,0 },
490 { IDX_2C('i','q'), "Irak", 0,0,0 },
491 { IDX_2C('i','r'), "Iran", 0,0,0 },
492 { IDX_2C('i','s'), "Islandia", 0,0,0 },
493 { IDX_2C('i','t'), "W³ochy", 0,0,0 },
494 { IDX_2C('j','e'), "Jersey", 0,0,0 },
495 { IDX_2C('j','m'), "Jamajka", 0,0,0 },
496 { IDX_2C('j','o'), "Jordania", 0,0,0 },
497 { IDX_2C('j','p'), "Japonia", 0,0,0 },
498 { IDX_2C('k','e'), "Kenia", 0,0,0 },
499 { IDX_2C('k','g'), "Kirgistan", 0,0,0 },
500 { IDX_2C('k','h'), "Kambod¿a", 0,0,0 },
501 { IDX_2C('k','i'), "Kiribati", 0,0,0 },
502 { IDX_2C('k','m'), "Komory", 0,0,0 },
503 { IDX_2C('k','n'), "Saint Kitts i Nevis", 0,0,0 },
504 { IDX_2C('k','p'), "Korea Pó³nocna", 0,0,0 },
505 { IDX_2C('k','r'), "Korea Po³udniowa", 0,0,0 },
506 { IDX_2C('k','w'), "Kuwejt", 0,0,0 },
507 { IDX_2C('k','y'), "Kajmany", 0,0,0 },
508 { IDX_2C('k','z'), "Kazachstan", 0,0,0 },
509 { IDX_2C('l','a'), "Laos", 0,0,0 },
510 { IDX_2C('l','b'), "Liban", 0,0,0 },
511 { IDX_2C('l','c'), "Saint Lucia", 0,0,0 },
512 { IDX_2C('l','i'), "Lichtenstein", 0,0,0 },
513 { IDX_2C('l','k'), "Sri Lanka", 0,0,0 },
514 { IDX_2C('l','r'), "Liberia", 0,0,0 },
515 { IDX_2C('l','s'), "Lesotho", 0,0,0 },
516 { IDX_2C('l','t'), "Litwa", 0,0,0 },
517 { IDX_2C('l','u'), "Luksemburg", 0,0,0 },
518 { IDX_2C('l','v'), "£otwa", 0,0,0 },
519 { IDX_2C('l','y'), "Libia", 0,0,0 },
520 { IDX_2C('m','a'), "Maroko", 0,0,0 },
521 { IDX_2C('m','c'), "Monako", 0,0,0 },
522 { IDX_2C('m','d'), "Mo³dawia", 0,0,0 },
523 { IDX_2C('m','e'), "Montenegro", 0,0,0 },
524 { IDX_2C('m','f'), "Saint Martin (French part)", 0,0,0 },
525 { IDX_2C('m','g'), "Madagaskar", 0,0,0 },
526 { IDX_2C('m','h'), "Wyspy Marshalla", 0,0,0 },
527 { IDX_2C('m','k'), "Macedonia", 0,0,0 },
528 { IDX_2C('m','l'), "Mali", 0,0,0 },
529 { IDX_2C('m','m'), "Myanmar", 0,0,0 },
530 { IDX_2C('m','n'), "Mongolia", 0,0,0 },
531 { IDX_2C('m','o'), "Makao", 0,0,0 },
532 { IDX_2C('m','p'), "Mariany Pó³nocne", 0,0,0 },
533 { IDX_2C('m','q'), "Martynika", 0,0,0 },
534 { IDX_2C('m','r'), "Mauretania", 0,0,0 },
535 { IDX_2C('m','s'), "Montserrat", 0,0,0 },
536 { IDX_2C('m','t'), "Malta", 0,0,0 },
537 { IDX_2C('m','u'), "Mauritius", 0,0,0 },
538 { IDX_2C('m','v'), "Malediwy", 0,0,0 },
539 { IDX_2C('m','w'), "Malawi", 0,0,0 },
540 { IDX_2C('m','x'), "Meksyk", 0,0,0 },
541 { IDX_2C('m','y'), "Malezja", 0,0,0 },
542 { IDX_2C('m','z'), "Mozambik", 0,0,0 },
543 { IDX_2C('n','a'), "Namibia", 0,0,0 },
544 { IDX_2C('n','c'), "Nowa Kaledonia", 0,0,0 },
545 { IDX_2C('n','e'), "Niger", 0,0,0 },
546 { IDX_2C('n','f'), "Norfolk", 0,0,0 },
547 { IDX_2C('n','g'), "Nigeria", 0,0,0 },
548 { IDX_2C('n','i'), "Nikaragua", 0,0,0 },
549 { IDX_2C('n','l'), "Holandia", 0,0,0 },
550 { IDX_2C('n','o'), "Norwegia", 0,0,0 },
551 { IDX_2C('n','p'), "Nepal", 0,0,0 },
552 { IDX_2C('n','r'), "Nauru", 0,0,0 },
553 { IDX_2C('n','u'), "Niue", 0,0,0 },
554 { IDX_2C('n','z'), "Nowa Zelandia", 0,0,0 },
555 { IDX_2C('o','m'), "Oman", 0,0,0 },
556 { IDX_2C('p','a'), "Panama", 0,0,0 },
557 { IDX_2C('p','e'), "Peru", 0,0,0 },
558 { IDX_2C('p','f'), "Polinezja Francuska", 0,0,0 },
559 { IDX_2C('p','g'), "Papua Nowa Gwinea", 0,0,0 },
560 { IDX_2C('p','h'), "Filipiny", 0,0,0 },
561 { IDX_2C('p','k'), "Pakistan", 0,0,0 },
562 { IDX_2C('p','l'), "Polska", 0,0,0 },
563 { IDX_2C('p','m'), "St. Pierre i Miquelon", 0,0,0 },
564 { IDX_2C('p','n'), "Pitcairn", 0,0,0 },
565 { IDX_2C('p','r'), "Puerto Rico", 0,0,0 },
566 { IDX_2C('p','s'), "Palestinian Territory, Occupied", 0,0,0 },
567 { IDX_2C('p','t'), "Portugalia", 0,0,0 },
568 { IDX_2C('p','w'), "Palau", 0,0,0 },
569 { IDX_2C('p','y'), "Paragwaj", 0,0,0 },
570 { IDX_2C('q','a'), "Katar", 0,0,0 },
571 { IDX_2C('r','e'), "Reunion", 0,0,0 },
572 { IDX_2C('r','o'), "Rumunia", 0,0,0 },
573 { IDX_2C('r','s'), "Serbia", 0,0,0 },
574 { IDX_2C('r','u'), "Rosja", 0,0,0 },
575 { IDX_2C('r','w'), "Rwanda", 0,0,0 },
576 { IDX_2C('s','a'), "Arabia Saudyjska", 0,0,0 },
577 { IDX_2C('s','b'), "Wyspy Salomona", 0,0,0 },
578 { IDX_2C('s','c'), "Seszele", 0,0,0 },
579 { IDX_2C('s','d'), "Sudan", 0,0,0 },
580 { IDX_2C('s','e'), "Szwecja", 0,0,0 },
581 { IDX_2C('s','g'), "Singapur", 0,0,0 },
582 { IDX_2C('s','h'), "¦w. Helena", 0,0,0 },
583 { IDX_2C('s','i'), "S³owenia", 0,0,0 },
584 { IDX_2C('s','j'), "Wyspy Svalbard i Jan Mayen", 0,0,0 },
585 { IDX_2C('s','k'), "S³owacja", 0,0,0 },
586 { IDX_2C('s','l'), "Sierra Leone", 0,0,0 },
587 { IDX_2C('s','m'), "San Marino", 0,0,0 },
588 { IDX_2C('s','n'), "Senegal", 0,0,0 },
589 { IDX_2C('s','o'), "Somalia", 0,0,0 },
590 { IDX_2C('s','r'), "Surinam", 0,0,0 },
591 { IDX_2C('s','t'), "Wyspy ¦w. Tomasza i Ksi±¿êca", 0,0,0 },
592 { IDX_2C('s','u'), "ZSRR (by³y)", 0,0,0 },
593 { IDX_2C('s','v'), "Salwador", 0,0,0 },
594 { IDX_2C('s','y'), "Syrian Arab Republic", 0,0,0 },
595 { IDX_2C('s','z'), "Suazi", 0,0,0 },
596 { IDX_2C('t','c'), "Turks i Caicos", 0,0,0 },
597 { IDX_2C('t','d'), "Czad", 0,0,0 },
598 { IDX_2C('t','f'), "Francuskie Terytoria Po³udniowe", 0,0,0 },
599 { IDX_2C('t','g'), "Togo", 0,0,0 },
600 { IDX_2C('t','h'), "Tajlandia", 0,0,0 },
601 { IDX_2C('t','j'), "Tad¿ykistan", 0,0,0 },
602 { IDX_2C('t','k'), "Tokelau", 0,0,0 },
603 { IDX_2C('t','l'), "Timor-Leste", 0,0,0 },
604 { IDX_2C('t','m'), "Turkmenistan", 0,0,0 },
605 { IDX_2C('t','n'), "Tunezja", 0,0,0 },
606 { IDX_2C('t','o'), "Tonga", 0,0,0 },
607 { IDX_2C('t','p'), "Wschodni Timor", 0,0,0 },
608 { IDX_2C('t','r'), "Turcja", 0,0,0 },
609 { IDX_2C('t','t'), "Trynidad i Tobago", 0,0,0 },
610 { IDX_2C('t','v'), "Tuvalu", 0,0,0 },
611 { IDX_2C('t','w'), "Tajwan", 0,0,0 },
612 { IDX_2C('t','z'), "Tanzania", 0,0,0 },
613 { IDX_2C('u','a'), "Ukraina", 0,0,0 },
614 { IDX_2C('u','g'), "Uganda", 0,0,0 },
615 { IDX_2C('u','k'), "Wielka Brytania", 0,0,0 },
616 { IDX_2C('u','m'), "Mniejsze Wyspy USA", 0,0,0 },
617 { IDX_2C('u','s'), "Stany Zjednoczone", 0,0,0 },
618 { IDX_2C('u','y'), "Urugwaj", 0,0,0 },
619 { IDX_2C('u','z'), "Uzbekistan", 0,0,0 },
620 { IDX_2C('v','a'), "Watykan", 0,0,0 },
621 { IDX_2C('v','c'), "Saint Vincent i Grenadyny", 0,0,0 },
622 { IDX_2C('v','e'), "Wenezuela", 0,0,0 },
623 { IDX_2C('v','g'), "Brytyjskie Wyspy Dziewicze", 0,0,0 },
624 { IDX_2C('v','i'), "Wyspy Dziewicze (USA)", 0,0,0 },
625 { IDX_2C('v','n'), "Wietnam", 0,0,0 },
626 { IDX_2C('v','u'), "Vanuatu", 0,0,0 },
627 { IDX_2C('w','f'), "Wyspy Wallis i Futuna", 0,0,0 },
628 { IDX_2C('w','s'), "Samoa", 0,0,0 },
629 { IDX_2C('y','e'), "Jemen", 0,0,0 },
630 { IDX_2C('y','t'), "Mayotte", 0,0,0 },
631 { IDX_2C('y','u'), "Jugos³awia", 0,0,0 },
632 { IDX_2C('z','a'), "Republika Po³udniowej Afryki", 0,0,0 },
633 { IDX_2C('z','m'), "Zambia", 0,0,0 },
634 { IDX_2C('z','w'), "Zimbabwe", 0,0,0 },
635 { IDX_2C('a','1'), "Anonymous Proxy", 0,0,0 },
636 { IDX_2C('a','2'), "Satellite Provider", 0,0,0 },
637 { IDX_2C('o','1'), "Other", 0,0,0 },
638 { IDX_2C('a','p'), "Asia/Pacific Region", 0,0,0 },
639 { IDX_3C('l','a','n'), "Local Network (lan)", 0,0,0 },
640 { 0, NULL, 0,0,0 }};