Imported Upstream version 2.23.05
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / lang / webalizer_lang.catalan
1 /*
2 webalizer_lang.catalan
3
4 Webalizer V2.0x Language Support file for Catalan.
5 31-May-1998 Modified for level 1.1 support (brad@mrunix.net)
6 23-Jul-1998 Modified for level 1.2 support (brad@mrunix.net)
7 19-Aug-1998 Translated by Jordi Bruguera (jordi@t800.grn.es)
8 21-Sep-1998 Additional corrections by Jordi Bruguera (jordi@t800.grn.es)
9 08-Mar-1999 Updated HTTP 1.1 response codes by Yves Lafon (ylafon@w3.org)
10 28-Jun-1999 Modified for level 1.3 support (brad@mrunix.net)
11 05-Jul-1999 Additional corrections by Jordi Bruguera (jordi@t800.grn.es)
12 22-Feb-2000 Modified for level 2.0 support (brad@mrunix.net)
13 18-Oct-2000 Translated new strings for version 2.01-06 (jordi@t800.grn.es)
14 26-Mar-2008 Updated to current IANA TLDs (brad@mrunix.net)
15 26-May-2008 Modified for level 2.2 support (brad@mrunix.net)
16 16-Jan-2011 Adapted to Softcatalà style by Jordi Mallach (jordi@debian.org)
17
18
19 Language files are named using the following convention:
20
21 webalizer_lang.LANGUAGE
22
23 where 'LANGUAGE' is the name of the language the file is
24 translated into (ie: webalizer_lang.russian for russian).
25 Either copy the desired language file to webalizer_lang.h
26 or create a symbolic link, then re-compile.
27
28 If you translate this file into a different language, please
29 send a copy to brad@mrunix.net.
30
31 */
32
33 /***********************************************************************/
34 /* DEFINE LANGUAGE NAME here */
35 /***********************************************************************/
36
37 char *language = "Català";
38 char *langcode = "ca";
39
40 /***********************************************************************/
41 /* */
42 /* Informational messages */
43 /* */
44 /* These messages are only displayed while The Webalizer is being run, */
45 /* usually to the screen, and are not part of the HTML output. */
46 /* */
47 /***********************************************************************/
48
49 /* these are only used in timing totals */
50 /* Format: XXX records (XXX ignored, XXX bad) in X.XX seconds */
51 char *msg_records = "registres";
52 char *msg_addresses="adreces";
53 char *msg_ignored = "ignorats";
54 char *msg_bad = "erronis";
55 char *msg_in = "en";
56 char *msg_seconds = "segons";
57
58 /* progress and setup error messages */
59 char *msg_log_err = "Error: no s'ha pogut obrir el fitxer de registres";
60 char *msg_log_use = "S'està emprant el registre";
61 char *msg_dir_err = "Error: no es pot canviar al directori especificat";
62 char *msg_dir_use = "S'està creant els resultats a";
63 char *msg_cur_dir = "el directori actual";
64 char *msg_hostname= "Informe per al servidor";
65 char *msg_ign_hist= "S'està ignorant l'historial anterior...";
66 char *msg_no_hist = "No s'ha trobat el fitxer de l'historial...";
67 char *msg_get_hist= "S'està llegint el fitxer de l'historial...";
68 char *msg_put_hist= "S'està desant la informació de l'historial...";
69 char *msg_hist_err= "Error: no es pot escriure al fitxer de l'historial";
70 char *msg_bad_hist= "Error: s'està descartant un registre no vàlid";
71 char *msg_bad_conf= "Error: no es pot obrir el fitxer de configuració";
72 char *msg_bad_key = "Avís: la paraula clau no és vàlida";
73 char *msg_bad_date= "Error: s'està ometent el registre (data errònia)";
74 char *msg_ign_nscp= "S'està ometent el registre de capcalera del Netscape";
75 char *msg_bad_rec = "S'està ometent un registre erroni";
76 char *msg_no_vrec = "No s'ha trobat cap registre vàlid!";
77 char *msg_gen_rpt = "S'està generant l'informe per a";
78 char *msg_gen_sum = "S'està generant l'informe resumit";
79 char *msg_get_data= "S'estan llegint dades de l'execució anterior...";
80 char *msg_put_data= "S'estan desant les dades de l'execució actual...";
81 char *msg_no_data = "No s'han trobat les dades de l'execució anterior...";
82 char *msg_bad_data= "Error: no es pot recuperar les dades de l'execució";
83 char *msg_data_err= "Error: no es poden desar les dades de l'execució actual";
84 char *msg_dup_data= "Avís: S'han trobat dades que potser són duplicades";
85
86 /* DNS Stuff */
87 char *msg_dns_nocf= "No s'ha especificat el fitxer de memòria cau, s'està avortant...";
88 char *msg_dns_nodb= "Error: no es pot obrir el fitxer de memòria cau de DNS";
89 char *msg_dns_nolk= "Error: no es pot blocar el fitxer de memòria cau de DNS";
90 char *msg_dns_usec= "S'està emprant el fitxer de memòria cau de DNS";
91 char *msg_dns_rslv= "Recerca DNS";
92 char *msg_dns_none= "Cap a processar";
93 char *msg_dns_abrt= "El suport de DNS no és present, s'està avortant...";
94
95 /* Geolocation stuff */
96 char *msg_geo_open= "S'ha produït un error en obrir el fitxer";
97 char *msg_geo_use = "S'està emprant";
98 char *msg_geo_nolu= "consultes inhabilitades";
99 char *msg_geo_dflt= "predeterminat";
100
101 /* memory allocation errors */
102 char *msg_nomem_ts= "No s'ha pogut assignar prou memòria, es desactiva l'opció «Llocs principals»";
103 char *msg_nomem_tr= "No s'ha pogut assignar prou memòria, es desactiva l'opció «Referents principals»";
104 char *msg_nomem_tu= "No s'ha pogut assignar prou memòria, es desactiva l'opció «URL més visitades»";
105 char *msg_nomem_tc= "No s'ha pogut assignar prou memòria, es desactiva l'opció «Països d'origen principals";
106 char *msg_nomem_ta= "No s'ha pogut assignar prou memòria, es desactiva l'opció «Navegadors principals»";
107 char *msg_nomem_tsr="No s'ha pogut assignar prou memòria, es desactiva l'opció «Cadenes de recerca principals»";
108 char *msg_nomem_ti= "No s'ha pogut assignar prou memòria, es desactiva l'opció «Noms d'usuari principals»";
109 char *msg_nomem_dh= "S'ha produït un error en afegir el nom del node (diari), s'està ometent";
110 char *msg_nomem_mh= "S'ha produït un error en afegir el nom del node (mensual), s'està ometent";
111 char *msg_nomem_u = "S'ha produït un error en afegir el node de les URL, s'està ometent";
112 char *msg_nomem_a = "S'ha produït un error en afegir el node dels navegadors, s'està ometent";
113 char *msg_nomem_r = "S'ha produït un error en afegir el node dels referents, s'està ometent";
114 char *msg_nomem_sc= "S'ha produït un error en afegir el node de cadenes de recerca, s'està ometent";
115 char *msg_nomem_i = "S'ha produït un error en afegir el node de noms d'usuari, s'està ometent";
116
117 /* registre record errors */
118 char *msg_big_rec = "Error: S'està ometent una entrada del registre massa gran";
119 char *msg_big_host= "Avís: S'està truncant el nom del servidor, que és massa gran";
120 char *msg_big_date= "Avís: S'està truncant el camp de la data, que és massa gran";
121 char *msg_big_req = "Avís: S'està truncant el camp de la petició, que és massa gran";
122 char *msg_big_ref = "Avís: S'està truncant el camp de l'enllaç d'origen, que és massa gran";
123 char *msg_big_user= "Avís: S'està truncant un nom d'usuari massa llarg";
124 char *msg_big_one = "Avís: La cadena supera la mida permesa";
125
126 /* misc errors */
127 char *msg_no_open = "Error: No s'ha pogut obrir el fitxer";
128
129 /* Help display... */
130 char *h_usage1 = "Funcionament";
131 char *h_usage2 = "[opcions] [fitxer històric (log)]";
132 char *h_msg[]= {
133 "-h = mostra aquest missatge d'ajuda" ,
134 "-V = mostra la versió del programa" ,
135 "-v = sigues detallat" ,
136 "-d = mostra informació de depuració addicional" ,
137 "-F tipus = tipus de registre. tipus=(clf | ftp | squid | w3c)",
138 "-f = omet els errors de seqüència" ,
139 "-i = descarta el fitxer de l'historial" ,
140 "-p = conserva l'estat (incremental)" ,
141 "-b = omet l'estat (incremental)" ,
142 "-q = suprimeix els missatges informatius" ,
143 "-Q = suprimeix TOTS els misatges" ,
144 "-Y = suprimeix la gràfica de països" ,
145 "-G = suprimeix la gràfica per hores" ,
146 "-H = suprimeix les estadístiques per hores" ,
147 "-L = suprimeix les llegendes de color dels gràfics",
148 "-l num = empra num línies de fons a la gràfica)" ,
149 "-m num = valor del temps d'una visita (segons)" ,
150 "-T = mostra el temps de la temporització" ,
151 "-c fitxer = empra el fitxer de configuració «fitxer»" ,
152 "-n nom = nom de màquina a emprar" ,
153 "-o dir = directori de sortida a emprar" ,
154 "-t nom = empra el títol «nom» per a l'informe" ,
155 "-a nom = amaga la informació relativa al navegador «nom»" ,
156 "-r nom = amaga la informació relativa als referents «nom»",
157 "-s nom = amaga la informació relativa al lloc «nom»" ,
158 "-u nom = amaga la informació relativa a les URL visitades «nom»",
159 "-x nom = empra l'extensió de fitxer «nom»" ,
160 "-O nom = omet la pàgina «nom»" ,
161 "-P nom = tipus de l'extensió de la pàgina «nom»" ,
162 "-I nom = àlias de l'índex «nom»" ,
163 "-K núm = mostra núm mesos a la taula de resum" ,
164 "-k núm = mostra núm mesos a la gràfica de resum" ,
165 "-A núm = mostra els núm primers navegadors" ,
166 "-C núm = mostra els núm primers països" ,
167 "-R núm = mostra els núm primers referents" ,
168 "-S núm = mostra els núm primers servidors" ,
169 "-U núm = mostra els núm primers URL" ,
170 "-e núm = mostra les núm primeres pàgines d'entrada" ,
171 "-E núm = mostra les núm primeres pàgines de sortida" ,
172 "-g núm = agrupa els dominis a «núm» nivells" ,
173 "-X = amaga els llocs individuals" ,
174 "-z dir = empra les banderes nacionals de «dir»" ,
175 #ifdef USE_DNS
176 "-D fitxer = empra el fitxer de memòria cau de DNS «fitxer»",
177 "-N num = nombre de processos DNS (0=inhabilita)" ,
178 "-j = habilita les cerques GeoDB natives" ,
179 "-J nom = empra la base de dades de GeoDB «fitxer»" ,
180 #endif
181 #ifdef USE_GEOIP
182 "-w = habilita les cerques de GeoIP" ,
183 "-W nom = empra la base de dades de GeoIP «fitxer»" ,
184 #endif
185 NULL};
186
187 #define LAST_HLP_MSG (int)(sizeof(h_msg)/sizeof(char *))
188
189 /***********************************************************************/
190 /* */
191 /* HTML strings */
192 /* */
193 /* These strings are used as part of the HTML output generated by The */
194 /* Webalizer. */
195 /* */
196 /***********************************************************************/
197
198 /* header strings */
199 char *msg_hhdr_sp = "Període resumit";
200 char *msg_hhdr_gt = "Generat el";
201
202 /* main index strings */
203 char *msg_main_us = "Resum d'accessos per a";
204 char *msg_main_per= "Resum per mesos";
205 char *msg_main_sum= "Resum per mesos";
206 char *msg_main_da = "Mitjana diària";
207 char *msg_main_mt = "Totals del mes";
208
209 /* month HTML page strings */
210 char *msg_hmth_du = "Ús diari per a";
211 char *msg_hmth_hu = "Ús horari per a";
212
213 /* table header strings */
214 char *msg_h_by = "Per";
215 char *msg_h_avg = "Mitjana";
216 char *msg_h_max = "Màx";
217 char *msg_h_total = "Total";
218 char *msg_h_totals= "Totals";
219 char *msg_h_day = "Dia";
220 char *msg_h_mth = "Mes";
221 char *msg_h_hour = "Hora";
222 char *msg_h_hits = "Accessos";
223 char *msg_h_pages = "Pàgines";
224 char *msg_h_visits= "Visites";
225 char *msg_h_files = "Fitxers";
226 char *msg_h_sites = "Navegadors";
227 char *msg_h_xfer = "KBytes";
228 char *msg_h_hname = "Visitant";
229 char *msg_h_url = "URL";
230 char *msg_h_agent = "Navegador";
231 char *msg_h_ref = "Referent";
232 char *msg_h_ctry = "País";
233 char *msg_h_search= "Cadena de recerca";
234 char *msg_h_uname = "Nom d'usuari";
235
236 /* links along top of page */
237 char *msg_hlnk_ds = "Estadístiques diàries";
238 char *msg_hlnk_hs = "Estadístiques horàries";
239 char *msg_hlnk_u = "URLs";
240 char *msg_hlnk_s = "Visitants";
241 char *msg_hlnk_a = "Navegadors";
242 char *msg_hlnk_c = "Països";
243 char *msg_hlnk_r = "Referents";
244 char *msg_hlnk_en = "Entrada";
245 char *msg_hlnk_ex = "Sortida";
246 char *msg_hlnk_sr = "Recerca";
247 char *msg_hlnk_i = "Usuaris";
248
249 /* monthly total table */
250 char *msg_mtot_ms = "Estadístiques mensuals";
251 char *msg_mtot_th = "Accessos totals";
252 char *msg_mtot_tf = "Fitxers totals";
253 char *msg_mtot_tx = "KBytes totals";
254 char *msg_mtot_us = "Servidors totals";
255 char *msg_mtot_ur = "Referents totals";
256 char *msg_mtot_ua = "Navegadors totals";
257 char *msg_mtot_uu = "URL totals";
258 char *msg_mtot_ui = "Noms d'usuari totals";
259 char *msg_mtot_mhd= "Accessos per dia";
260 char *msg_mtot_mhh= "Accessos per hora";
261 char *msg_mtot_mfd= "Fitxers per dia";
262 char *msg_mtot_mpd= "Pàgines per dia";
263 char *msg_mtot_msd= "Servidors per dia";
264 char *msg_mtot_mvd= "Visites per dia";
265 char *msg_mtot_mkd= "KBytes per dia";
266 char *msg_mtot_rc = "Accessos segons codi de resposta";
267
268 /* daily total table */
269 char *msg_dtot_ds = "Estadístiques diàries per a";
270
271 /* hourly total table */
272 char *msg_htot_hs = "Estadístiques horàries per a";
273
274 /* country pie chart */
275 char *msg_ctry_use= "Ús per països per a";
276
277 /* top tables */
278 /* Formatted as "Top xxx of xxx Total something" */
279 char *msg_top_top = "Els";
280 char *msg_top_of = "primers d'un total de";
281 char *msg_top_s = "visitants";
282 char *msg_top_u = "URL";
283 char *msg_top_r = "referents";
284 char *msg_top_a = "navegadors";
285 char *msg_top_c = "països";
286 char *msg_top_en = "pàgines d'entrada";
287 char *msg_top_ex = "pàgines de sortida";
288 char *msg_top_sr = "cadenes de recerca";
289 char *msg_top_i = "noms d'usuari";
290 char *msg_v_sites = "Mostra tots els llocs visitats";
291 char *msg_v_urls = "Mostra totes les URL";
292 char *msg_v_refs = "Mostra tots els referents";
293 char *msg_v_agents= "Mostra tots els navegadors";
294 char *msg_v_search= "Mostra totes les cadenes de recerca";
295 char *msg_v_users = "Mostra tots els noms d'usuari";
296
297 /* short month names MUST BE 3 CHARS in size... pad if needed*/
298
299 char *s_month[12]={ "gen", "feb", "mar",
300 "abr", "mai", "jun",
301 "jul", "ago", "set",
302 "oct", "nov", "des"};
303
304 /* long month names - can be any length */
305 char *l_month[12]={ "gener", "febrer", "març", "abril",
306 "maig", "juny", "juliol", "agost",
307 "setembre", "octubre", "novembre", "desembre"};
308
309 /* response code descriptions... order IS important! */
310 struct response_code response[] =
311 { { "Codi de resposta no definit", 0 },
312 { "Codi 100 - Continua", 0 },
313 { "Codi 101 - S'està commutant protocols", 0 },
314 { "Codi 200 - D'acord", 0 },
315 { "Codi 201 - Creat", 0 },
316 { "Codi 202 - Acceptada", 0 },
317 { "Codi 203 - Informació no autoritativa", 0 },
318 { "Codi 204 - Sense contingut", 0 },
319 { "Codi 205 - Recarregueu el contingut", 0 },
320 { "Codi 206 - Contingut parcial", 0 },
321 { "Codi 300 - Múltiples opcions", 0 },
322 { "Codi 301 - Mogut permanentment", 0 },
323 { "Codi 302 - Trobat", 0 },
324 { "Codi 303 - Vegeu altres", 0 },
325 { "Codi 304 - No modificat", 0 },
326 { "Codi 305 - Empreu un servidor intermediari", 0 },
327 { "Codi 307 - Mogut temporalment", 0 },
328 { "Codi 400 - Petició errònia", 0 },
329 { "Codi 401 - No autoritzat", 0 },
330 { "Codi 402 - Es requereix pagament", 0 },
331 { "Codi 403 - Prohibit", 0 },
332 { "Codi 404 - No trobat", 0 },
333 { "Codi 405 - Mètode no permès", 0 },
334 { "Codi 406 - No acceptable", 0 },
335 { "Codi 407 - Es requereix autenticació proxy", 0 },
336 { "Codi 408 - Temps d'espera exhaurit", 0 },
337 { "Codi 409 - Conflicte", 0 },
338 { "Codi 410 - Ja no és disponible", 0 },
339 { "Codi 411 - Mida requerida" , 0 },
340 { "Codi 412 - Precondició fallida", 0 },
341 { "Codi 413 - Petició massa gran", 0 },
342 { "Codi 414 - URI de la petició massa llarga", 0 },
343 { "Codi 415 - Tipus de medi no implementat", 0 },
344 { "Codi 416 - Rang sol·licitat no disponible", 0 },
345 { "Codi 417 - Expectativa fallida", 0 },
346 { "Codi 500 - Error intern del servidor", 0 },
347 { "Codi 501 - No implementat", 0 },
348 { "Codi 502 - Passarel·la errònia", 0 },
349 { "Codi 503 - Servei no disponible", 0 },
350 { "Codi 504 - Temps d'espera de la pasarel·la exhaurit",0 },
351 { "Codi 505 - Versió d'HTTP no implementada", 0 } };
352
353 char *msg_title = "Estadístiques d'accés per a";
354 char *msg_h_other = "Altre";
355
356 /* Country codes (previously in ctry.h header file) */
357
358 struct country_code ctry[] = {
359 { 0, "No resolt/Desconegut", 0,0,0 },
360 { IDX_3C('c','o','m'), "Commercial (com)", 0,0,0 },
361 { IDX_3C('e','d','u'), "Educatiu (edu)", 0,0,0 },
362 { IDX_3C('g','o','v'), "Govern dels EUA (gov)", 0,0,0 },
363 { IDX_3C('i','n','t'), "Internacional (int)", 0,0,0 },
364 { IDX_3C('m','i','l'), "Exèrcit dels EUA (mil)", 0,0,0 },
365 { IDX_3C('n','e','t'), "Xarxa (net)", 0,0,0 },
366 { IDX_3C('o','r','g'), "Org. sense ànim de lucre (org)", 0,0,0 },
367 { IDX_3C('b','i','z'), "Negoci genèric (biz)", 0,0,0 },
368 { IDX_3C('c','a','t'), "Comunitat catalana (cat)", 0,0,0 },
369 { IDX_3C('p','r','o'), "Professional (pro)", 0,0,0 },
370 { IDX_3C('t','e','l'), "Ind. Contact Data (tel)", 0,0,0 },
371 { IDX_4C('a','e','r','o'),"Air Transport Industry (aero)", 0,0,0 },
372 { IDX_4C('a','s','i','a'),"Comunitat Àsia Pacífic (asia)", 0,0,0 },
373 { IDX_4C('c','o','o','p'),"Associació cooperativa (coop)", 0,0,0 },
374 { IDX_4C('i','n','f','o'),"DPN genèric (info)", 0,0,0 },
375 { IDX_4C('j','o','b','s'),"Recursos humans (jobs)", 0,0,0 },
376 { IDX_4C('m','o','b','i'),"DPN genèric mòbil (mobi)", 0,0,0 },
377 { IDX_4C('n','a','m','e'),"Individu (name)", 0,0,0 },
378 { IDX_4C('a','r','p','a'),"Address Routing (arpa)", 0,0,0 },
379 { IDX_4C('n','a','t','o'),"Camp OTAN (nato)", 0,0,0 },
380 { IDX_6C('m','u','s','e','u','m'), "Museus (museum)", 0,0,0 },
381 { IDX_6C('t','r','a','v','e','l'), "Ind. viatges(travel)", 0,0,0 },
382 { IDX_2C('a','c'), "Illa de l'Ascensió", 0,0,0 },
383 { IDX_2C('a','d'), "Andorra", 0,0,0 },
384 { IDX_2C('a','e'), "Emirats Àrabs Units", 0,0,0 },
385 { IDX_2C('a','f'), "Afganistan", 0,0,0 },
386 { IDX_2C('a','g'), "Antigua i Barbuda", 0,0,0 },
387 { IDX_2C('a','i'), "Anguila", 0,0,0 },
388 { IDX_2C('a','l'), "Albània", 0,0,0 },
389 { IDX_2C('a','m'), "Armènia", 0,0,0 },
390 { IDX_2C('a','n'), "Antilles Holandeses", 0,0,0 },
391 { IDX_2C('a','o'), "Angola", 0,0,0 },
392 { IDX_2C('a','q'), "Antàrtida", 0,0,0 },
393 { IDX_2C('a','r'), "Argentina", 0,0,0 },
394 { IDX_2C('a','s'), "Samoa Americanes", 0,0,0 },
395 { IDX_2C('a','t'), "Àustria", 0,0,0 },
396 { IDX_2C('a','u'), "Austràlia", 0,0,0 },
397 { IDX_2C('a','w'), "Aruba", 0,0,0 },
398 { IDX_2C('a','x'), "Illes Åland", 0,0,0 },
399 { IDX_2C('a','z'), "Azerbaitjan", 0,0,0 },
400 { IDX_2C('b','a'), "Bòsnia i Herzegovina", 0,0,0 },
401 { IDX_2C('b','b'), "Barbados", 0,0,0 },
402 { IDX_2C('b','d'), "Bangladesh", 0,0,0 },
403 { IDX_2C('b','e'), "Bèlgica", 0,0,0 },
404 { IDX_2C('b','f'), "Burkina Faso", 0,0,0 },
405 { IDX_2C('b','g'), "Bulgària", 0,0,0 },
406 { IDX_2C('b','h'), "Bahrain", 0,0,0 },
407 { IDX_2C('b','i'), "Burundi", 0,0,0 },
408 { IDX_2C('b','j'), "Benín", 0,0,0 },
409 { IDX_2C('b','l'), "Saint Barthélemy", 0,0,0 },
410 { IDX_2C('b','m'), "Bermuda", 0,0,0 },
411 { IDX_2C('b','n'), "Brunei", 0,0,0 },
412 { IDX_2C('b','o'), "Bolívia", 0,0,0 },
413 { IDX_2C('b','r'), "Brasil", 0,0,0 },
414 { IDX_2C('b','s'), "Bahames", 0,0,0 },
415 { IDX_2C('b','t'), "Bhutan", 0,0,0 },
416 { IDX_2C('b','v'), "Bouvet", 0,0,0 },
417 { IDX_2C('b','w'), "Botsuana", 0,0,0 },
418 { IDX_2C('b','y'), "Bielorússia", 0,0,0 },
419 { IDX_2C('b','z'), "Belize", 0,0,0 },
420 { IDX_2C('c','a'), "Canadà", 0,0,0 },
421 { IDX_2C('c','c'), "Illa de Cocos", 0,0,0 },
422 { IDX_2C('c','d'), "República Democràtica del Congo", 0,0,0 },
423 { IDX_2C('c','f'), "República Centrafricana", 0,0,0 },
424 { IDX_2C('c','g'), "República del Congo", 0,0,0 },
425 { IDX_2C('c','h'), "Suïssa", 0,0,0 },
426 { IDX_2C('c','i'), "Costa de Vori", 0,0,0 },
427 { IDX_2C('c','k'), "Arxipèlag (Illes) de Cook", 0,0,0 },
428 { IDX_2C('c','l'), "Xile", 0,0,0 },
429 { IDX_2C('c','m'), "Camerun", 0,0,0 },
430 { IDX_2C('c','n'), "Xina", 0,0,0 },
431 { IDX_2C('c','o'), "Colòmbia", 0,0,0 },
432 { IDX_2C('c','r'), "Costa Rica", 0,0,0 },
433 { IDX_2C('c','u'), "Cuba", 0,0,0 },
434 { IDX_2C('c','v'), "Cap Verd", 0,0,0 },
435 { IDX_2C('c','x'), "Illa de Christmas", 0,0,0 },
436 { IDX_2C('c','y'), "Xipre", 0,0,0 },
437 { IDX_2C('c','z'), "Txèquia", 0,0,0 },
438 { IDX_2C('d','e'), "Alemanya", 0,0,0 },
439 { IDX_2C('d','j'), "Gibuti", 0,0,0 },
440 { IDX_2C('d','k'), "Dinamarca", 0,0,0 },
441 { IDX_2C('d','m'), "Dominica", 0,0,0 },
442 { IDX_2C('d','o'), "República Dominicana", 0,0,0 },
443 { IDX_2C('d','z'), "Algèria", 0,0,0 },
444 { IDX_2C('e','c'), "Equador", 0,0,0 },
445 { IDX_2C('e','e'), "Estònia", 0,0,0 },
446 { IDX_2C('e','g'), "Egipte", 0,0,0 },
447 { IDX_2C('e','h'), "Sàhara Occidental", 0,0,0 },
448 { IDX_2C('e','r'), "Eritrea", 0,0,0 },
449 { IDX_2C('e','s'), "Espanya", 0,0,0 },
450 { IDX_2C('e','t'), "Etiopia", 0,0,0 },
451 { IDX_2C('e','u'), "Unió Europea", 0,0,0 },
452 { IDX_2C('f','i'), "Finlàndia", 0,0,0 },
453 { IDX_2C('f','j'), "Fiji", 0,0,0 },
454 { IDX_2C('f','k'), "Illes Malvines (Falkland)", 0,0,0 },
455 { IDX_2C('f','m'), "Micronèsia", 0,0,0 },
456 { IDX_2C('f','o'), "Illes Fer-óer", 0,0,0 },
457 { IDX_2C('f','r'), "França", 0,0,0 },
458 { IDX_2C('g','a'), "Gabon", 0,0,0 },
459 { IDX_2C('g','b'), "Gran Bretanya", 0,0,0 },
460 { IDX_2C('g','d'), "Grenada", 0,0,0 },
461 { IDX_2C('g','e'), "Geòrgia", 0,0,0 },
462 { IDX_2C('g','f'), "Guaiana Francesa", 0,0,0 },
463 { IDX_2C('g','g'), "Guernsey", 0,0,0 },
464 { IDX_2C('g','h'), "Ghana", 0,0,0 },
465 { IDX_2C('g','i'), "Gibraltar", 0,0,0 },
466 { IDX_2C('g','l'), "Grenlàndia", 0,0,0 },
467 { IDX_2C('g','m'), "Gàmbia", 0,0,0 },
468 { IDX_2C('g','n'), "Guinea", 0,0,0 },
469 { IDX_2C('g','p'), "Guadalupe", 0,0,0 },
470 { IDX_2C('g','q'), "Guinea Equatorial", 0,0,0 },
471 { IDX_2C('g','r'), "Grècia", 0,0,0 },
472 { IDX_2C('g','s'), "Illes Geòrgia del Sud i Sandwich del Sud", 0,0,0 },
473 { IDX_2C('g','t'), "Guatemala", 0,0,0 },
474 { IDX_2C('g','u'), "Guam", 0,0,0 },
475 { IDX_2C('g','w'), "Guinea Bissau", 0,0,0 },
476 { IDX_2C('g','y'), "Guaiana", 0,0,0 },
477 { IDX_2C('h','k'), "Hong Kong", 0,0,0 },
478 { IDX_2C('h','m'), "Illa Heard i Illes McDonald", 0,0,0 },
479 { IDX_2C('h','n'), "Hondures", 0,0,0 },
480 { IDX_2C('h','r'), "Croàcia", 0,0,0 },
481 { IDX_2C('h','t'), "Haití", 0,0,0 },
482 { IDX_2C('h','u'), "Hongria", 0,0,0 },
483 { IDX_2C('i','d'), "Indonèsia", 0,0,0 },
484 { IDX_2C('i','e'), "Irlanda", 0,0,0 },
485 { IDX_2C('i','l'), "Israel", 0,0,0 },
486 { IDX_2C('i','m'), "Illa de Man", 0,0,0 },
487 { IDX_2C('i','n'), "Índia", 0,0,0 },
488 { IDX_2C('i','o'), "Territori Britànic de l'Oceà Índic",0,0,0 },
489 { IDX_2C('i','q'), "Iraq", 0,0,0 },
490 { IDX_2C('i','r'), "Iran", 0,0,0 },
491 { IDX_2C('i','s'), "Islàndia", 0,0,0 },
492 { IDX_2C('i','t'), "Itàlia", 0,0,0 },
493 { IDX_2C('j','e'), "Jersey", 0,0,0 },
494 { IDX_2C('j','m'), "Jamaica", 0,0,0 },
495 { IDX_2C('j','o'), "Jordània", 0,0,0 },
496 { IDX_2C('j','p'), "Japó", 0,0,0 },
497 { IDX_2C('k','e'), "Kenya", 0,0,0 },
498 { IDX_2C('k','g'), "Quirguisistan", 0,0,0 },
499 { IDX_2C('k','h'), "Cambotja", 0,0,0 },
500 { IDX_2C('k','i'), "Kiribati", 0,0,0 },
501 { IDX_2C('k','m'), "Comores", 0,0,0 },
502 { IDX_2C('k','n'), "Saint Kitts i Nevis", 0,0,0 },
503 { IDX_2C('k','p'), "Corea del Nord", 0,0,0 },
504 { IDX_2C('k','r'), "Corea del Sud", 0,0,0 },
505 { IDX_2C('k','w'), "Kuwait", 0,0,0 },
506 { IDX_2C('k','y'), "Illes Caimà", 0,0,0 },
507 { IDX_2C('k','z'), "Casaquistan", 0,0,0 },
508 { IDX_2C('l','a'), "Laos", 0,0,0 },
509 { IDX_2C('l','b'), "Líban", 0,0,0 },
510 { IDX_2C('l','c'), "Santa Llúcia", 0,0,0 },
511 { IDX_2C('l','i'), "Liechtenstein", 0,0,0 },
512 { IDX_2C('l','k'), "Sri Lanka", 0,0,0 },
513 { IDX_2C('l','r'), "Libèria", 0,0,0 },
514 { IDX_2C('l','s'), "Lesotho", 0,0,0 },
515 { IDX_2C('l','t'), "Lituània", 0,0,0 },
516 { IDX_2C('l','u'), "Luxemburg", 0,0,0 },
517 { IDX_2C('l','v'), "Letònia", 0,0,0 },
518 { IDX_2C('l','y'), "Líbia", 0,0,0 },
519 { IDX_2C('m','a'), "Marroc", 0,0,0 },
520 { IDX_2C('m','c'), "Mònaco", 0,0,0 },
521 { IDX_2C('m','d'), "Moldàvia", 0,0,0 },
522 { IDX_2C('m','e'), "Montenegro", 0,0,0 },
523 { IDX_2C('m','f'), "Illa de Sant Martí (part francesa)",0,0,0 },
524 { IDX_2C('m','g'), "Madagascar", 0,0,0 },
525 { IDX_2C('m','h'), "Illes Marshall", 0,0,0 },
526 { IDX_2C('m','k'), "Macedònia", 0,0,0 },
527 { IDX_2C('m','l'), "Mali", 0,0,0 },
528 { IDX_2C('m','m'), "Mianmar", 0,0,0 },
529 { IDX_2C('m','n'), "Mongòlia", 0,0,0 },
530 { IDX_2C('m','o'), "Macau", 0,0,0 },
531 { IDX_2C('m','p'), "Illes Mariannes Septentrionals", 0,0,0 },
532 { IDX_2C('m','q'), "Martinica", 0,0,0 },
533 { IDX_2C('m','r'), "Mauritània", 0,0,0 },
534 { IDX_2C('m','s'), "Montserrat", 0,0,0 },
535 { IDX_2C('m','t'), "Malta", 0,0,0 },
536 { IDX_2C('m','u'), "Maurici", 0,0,0 },
537 { IDX_2C('m','v'), "Maldives", 0,0,0 },
538 { IDX_2C('m','w'), "Malawi", 0,0,0 },
539 { IDX_2C('m','x'), "Mèxic", 0,0,0 },
540 { IDX_2C('m','y'), "Malàisia", 0,0,0 },
541 { IDX_2C('m','z'), "Moçambic", 0,0,0 },
542 { IDX_2C('n','a'), "Namíbia", 0,0,0 },
543 { IDX_2C('n','c'), "Nova Caledònia", 0,0,0 },
544 { IDX_2C('n','e'), "Níger", 0,0,0 },
545 { IDX_2C('n','f'), "Norfolk", 0,0,0 },
546 { IDX_2C('n','g'), "Nigèria", 0,0,0 },
547 { IDX_2C('n','i'), "Nicaragua", 0,0,0 },
548 { IDX_2C('n','l'), "Països Baixos", 0,0,0 },
549 { IDX_2C('n','o'), "Noruega", 0,0,0 },
550 { IDX_2C('n','p'), "Nepal", 0,0,0 },
551 { IDX_2C('n','r'), "Naüru", 0,0,0 },
552 { IDX_2C('n','u'), "Niue", 0,0,0 },
553 { IDX_2C('n','z'), "Nova Zelanda", 0,0,0 },
554 { IDX_2C('o','m'), "Oman", 0,0,0 },
555 { IDX_2C('p','a'), "Panamà", 0,0,0 },
556 { IDX_2C('p','e'), "Perú", 0,0,0 },
557 { IDX_2C('p','f'), "Polinèsia Francesa", 0,0,0 },
558 { IDX_2C('p','g'), "Nova Guinea Pàpua", 0,0,0 },
559 { IDX_2C('p','h'), "Filipines", 0,0,0 },
560 { IDX_2C('p','k'), "Paquistan", 0,0,0 },
561 { IDX_2C('p','l'), "Polònia", 0,0,0 },
562 { IDX_2C('p','m'), "Saint Pierre i Miquelon", 0,0,0 },
563 { IDX_2C('p','n'), "Illes Pitcairn", 0,0,0 },
564 { IDX_2C('p','r'), "Puerto Rico", 0,0,0 },
565 { IDX_2C('p','s'), "Palestina", 0,0,0 },
566 { IDX_2C('p','t'), "Portugal", 0,0,0 },
567 { IDX_2C('p','w'), "Palau", 0,0,0 },
568 { IDX_2C('p','y'), "Paraguai", 0,0,0 },
569 { IDX_2C('q','a'), "Qatar", 0,0,0 },
570 { IDX_2C('r','e'), "Reunió", 0,0,0 },
571 { IDX_2C('r','o'), "Romania", 0,0,0 },
572 { IDX_2C('r','s'), "Sèrbia", 0,0,0 },
573 { IDX_2C('r','u'), "Rússia", 0,0,0 },
574 { IDX_2C('r','w'), "Ruanda", 0,0,0 },
575 { IDX_2C('s','a'), "Aràbia Saudita", 0,0,0 },
576 { IDX_2C('s','b'), "Illes Salomó", 0,0,0 },
577 { IDX_2C('s','c'), "Seychelles", 0,0,0 },
578 { IDX_2C('s','d'), "Sudan", 0,0,0 },
579 { IDX_2C('s','e'), "Suècia", 0,0,0 },
580 { IDX_2C('s','g'), "Singapur", 0,0,0 },
581 { IDX_2C('s','h'), "Santa Helena", 0,0,0 },
582 { IDX_2C('s','i'), "Eslovènia", 0,0,0 },
583 { IDX_2C('s','j'), "Svalbard i Jan Mayen", 0,0,0 },
584 { IDX_2C('s','k'), "Eslovàquia", 0,0,0 },
585 { IDX_2C('s','l'), "Sierra Leone", 0,0,0 },
586 { IDX_2C('s','m'), "San Marino", 0,0,0 },
587 { IDX_2C('s','n'), "Senegal", 0,0,0 },
588 { IDX_2C('s','o'), "Somàlia", 0,0,0 },
589 { IDX_2C('s','r'), "Surinam", 0,0,0 },
590 { IDX_2C('s','t'), "São Tome i Príncipe", 0,0,0 },
591 { IDX_2C('s','u'), "Unió Soviètica", 0,0,0 },
592 { IDX_2C('s','v'), "el Salvador", 0,0,0 },
593 { IDX_2C('s','y'), "Síria", 0,0,0 },
594 { IDX_2C('s','z'), "Suazilàndia", 0,0,0 },
595 { IDX_2C('t','c'), "Illes de Turks i Caicos", 0,0,0 },
596 { IDX_2C('t','d'), "Txad", 0,0,0 },
597 { IDX_2C('t','f'), "Territoris Francesos del Sud", 0,0,0 },
598 { IDX_2C('t','g'), "Togo", 0,0,0 },
599 { IDX_2C('t','h'), "Tailànda", 0,0,0 },
600 { IDX_2C('t','j'), "Tatgiquistan", 0,0,0 },
601 { IDX_2C('t','k'), "Tokelau", 0,0,0 },
602 { IDX_2C('t','l'), "Timor Oriental", 0,0,0 },
603 { IDX_2C('t','m'), "Turcmenistan", 0,0,0 },
604 { IDX_2C('t','n'), "Tunísia", 0,0,0 },
605 { IDX_2C('t','o'), "Tonga", 0,0,0 },
606 { IDX_2C('t','p'), "Timor (.tp)", 0,0,0 },
607 { IDX_2C('t','r'), "Turquia", 0,0,0 },
608 { IDX_2C('t','t'), "Trinitat i Tobago", 0,0,0 },
609 { IDX_2C('t','v'), "Tuvalu", 0,0,0 },
610 { IDX_2C('t','w'), "Taiwan", 0,0,0 },
611 { IDX_2C('t','z'), "Tanzania", 0,0,0 },
612 { IDX_2C('u','a'), "Ukraine", 0,0,0 },
613 { IDX_2C('u','g'), "Uganda", 0,0,0 },
614 { IDX_2C('u','k'), "Regne Unit", 0,0,0 },
615 { IDX_2C('u','m'), "Illes Perifèriques Menors dels EUA",0,0,0 },
616 { IDX_2C('u','s'), "Estats Units d'Amèrica", 0,0,0 },
617 { IDX_2C('u','y'), "Uruguai", 0,0,0 },
618 { IDX_2C('u','z'), "Usbequistan", 0,0,0 },
619 { IDX_2C('v','a'), "la Ciutat del Vaticà", 0,0,0 },
620 { IDX_2C('v','c'), "Saint Vincent i les Grenadines", 0,0,0 },
621 { IDX_2C('v','e'), "Veneçuela", 0,0,0 },
622 { IDX_2C('v','g'), "Illes Verges Britàniques", 0,0,0 },
623 { IDX_2C('v','i'), "Illes Verges Americanes", 0,0,0 },
624 { IDX_2C('v','n'), "Vietnam", 0,0,0 },
625 { IDX_2C('v','u'), "Vanuatu", 0,0,0 },
626 { IDX_2C('w','f'), "Wallis i Futuna", 0,0,0 },
627 { IDX_2C('w','s'), "Samoa", 0,0,0 },
628 { IDX_2C('y','e'), "Iemen", 0,0,0 },
629 { IDX_2C('y','t'), "Mayotte", 0,0,0 },
630 { IDX_2C('y','u'), "Iugoslàvia", 0,0,0 },
631 { IDX_2C('z','a'), "República de Sud-àfrica", 0,0,0 },
632 { IDX_2C('z','m'), "Zàmbia", 0,0,0 },
633 { IDX_2C('z','w'), "Zimbàbue", 0,0,0 },
634 { IDX_2C('a','1'), "Servidor intermediari anònim", 0,0,0 },
635 { IDX_2C('a','2'), "Proveïdor satèl·lit", 0,0,0 },
636 { IDX_2C('o','1'), "Altres", 0,0,0 },
637 { IDX_2C('a','p'), "Regió Àsia/Pacífic", 0,0,0 },
638 { IDX_3C('l','a','n'), "Xarxa local (lan)", 0,0,0 },
639 { 0, NULL, 0,0,0 }};