Imported Debian patch 2.23.05-1
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / lang / webalizer_lang.simplified_chinese
1 /*
2 webalizer_lang.simplified_chinese
3
4 Webalizer V2.0x Language Support file for Simplified Chinese
5 (used in Mainland China).
6 26-Mar-2008 Updated to current IANA TLDs (brad@mrunix.net)
7 26-May-2008 Modified for level 2.2 support (brad@mrunix.net)
8
9
10 Language files are named using the following convention:
11
12 webalizer_lang.LANGUAGE
13
14 where 'LANGUAGE' is the name of the language the file is
15 translated into (ie: webalizer_lang.russian for russian).
16 Either copy the desired language file to webalizer_lang.h
17 or create a symbolic link, then re-compile.
18
19 If you translate this file into a different language, please
20 send a copy to brad@mrunix.net.
21
22 */
23
24 /***********************************************************************/
25 /* DEFINE LANGUAGE NAME here */
26 /***********************************************************************/
27
28 char *language = "Simplified Chinese";
29 char *langcode = "zh-Hans";
30
31 /***********************************************************************/
32 /* */
33 /* Informational messages */
34 /* */
35 /* These messages are only displayed while The Webalizer is being run, */
36 /* usually to the screen, and are not part of the HTML output. */
37 /* */
38 /***********************************************************************/
39
40 /* these are only used in timing totals */
41 /* Format: XXX records (XXX ignored, XXX bad) in X.XX seconds */
42 char *msg_records = "Ìõ¼Ç¼";
43 char *msg_addresses="µØÖ·";
44 char *msg_ignored = "Ìõ±»ºöÂÔ";
45 char *msg_bad = "ÌõÎÞЧ";
46 char *msg_in = "¹²ÓÃʱ";
47 char *msg_seconds = "Ãë";
48
49 /* progress and setup error messages */
50 char *msg_log_err = "´íÎó: ²»ÄÜ´ò¿ªÈÕÖ¾Îļþ";
51 char *msg_log_use = "ʹÓÃÈÕÖ¾Îļþ";
52 char *msg_dir_err = "´íÎó: ²»ÄܸıäĿ¼µ½";
53 char *msg_dir_use = "Êä³ö½á¹ûµ½";
54 char *msg_cur_dir = "µ±Ç°Ä¿Â¼";
55 char *msg_hostname= "²úÉú±¨±íµÄÖ÷»úÃûÊÇ";
56 char *msg_ign_hist= "ºöÂÔÒÔÇ°µÄÀúÊ·ÐÅÏ¢...";
57 char *msg_no_hist = "ûÓÐÕÒµ½ÀúÊ·ÐÅÏ¢Îļþ...";
58 char *msg_get_hist= "ÕýÔÚ¶ÁÈ¡ÀúÊ·ÐÅÏ¢Îļþ...";
59 char *msg_put_hist= "ÕýÔÚ±£´æÀúÊ·ÐÅÏ¢Îļþ...";
60 char *msg_hist_err= "´íÎó: ²»ÄÜдÈëÀúÊ·ÐÅÏ¢Îļþ";
61 char *msg_bad_hist= "´íÎó: ºöÂÔ·Ç·¨ÀúÊ·ÐÅÏ¢¼Ç¼";
62 char *msg_bad_conf= "´íÎó: ²»ÄÜ´ò¿ªÅäÖÃÎļþ";
63 char *msg_bad_key = "¾¯¸æ: ·Ç·¨¹Ø¼ü´Ê";
64 char *msg_bad_date= "´íÎó: Ìø¹ý¼Ç¼(ÈÕÆÚ´íÎó)";
65 char *msg_ign_nscp= "Ìø¹ý Netscape Í·¼Ç¼";
66 char *msg_bad_rec = "Ìø¹ý´íÎó¼Ç¼";
67 char *msg_no_vrec = "ûÓÐÕÒµ½ºÏ·¨¼Ç¼!";
68 char *msg_gen_rpt = "ÕýÔÚÉú³É±¨±í ---- Ϊ ";
69 char *msg_gen_sum = "ÕýÔÚÉú³É×ۺϱ¨±í";
70 char *msg_get_data= "ÕýÔÚ¶ÁÈ¡ÉÏ´ÎÔËÐеÄÊý¾Ý...";
71 char *msg_put_data= "ÕýÔÚ±£´æµ±Ç°ÔËÐеÄÊý¾Ý...";
72 char *msg_no_data = "ûÓÐÕÒµ½ÉÏ´ÎÔËÐеÄÊý¾Ý...";
73 char *msg_bad_data= "´íÎó: ²»ÄܶÁÈ¡ÉÏ´ÎÔËÐÐÊý¾Ý";
74 char *msg_data_err= "´íÎó: ²»Äܱ£´æµ±Ç°ÔËÐÐÊý¾Ý";
75 char *msg_dup_data= "¾¯¸æ: ·¢ÏÖ¿ÉÄܵÄÖظ´Êý¾Ý";
76
77 /* DNS Stuff */
78 char *msg_dns_nocf= "ûÓÐÖ¸Ã÷ DNS »º´æÎļþ, Í˳ö...";
79 char *msg_dns_nodb= "´íÎó: ²»ÄÜ´ò¿ª DNS »º´æÎļþ";
80 char *msg_dns_nolk= "´íÎó: ²»ÄÜËø¶¨ DNS »º´æÎļþ";
81 char *msg_dns_usec= "ÕýÔÚʹÓà DNS »º´æÎļþ";
82 char *msg_dns_rslv= "DNS ²éÕÒ";
83 char *msg_dns_none= "ûÓпÉÒÔ´¦ÀíµÄ¼Ç¼";
84 char *msg_dns_abrt= "DNS support not present, aborting...";
85
86 /* Geolocation stuff */
87 char *msg_geo_open= "Error opening file";
88 char *msg_geo_use = "Using";
89 char *msg_geo_nolu= "lookups disabled";
90 char *msg_geo_dflt= "default";
91
92 /* memory allocation errors */
93 char *msg_nomem_ts= "²»ÄÜ·ÖÅä×ã¹»µÄÄÚ´æ, È¡Ïû Top Sites ±¨¸æÏî!";
94 char *msg_nomem_tr= "²»ÄÜ·ÖÅä×ã¹»µÄÄÚ´æ, È¡Ïû Top Referrers ±¨¸æÏî!";
95 char *msg_nomem_tu= "²»ÄÜ·ÖÅä×ã¹»µÄÄÚ´æ, È¡Ïû Top URLs ±¨¸æÏî!";
96 char *msg_nomem_tc= "²»ÄÜ·ÖÅä×ã¹»µÄÄÚ´æ, È¡Ïû Top Countries ±¨¸æÏî!";
97 char *msg_nomem_ta= "²»ÄÜ·ÖÅä×ã¹»µÄÄÚ´æ, È¡Ïû Top User Agents ±¨¸æÏî!";
98 char *msg_nomem_tsr="²»ÄÜ·ÖÅä×ã¹»µÄÄÚ´æ, È¡Ïû Top Search Strings ±¨¸æÏî!";
99 char *msg_nomem_ti= "²»ÄÜ·ÖÅä×ã¹»µÄÄÚ´æ, È¡Ïû Top Usernames ±¨¸æÏî!";
100 char *msg_nomem_dh= "²»ÄÜÔö¼ÓÖ÷»ú½Úµã(ÿÈÕ), Ìø¹ý";
101 char *msg_nomem_mh= "²»ÄÜÔö¼ÓÖ÷»ú½Úµã(ÿÔÂ), Ìø¹ý";
102 char *msg_nomem_u = "²»ÄÜÔö¼Ó URL ½Úµã, Ìø¹ý";
103 char *msg_nomem_a = "²»ÄÜÔö¼Ó User Agent ½Úµã, Ìø¹ý";
104 char *msg_nomem_r = "²»ÄÜÔö¼Ó Referrer ½Úµã, Ìø¹ý";
105 char *msg_nomem_sc= "²»ÄÜÔö¼Ó Search String ½Úµã, Ìø¹ý";
106 char *msg_nomem_i = "²»ÄÜÔö¼Ó Username ½Úµã, Ìø¹ý";
107
108 /* log record errors */
109 char *msg_big_rec = "´íÎó: Ìø¹ýÌ«³¤µÄÈÕÖ¾¼Ç¼";
110 char *msg_big_host= "¾¯¸æ: ½Ø¶ÏÌ«³¤µÄ hostname Óò";
111 char *msg_big_date= "¾¯¸æ: ½Ø¶ÏÌ«³¤µÄ date Óò";
112 char *msg_big_req = "¾¯¸æ: ½Ø¶ÏÌ«³¤µÄ request Óò";
113 char *msg_big_ref = "¾¯¸æ: ½Ø¶ÏÌ«³¤µÄ referrer Óò";
114 char *msg_big_user= "¾¯¸æ: ½Ø¶ÏÌ«³¤µÄ username Óò";
115 char *msg_big_one = "¾¯¸æ: Ì«³¤µÄ×Ö·û´®";
116
117 /* misc errors */
118 char *msg_no_open = "´íÎó: ²»ÄÜ´ò¿ªÎļþ";
119
120 /* Help display... */
121 char *h_usage1 = "Ó÷¨";
122 char *h_usage2 = "[Ñ¡Ïî] [ÈÕÖ¾Îļþ]";
123 char *h_msg[]= {
124 "-h = ÏÔʾ±¾°ïÖúÐÅÏ¢" ,
125 "-V = ÏÔʾ±¾°æ±¾ÐÅÏ¢" ,
126 "-v = be verbose" ,
127 "-d = ÏÔʾ¸½¼ÓµÄµ÷ÊÔÐÅÏ¢" ,
128 "-F type = ÈÕÖ¾ÀàÐÍ. ÀàÐÍ= (clf | ftp | squid | w3c)",
129 "-f = ºÏ²¢´ÎÐò´íÎó?(Fold sequence errors)" ,
130 "-i = ºöÂÔÀúÊ·ÐÅÏ¢Îļþ" ,
131 "-p = ±£³Ö״̬ÐÅÏ¢(ÔöÁ¿·½Ê½)" ,
132 "-b = ignore state (incremental)" ,
133 "-q = ²»ÏÔʾһ°ãÐÅÏ¢" ,
134 "-Q = ²»ÏÔʾ*ËùÓÐ*ÐÅÏ¢" ,
135 "-Y = ²»ÏÔʾ°´¹ú¼Ò·Ö²¼µÄͼ±í" ,
136 "-G = ²»ÏÔʾ°´Ð¡Ê±·Ö²¼µÄͼ±í" ,
137 "-H = ²»ÏÔʾ°´Ð¡Ê±·Ö²¼µÄͳ¼ÆÐÅÏ¢" ,
138 "-L = ²»ÏÔʾÑÕɫͼÀý" ,
139 "-l num = ÔÚͼ±íÉÏʹÓà num Ìõ±³¾°Ïß" ,
140 "-m num = É趨·ÃÎʳ¬Ê±Öµ(µ¥Î»: Ãë)" ,
141 "-T = ÏÔʾ¶¨Ê±ÐÅÏ¢" ,
142 "-c file = Ö¸¶¨ÅäÖÃÎļþΪ 'file'" ,
143 "-n name = Ö¸¶¨Ê¹ÓõÄÖ÷»úÃûΪ 'name'" ,
144 "-o dir = Ö¸¶¨Êä³öĿ¼Ϊ 'dir'" ,
145 "-t name = Ö¸¶¨±¨±í±êÌâΪ 'name'" ,
146 "-a name = Òþ²ØÃû×ÖΪ 'name' µÄÓû§´úÀí" ,
147 "-r name = Òþ²ØÃû×ÖΪ 'name' µÄÒýÓÃ" ,
148 "-s name = Òþ²ØÃû×ÖΪ 'name' µÄÕ¾µã" ,
149 "-u name = Òþ²ØÃû×ÖΪ 'name' µÄ URL" ,
150 "-x name = Ö¸¶¨Ê¹ÓõÄÎļþÀ©Õ¹ÃûΪ 'name'" ,
151 "-O name = Omit page 'name'" ,
152 "-P name = Ö¸¶¨Ê¹ÓõÄÒ³ÃæÀàÐÍÀ©Õ¹ÃûΪ 'name'" ,
153 "-I name = Ö¸¶¨Ë÷Òý±ðÃûΪ 'name'" ,
154 "-K num = num months in summary table" ,
155 "-k num = num months in summary graph" ,
156 "-A num = ÏÔʾ num ¸ö top agents" ,
157 "-C num = ÏÔʾ num ¸ö top countries" ,
158 "-R num = ÏÔʾ num ¸ö top referrers" ,
159 "-S num = ÏÔʾ num ¸ö top sites" ,
160 "-U num = ÏÔʾ num ¸ö top URLs" ,
161 "-e num = ÏÔʾ num ¸ö top Entry Pages" ,
162 "-E num = ÏÔʾ num ¸ö top Exit Pages" ,
163 "-g num = °ÑÓò°´ num ¸ö¼¶±ð·Ö×é" ,
164 "-X = Òþ²Øµ¥¸öÕ¾µã" ,
165 "-z dir = Use country flags in 'dir'" ,
166 #ifdef USE_DNS
167 "-D name = ʹÓà DNS »º´æÎļþ 'name'" ,
168 "-N num = Ö¸¶¨ DNS ½âÎöµÄ½ø³ÌÊý(0 = ²»½øÐÐDNS ½âÎö)" ,
169 "-j = Enable native GeoDB lookups" ,
170 "-J name = Use GeoDB database 'name'" ,
171 #endif
172 #ifdef USE_GEOIP
173 "-w = Enable GeoIP lookups" ,
174 "-W name = Use GeoIP database 'name'" ,
175 #endif
176 NULL};
177
178 /***********************************************************************/
179 /* */
180 /* HTML strings */
181 /* */
182 /* These strings are used as part of the HTML output generated by The */
183 /* Webalizer. */
184 /* */
185 /***********************************************************************/
186
187 /* header strings */
188 char *msg_hhdr_sp = "ÕªÒªµÄʱ¼ä¶Î";
189 char *msg_hhdr_gt = "²úÉúÓÚ";
190
191 /* main index strings */
192 char *msg_main_us = "ʹÓÃÕªÒª";
193 /* char *msg_main_per= "×î½ü 12 ¸öÔÂ"; */
194 char *msg_main_per= "°´ÔÂÕªÒª";
195 char *msg_main_sum= "°´ÔÂÕªÒª";
196 char *msg_main_da = "ÿÈÕƽ¾ù";
197 char *msg_main_mt = "ÿÔÂ×ܼÆ";
198
199 /* month HTML page strings */
200 char *msg_hmth_du = "ÿÈÕʹÓÃÇé¿ö";
201 char *msg_hmth_hu = "ÿСʱʹÓÃÇé¿ö";
202
203 /* table header strings */
204 char *msg_h_by = "°´ÕÕ";
205 char *msg_h_avg = "ƽ¾ù";
206 char *msg_h_max = "×î´ó";
207 char *msg_h_total = "×ܼÆ";
208 char *msg_h_totals= "×ܼÆ";
209 char *msg_h_day = "ÈÕ";
210 char *msg_h_mth = "ÔÂ";
211 char *msg_h_hour = "Сʱ";
212 char *msg_h_hits = "µã»÷";
213 char *msg_h_pages = "Ò³Ãæ";
214 char *msg_h_visits= "·ÃÎÊ";
215 char *msg_h_files = "Îļþ";
216 char *msg_h_sites = "Õ¾µã";
217 char *msg_h_xfer = "ǧ×Ö½Ú";
218 char *msg_h_hname = "Ö÷»úÃû";
219 char *msg_h_url = "URL";
220 char *msg_h_agent = "Óû§´úÀí";
221 char *msg_h_ref = "ÒýÓÃ";
222 char *msg_h_ctry = "¹ú¼Ò";
223 char *msg_h_search= "ËÑË÷×Ö·û´®";
224 char *msg_h_uname = "̞";
225
226 /* links along top of page */
227 char *msg_hlnk_ds = "ÿÈÕͳ¼Æ";
228 char *msg_hlnk_hs = "ÿСʱͳ¼Æ";
229 char *msg_hlnk_u = "URLs";
230 char *msg_hlnk_s = "Õ¾µã";
231 char *msg_hlnk_a = "´úÀí";
232 char *msg_hlnk_c = "¹ú¼Ò";
233 char *msg_hlnk_r = "ÒýÓÃ";
234 char *msg_hlnk_en = "Èë¿Ú";
235 char *msg_hlnk_ex = "³ö¿Ú";
236 char *msg_hlnk_sr = "ËÑË÷";
237 char *msg_hlnk_i = "Óû§";
238
239 /* monthly total table */
240 char *msg_mtot_ms = "ÔÂͳ¼ÆÐÅÏ¢";
241 char *msg_mtot_th = "×ܵã»÷Êý";
242 char *msg_mtot_tf = "×ÜÎļþÊý";
243 char *msg_mtot_tx = "×Üǧ×Ö½ÚÊý";
244 char *msg_mtot_us = "×ÜÕ¾µãÊý£¨²»°üÀ¨Öظ´Õ¾µã£©";
245 char *msg_mtot_ur = "×ÜÒýÓÃÕßÊý£¨²»°üÀ¨Öظ´ÒýÓÃÕߣ©";
246 char *msg_mtot_ua = "×ÜÓû§´úÀíÊý£¨²»°üÀ¨Öظ´Óû§´úÀí£©";
247 char *msg_mtot_uu = "×Ü URL Êý£¨²»°üÀ¨Öظ´ URL £©";
248 char *msg_mtot_ui = "×ÜÓû§ÃûÊý£¨²»°üÀ¨Öظ´Óû§Ãû£©";
249 char *msg_mtot_mhd= "ÿÌìµã»÷Êý";
250 char *msg_mtot_mhh= "ÿСʱµã»÷Êý";
251 char *msg_mtot_mfd= "ÿÌìÎļþÊý";
252 char *msg_mtot_mpd= "ÿÌìÒ³ÃæÊý";
253 char *msg_mtot_msd= "Sites per Day";
254 char *msg_mtot_mvd= "ÿÌì·ÃÎÊÊý";
255 char *msg_mtot_mkd= "ÿÌìÁ÷Á¿Êý£¨µ¥Î»£ºÇ§×Ö½Ú£©";
256 char *msg_mtot_rc = "°´ÏìÓ¦ÂëµÄµã»÷Êý";
257
258 /* daily total table */
259 char *msg_dtot_ds = "ÿÈÕͳ¼Æ";
260
261 /* hourly total table */
262 char *msg_htot_hs = "ÿСʱͳ¼Æ";
263
264 /* country pie chart */
265 char *msg_ctry_use= "°´¹ú¼ÒʹÓÃÇé¿ö";
266
267 /* top tables */
268 /* Formatted as "Top xxx of xxx Total something" */
269 char *msg_top_top = "×îÇ°";
270 char *msg_top_of = "----";
271 char *msg_top_s = "×ÜÕ¾µãÊý";
272 char *msg_top_u = "×Ü URL Êý";
273 char *msg_top_r = "×ÜÒýÓÃÕßÊý";
274 char *msg_top_a = "×ÜÓû§´úÀíÊý";
275 char *msg_top_c = "×ܹú¼ÒÊý";
276 char *msg_top_en = "×ܽøÈëÒ³ÃæÊý";
277 char *msg_top_ex = "×ÜÍƳöÒ³ÃæÊý";
278 char *msg_top_sr = "×ÜËÑË÷×Ö·û´®Êý";
279 char *msg_top_i = "×ÜÓû§ÃûÊý";
280 char *msg_v_sites = "²ì¿´ËùÓÐÕ¾µã";
281 char *msg_v_urls = "²ì¿´ËùÓÐ URL";
282 char *msg_v_refs = "²ì¿´ËùÓÐÒýÓÃ";
283 char *msg_v_agents= "²ì¿´ËùÓÐÓû§´úÀí";
284 char *msg_v_search= "²ì¿´ËùÓÐËÑË÷×Ö·û´®";
285 char *msg_v_users = "²ì¿´ËùÓÐÓû§Ãû";
286
287 /* short month names MUST BE 3 CHARS in size... pad if needed*/
288 char *s_month[12]={ "Ò»ÔÂ", "¶þÔÂ", "ÈýÔÂ",
289 "ËÄÔÂ", "ÎåÔÂ", "ÁùÔÂ",
290 "ÆßÔÂ", "°ËÔÂ", "¾ÅÔÂ",
291 "Ê®ÔÂ", "ʮһÔÂ", "Ê®¶þÔÂ"};
292
293 /* long month names - can be any length */
294 char *l_month[12]={ "Ò»ÔÂ", "¶þÔÂ", "ÈýÔÂ",
295 "ËÄÔÂ", "ÎåÔÂ", "ÁùÔÂ",
296 "ÆßÔÂ", "°ËÔÂ", "¾ÅÔÂ",
297 "Ê®ÔÂ", "ʮһÔÂ", "Ê®¶þÔÂ"};
298
299 /* response code descriptions... order IS important! */
300 struct response_code response[] =
301 { { "䶨ÒåµÄÏìÓ¦´úÂë", 0 },
302 { "ÏìÓ¦´úÂë 100 - ¼ÌÐø", 0 },
303 { "ÏìÓ¦´úÂë 101 - ¸Ä±äЭÒé", 0 },
304 { "ÏìÓ¦´úÂë 200 - ³É¹¦", 0 },
305 { "ÏìÓ¦´úÂë 201 - Òѱ»´´½¨", 0 },
306 { "ÏìÓ¦´úÂë 202 - Òѱ»½ÓÊÜ", 0 },
307 { "ÏìÓ¦´úÂë 203 - ·ÇȨÍþÐÅÏ¢", 0 },
308 { "ÏìÓ¦´úÂë 204 - ÎÞÄÚÈÝ", 0 },
309 { "ÏìÓ¦´úÂë 205 - ÖØÖÃÄÚÈÝ", 0 },
310 { "ÏìÓ¦´úÂë 206 - ²¿·ÖÄÚÈÝ", 0 },
311 { "ÏìÓ¦´úÂë 300 - ¶àÖØÑ¡Ôñ", 0 },
312 { "ÏìÓ¦´úÂë 301 - Òѱ»ÓÀ¾ÃÐÔתÒÆ", 0 },
313 { "ÏìÓ¦´úÂë 302 - Òѱ»ÕÒµ½", 0 },
314 { "ÏìÓ¦´úÂë 303 - ¿´ÆäËü", 0 },
315 { "ÏìÓ¦´úÂë 304 - ûÓб»Ð޸Ĺý", 0 },
316 { "ÏìÓ¦´úÂë 305 - ʹÓôúÀí", 0 },
317 { "ÏìÓ¦´úÂë 307 - Òѱ»ÔÝʱÐÔתÒÆ", 0 },
318 { "ÏìÓ¦´úÂë 400 - ÎÞЧµÄÇëÇó", 0 },
319 { "ÏìÓ¦´úÂë 401 - δ±»ÑéÖ¤", 0 },
320 { "ÏìÓ¦´úÂë 402 - ÐèÒª¸¶·Ñ", 0 },
321 { "ÏìÓ¦´úÂë 403 - ±»½ûÖ¹", 0 },
322 { "ÏìÓ¦´úÂë 404 - ûÓÐÕÒµ½", 0 },
323 { "ÏìÓ¦´úÂë 405 - ²»ÈÝÐíµÄ·½·¨", 0 },
324 { "ÏìÓ¦´úÂë 406 - ²»¿É½ÓÊÜ", 0 },
325 { "ÏìÓ¦´úÂë 407 - ÐèÒª´úÀíÑéÖ¤", 0 },
326 { "ÏìÓ¦´úÂë 408 - ÇëÇó³¬Ê±", 0 },
327 { "ÏìÓ¦´úÂë 409 - ³åÍ»", 0 },
328 { "ÏìÓ¦´úÂë 410 - Òѹý", 0 },
329 { "ÏìÓ¦´úÂë 411 - ÐèÒª³¤¶ÈÐÅÏ¢", 0 },
330 { "ÏìÓ¦´úÂë 412 - Ç°Ìá²»Âú×ã", 0 },
331 { "ÏìÓ¦´úÂë 413 - ÇëÇóʵÌåÌ«´ó", 0 },
332 { "ÏìÓ¦´úÂë 414 - ÇëÇó URI Ì«³¤", 0 },
333 { "ÏìÓ¦´úÂë 415 - ²»Ö§³ÖµÄÎļþÀàÐÍ", 0 },
334 { "ÏìÓ¦´úÂë 416 - ÇëÇóµÄ·¶Î§ÎÞЧ", 0 },
335 { "ÏìÓ¦´úÂë 417 - ÆÚÍûÂä¿Õ", 0 },
336 { "ÏìÓ¦´úÂë 500 - ·þÎñÆ÷ÄÚ²¿´í", 0 },
337 { "ÏìÓ¦´úÂë 501 - ûÓÐʵÏÖ", 0 },
338 { "ÏìÓ¦´úÂë 502 - »µµôµÄÍø¹Ø", 0 },
339 { "ÏìÓ¦´úÂë 503 - ·þÎñ²»¿ÉÓÃ", 0 },
340 { "ÏìÓ¦´úÂë 504 - Íø¹Ø³¬Ê±", 0 },
341 { "ÏìÓ¦´úÂë 505 - ²»Ö§³ÖµÄ HTTP °æ±¾", 0 } };
342
343 char *msg_title = "ʹÓÃͳ¼Æ";
344 char *msg_h_other = "ÆäËü";
345
346 /* Country codes (previously in ctry.h header file) */
347
348 struct country_code ctry[] = {
349 { 0, "δ½âÎöµÄ/δ֪µÄ", 0,0,0 },
350 { IDX_3C('c','o','m'), ".com", 0,0,0 },
351 { IDX_3C('e','d','u'), ".edu", 0,0,0 },
352 { IDX_3C('g','o','v'), ".gov", 0,0,0 },
353 { IDX_3C('i','n','t'), ".int", 0,0,0 },
354 { IDX_3C('m','i','l'), ".mil", 0,0,0 },
355 { IDX_3C('n','e','t'), ".net", 0,0,0 },
356 { IDX_3C('o','r','g'), ".org", 0,0,0 },
357 { IDX_3C('b','i','z'), "Generic Business (biz)", 0,0,0 },
358 { IDX_3C('c','a','t'), "Catalan Community (cat)", 0,0,0 },
359 { IDX_3C('p','r','o'), "Professional (pro)", 0,0,0 },
360 { IDX_3C('t','e','l'), "Ind. Contact Data (tel)", 0,0,0 },
361 { IDX_4C('a','e','r','o'),"Air Transport Industry (aero)", 0,0,0 },
362 { IDX_4C('a','s','i','a'),"Asia Pacific Community (asia)", 0,0,0 },
363 { IDX_4C('c','o','o','p'),"Cooperative Association (coop)", 0,0,0 },
364 { IDX_4C('i','n','f','o'),"Generic TLD (info)", 0,0,0 },
365 { IDX_4C('j','o','b','s'),"Human Resources (jobs)", 0,0,0 },
366 { IDX_4C('m','o','b','i'),"Generic Mobile TLD (mobi)", 0,0,0 },
367 { IDX_4C('n','a','m','e'),"Individual (name)", 0,0,0 },
368 { IDX_4C('a','r','p','a'),".arpa", 0,0,0 },
369 { IDX_4C('n','a','t','o'),"±±´óÎ÷Ñó¹«Ô¼×éÖ¯", 0,0,0 },
370 { IDX_6C('m','u','s','e','u','m'), "Museums (museum)", 0,0,0 },
371 { IDX_6C('t','r','a','v','e','l'), "Travel Ind. (travel)", 0,0,0 },
372 { IDX_2C('a','c'), "Ascension Island", 0,0,0 },
373 { IDX_2C('a','d'), "°²µÀ¶û", 0,0,0 },
374 { IDX_2C('a','e'), "°¢ÁªÇõ", 0,0,0 },
375 { IDX_2C('a','f'), "°¢¸»º¹", 0,0,0 },
376 { IDX_2C('a','g'), "°²Ìá¹ÏºÍ°Í²¼´ï", 0,0,0 },
377 { IDX_2C('a','i'), "°²¹çÀ­", 0,0,0 },
378 { IDX_2C('a','l'), "°¢¶û°ÍÄáÑÇ", 0,0,0 },
379 { IDX_2C('a','m'), "ÑÇÃÀÄáÑÇ", 0,0,0 },
380 { IDX_2C('a','n'), "ºÉÊô°²µÄÁÐ˹", 0,0,0 },
381 { IDX_2C('a','o'), "°²¸çÀ­", 0,0,0 },
382 { IDX_2C('a','q'), "Äϼ«ÖÞ ", 0,0,0 },
383 { IDX_2C('a','r'), "°¢¸ùÍ¢", 0,0,0 },
384 { IDX_2C('a','s'), "ÈøĦÑÇ", 0,0,0 },
385 { IDX_2C('a','t'), "°ÂµØÀû", 0,0,0 },
386 { IDX_2C('a','u'), "°Ä´óÀûÑÇ", 0,0,0 },
387 { IDX_2C('a','w'), "°¢Â³°Í", 0,0,0 },
388 { IDX_2C('a','x'), "Aland Islands", 0,0,0 },
389 { IDX_2C('a','z'), "°¢Èû°Ý½®", 0,0,0 },
390 { IDX_2C('b','a'), "²¨ºÚ", 0,0,0 },
391 { IDX_2C('b','b'), "°Í°Í¶à˹", 0,0,0 },
392 { IDX_2C('b','d'), "ÃϼÓÀ­", 0,0,0 },
393 { IDX_2C('b','e'), "±ÈÀûʱ", 0,0,0 },
394 { IDX_2C('b','f'), "²¼ÆäÄÉ·¨Ë÷", 0,0,0 },
395 { IDX_2C('b','g'), "±£¼ÓÀûÑÇ", 0,0,0 },
396 { IDX_2C('b','h'), "°ÍÁÖ", 0,0,0 },
397 { IDX_2C('b','i'), "²¼Â¡µÏ", 0,0,0 },
398 { IDX_2C('b','j'), "±´Äþ", 0,0,0 },
399 { IDX_2C('b','l'), "Saint Barthelemy", 0,0,0 },
400 { IDX_2C('b','m'), "°ÙĽ´ó", 0,0,0 },
401 { IDX_2C('b','n'), "ÎÄÀ³", 0,0,0 },
402 { IDX_2C('b','o'), "²£ÀûάÑÇ", 0,0,0 },
403 { IDX_2C('b','r'), "°ÍÎ÷", 0,0,0 },
404 { IDX_2C('b','s'), "°Í¹þÂí", 0,0,0 },
405 { IDX_2C('b','t'), "²»µ¤", 0,0,0 },
406 { IDX_2C('b','v'), "²¼Î¬µº", 0,0,0 },
407 { IDX_2C('b','w'), "²©´ÄÍßÄÉ", 0,0,0 },
408 { IDX_2C('b','y'), "°×¶íÂÞ˹", 0,0,0 },
409 { IDX_2C('b','z'), "²®Àû×È", 0,0,0 },
410 { IDX_2C('c','a'), "¼ÓÄôó", 0,0,0 },
411 { IDX_2C('c','c'), "¿É¿Éµº", 0,0,0 },
412 { IDX_2C('c','d'), "Congo, Democratic Republic", 0,0,0 },
413 { IDX_2C('c','f'), "ÖзÇ", 0,0,0 },
414 { IDX_2C('c','g'), "¸Õ¹û", 0,0,0 },
415 { IDX_2C('c','h'), "ÈðÊ¿", 0,0,0 },
416 { IDX_2C('c','i'), "ÏóÑÀº£°¶", 0,0,0 },
417 { IDX_2C('c','k'), "¿â¿ËȺµº", 0,0,0 },
418 { IDX_2C('c','l'), "ÖÇÀû", 0,0,0 },
419 { IDX_2C('c','m'), "¿¦Âó¡", 0,0,0 },
420 { IDX_2C('c','n'), "Öйú", 0,0,0 },
421 { IDX_2C('c','o'), "¸çÂ×±ÈÑÇ", 0,0,0 },
422 { IDX_2C('c','r'), "¸ç˹´ïÀè¼Ó", 0,0,0 },
423 { IDX_2C('c','u'), "¹Å°Í", 0,0,0 },
424 { IDX_2C('c','v'), "·ðµÃ½Ç", 0,0,0 },
425 { IDX_2C('c','x'), "Ê¥µ®µº", 0,0,0 },
426 { IDX_2C('c','y'), "ÈûÆÖ·˹", 0,0,0 },
427 { IDX_2C('c','z'), "½Ý¿Ë¹²ºÍ¹ú", 0,0,0 },
428 { IDX_2C('d','e'), "µÂ¹ú", 0,0,0 },
429 { IDX_2C('d','j'), "¼ª²¼Ìá", 0,0,0 },
430 { IDX_2C('d','k'), "µ¤Âó", 0,0,0 },
431 { IDX_2C('d','m'), "¶àÃ×Äá¼Ó", 0,0,0 },
432 { IDX_2C('d','o'), "¶àÃ×Äá¼Ó¹²ºÍ¹ú", 0,0,0 },
433 { IDX_2C('d','z'), "°¢¶û¼°ÀûÑÇ", 0,0,0 },
434 { IDX_2C('e','c'), "¶ò¹Ï¶à¶û", 0,0,0 },
435 { IDX_2C('e','e'), "°®É³ÄáÑÇ", 0,0,0 },
436 { IDX_2C('e','g'), "°£¼°", 0,0,0 },
437 { IDX_2C('e','h'), "Î÷Èö¹þÀ­", 0,0,0 },
438 { IDX_2C('e','r'), "Eritrea", 0,0,0 },
439 { IDX_2C('e','s'), "Î÷°àÑÀ", 0,0,0 },
440 { IDX_2C('e','t'), "°£Èû¶í±ÈÑÇ", 0,0,0 },
441 { IDX_2C('e','u'), "European Union", 0,0,0 },
442 { IDX_2C('f','i'), "·ÒÀ¼", 0,0,0 },
443 { IDX_2C('f','j'), "ì³¼Ã", 0,0,0 },
444 { IDX_2C('f','k'), "¸£¿ËÀ¼Èºµº(Âí¶ûάÄÉ˹Ⱥµº)", 0,0,0 },
445 { IDX_2C('f','m'), "ÃÜ¿ËÂÞÄáÎ÷ÑÇ", 0,0,0 },
446 { IDX_2C('f','o'), "·¨ÂÞȺµº£¨µ¤Âó£©", 0,0,0 },
447 { IDX_2C('f','r'), "·¨¹ú", 0,0,0 },
448 { IDX_2C('g','a'), "¼ÓÅî", 0,0,0 },
449 { IDX_2C('g','b'), "Ó¢¹ú", 0,0,0 },
450 { IDX_2C('g','d'), "¸ñÁÖÄÉ´ï", 0,0,0 },
451 { IDX_2C('g','e'), "¸ñ³¼ªÑÇ", 0,0,0 },
452 { IDX_2C('g','f'), "·¨Êô¹çÑÇÄÇ", 0,0,0 },
453 { IDX_2C('g','g'), "Guernsey", 0,0,0 },
454 { IDX_2C('g','h'), "¼ÓÄÉ", 0,0,0 },
455 { IDX_2C('g','i'), "Ö±²¼ÂÞÍÓ", 0,0,0 },
456 { IDX_2C('g','l'), "¸ñÁêÀ¼", 0,0,0 },
457 { IDX_2C('g','m'), "¸Ô±ÈÑÇ", 0,0,0 },
458 { IDX_2C('g','n'), "¼¸ÄÚÑÇ", 0,0,0 },
459 { IDX_2C('g','p'), "¹ÏµÂÂÞÆÕ", 0,0,0 },
460 { IDX_2C('g','q'), "³àµÀ¼¸ÄÚÑÇ", 0,0,0 },
461 { IDX_2C('g','r'), "Ï£À°", 0,0,0 },
462 { IDX_2C('g','s'), "S. Georgia and S. Sandwich Isls.", 0,0,0 },
463 { IDX_2C('g','t'), "ΣµØÂíÀ­", 0,0,0 },
464 { IDX_2C('g','u'), "¹Øµº", 0,0,0 },
465 { IDX_2C('g','w'), "¼¸ÄÚÑDZÈÉÜ", 0,0,0 },
466 { IDX_2C('g','y'), "¹çÑÇÄÇ", 0,0,0 },
467 { IDX_2C('h','k'), "ÖйúÏã¸Û", 0,0,0 },
468 { IDX_2C('h','m'), "Heard and McDonald Islands", 0,0,0 },
469 { IDX_2C('h','n'), "ºé¶¼À­Ë¹", 0,0,0 },
470 { IDX_2C('h','r'), "¿ËÂÞµØÑÇ", 0,0,0 },
471 { IDX_2C('h','t'), "º£µØ", 0,0,0 },
472 { IDX_2C('h','u'), "ÐÙÑÀÀû", 0,0,0 },
473 { IDX_2C('i','d'), "Ó¡¶ÈÄáÎ÷ÑÇ", 0,0,0 },
474 { IDX_2C('i','e'), "°®¶ûÀ¼", 0,0,0 },
475 { IDX_2C('i','l'), "ÒÔÉ«ÁÐ", 0,0,0 },
476 { IDX_2C('i','m'), "Isle of Man", 0,0,0 },
477 { IDX_2C('i','n'), "Ó¡¶È", 0,0,0 },
478 { IDX_2C('i','o'), "Ó¢Áª°îµÄÓ¡¶ÈÑóÁìÓò", 0,0,0 },
479 { IDX_2C('i','q'), "ÒÁÀ­¿Ë", 0,0,0 },
480 { IDX_2C('i','r'), "ÒÁÀÊ", 0,0,0 },
481 { IDX_2C('i','s'), "±ùµº", 0,0,0 },
482 { IDX_2C('i','t'), "Òâ´óÀû", 0,0,0 },
483 { IDX_2C('j','e'), "Jersey", 0,0,0 },
484 { IDX_2C('j','m'), "ÑÀÂò¼Ó", 0,0,0 },
485 { IDX_2C('j','o'), "Ô¼µ©", 0,0,0 },
486 { IDX_2C('j','p'), "ÈÕ±¾", 0,0,0 },
487 { IDX_2C('k','e'), "¿ÏÄáÑÇ", 0,0,0 },
488 { IDX_2C('k','g'), "¼ª¶û¼ªË¹Ë¹Ì¹", 0,0,0 },
489 { IDX_2C('k','h'), "¼íÆÒÕ¯", 0,0,0 },
490 { IDX_2C('k','i'), "»ùÀï°Í˹", 0,0,0 },
491 { IDX_2C('k','m'), "¿ÆĦÂÞ", 0,0,0 },
492 { IDX_2C('k','n'), "Ê¥»ù´ÄºÍÄáά˹", 0,0,0 },
493 { IDX_2C('k','p'), "³¯ÏÊ", 0,0,0 },
494 { IDX_2C('k','r'), "º«¹ú", 0,0,0 },
495 { IDX_2C('k','w'), "¿ÆÍþÌØ", 0,0,0 },
496 { IDX_2C('k','y'), "¿ªÂüȺµº", 0,0,0 },
497 { IDX_2C('k','z'), "¹þÈø¿Ë˹̹", 0,0,0 },
498 { IDX_2C('l','a'), "ÀÏÎÎ", 0,0,0 },
499 { IDX_2C('l','b'), "Àè°ÍÄÛ", 0,0,0 },
500 { IDX_2C('l','c'), "ʥ¬Î÷ÑÇ", 0,0,0 },
501 { IDX_2C('l','i'), "ÁÐÖ§¶ØÊ¿µÇ", 0,0,0 },
502 { IDX_2C('l','k'), "˹ÀïÀ¼¿¨", 0,0,0 },
503 { IDX_2C('l','r'), "Àû±ÈÀïÑÇ", 0,0,0 },
504 { IDX_2C('l','s'), "À³Ë÷ÍÐ", 0,0,0 },
505 { IDX_2C('l','t'), "Á¢ÌÕÍð", 0,0,0 },
506 { IDX_2C('l','u'), "¬ɭ±¤", 0,0,0 },
507 { IDX_2C('l','v'), "À­ÍÐάÑÇ", 0,0,0 },
508 { IDX_2C('l','y'), "Àû±ÈÑÇ", 0,0,0 },
509 { IDX_2C('m','a'), "ĦÂå¸ç", 0,0,0 },
510 { IDX_2C('m','c'), "ĦÄɸç", 0,0,0 },
511 { IDX_2C('m','d'), "Ħ¶û¶àÍß", 0,0,0 },
512 { IDX_2C('m','e'), "Montenegro", 0,0,0 },
513 { IDX_2C('m','f'), "Saint Martin (French part)", 0,0,0 },
514 { IDX_2C('m','g'), "Âí´ï¼Ó˹¼Ó", 0,0,0 },
515 { IDX_2C('m','h'), "ÂíÉܶûȺµº", 0,0,0 },
516 { IDX_2C('m','k'), "ÂíÆä¶Ù", 0,0,0 },
517 { IDX_2C('m','l'), "ÂíÀï", 0,0,0 },
518 { IDX_2C('m','m'), "Ãåµé", 0,0,0 },
519 { IDX_2C('m','n'), "ÃɹÅ", 0,0,0 },
520 { IDX_2C('m','o'), "Öйú°ÄÃÅ", 0,0,0 },
521 { IDX_2C('m','p'), "±±ÂíÀïÑÇÄÉȺµº£¨ÃÀ£©", 0,0,0 },
522 { IDX_2C('m','q'), "ÂíÌáÄá¿Ë£¨·¨£©", 0,0,0 },
523 { IDX_2C('m','r'), "ëÀïËþÄáÑÇ", 0,0,0 },
524 { IDX_2C('m','s'), "ÃÉÌØÈûÀ­ÌØ£¨Ó¢£©", 0,0,0 },
525 { IDX_2C('m','t'), "Âí¶ûËû", 0,0,0 },
526 { IDX_2C('m','u'), "ëÀïÇó˹", 0,0,0 },
527 { IDX_2C('m','v'), "Âí¶û´ú·ò", 0,0,0 },
528 { IDX_2C('m','w'), "ÂíÀ­Î¬", 0,0,0 },
529 { IDX_2C('m','x'), "Ä«Î÷¸ç", 0,0,0 },
530 { IDX_2C('m','y'), "ÂíÀ´Î÷ÑÇ", 0,0,0 },
531 { IDX_2C('m','z'), "Īɣ±È¿Ë", 0,0,0 },
532 { IDX_2C('n','a'), "ÄÉÃ×±ÈÑÇ", 0,0,0 },
533 { IDX_2C('n','c'), "п¦Àï¶àÄáÑÇ", 0,0,0 },
534 { IDX_2C('n','e'), "ÄáÈÕ¶û", 0,0,0 },
535 { IDX_2C('n','f'), "Norfolk Island", 0,0,0 },
536 { IDX_2C('n','g'), "ÄáÈÕÀûÑÇ", 0,0,0 },
537 { IDX_2C('n','i'), "Äá¼ÓÀ­¹Ï", 0,0,0 },
538 { IDX_2C('n','l'), "ºÉÀ¼", 0,0,0 },
539 { IDX_2C('n','o'), "ŲÍþ", 0,0,0 },
540 { IDX_2C('n','p'), "Äá²´¶û", 0,0,0 },
541 { IDX_2C('n','r'), "è§Â³", 0,0,0 },
542 { IDX_2C('n','u'), "Ŧ°£", 0,0,0 },
543 { IDX_2C('n','z'), "ÐÂÎ÷À¼", 0,0,0 },
544 { IDX_2C('o','m'), "°¢Âü", 0,0,0 },
545 { IDX_2C('p','a'), "°ÍÄÃÂí", 0,0,0 },
546 { IDX_2C('p','e'), "Ãس", 0,0,0 },
547 { IDX_2C('p','f'), "·¨Êô²£ÀïÄáÎ÷ÑÇ", 0,0,0 },
548 { IDX_2C('p','g'), "°Í²¼ÑÇм¸ÄÚÑÇ", 0,0,0 },
549 { IDX_2C('p','h'), "·ÆÂɱö", 0,0,0 },
550 { IDX_2C('p','k'), "°Í»ù˹̹", 0,0,0 },
551 { IDX_2C('p','l'), "²¨À¼", 0,0,0 },
552 { IDX_2C('p','m'), "ʥƤ°£¶ûºÍÃÜ¿Ë¡£¨·¨£©", 0,0,0 },
553 { IDX_2C('p','n'), "ƤÌØ¿ª¶÷Ⱥµº", 0,0,0 },
554 { IDX_2C('p','r'), "²¨¶àÀè¸÷£¨ÃÀ£©", 0,0,0 },
555 { IDX_2C('p','s'), "Palestinian Territory, Occupied", 0,0,0 },
556 { IDX_2C('p','t'), "ÆÏÌÑÑÀ", 0,0,0 },
557 { IDX_2C('p','w'), "ÅÁÀÍ", 0,0,0 },
558 { IDX_2C('p','y'), "°ÍÀ­¹ç", 0,0,0 },
559 { IDX_2C('q','a'), "¿¨Ëþ¶û", 0,0,0 },
560 { IDX_2C('r','e'), "ÁôÄáÍô£¨·¨£©", 0,0,0 },
561 { IDX_2C('r','o'), "ÂÞÂíÄáÑÇ", 0,0,0 },
562 { IDX_2C('r','s'), "Serbia", 0,0,0 },
563 { IDX_2C('r','u'), "¶íÂÞ˹Áª°î", 0,0,0 },
564 { IDX_2C('r','w'), "¬Íú´ï", 0,0,0 },
565 { IDX_2C('s','a'), "ɳÌØ°¢À­²®", 0,0,0 },
566 { IDX_2C('s','b'), "ËùÂÞÃÅȺµº", 0,0,0 },
567 { IDX_2C('s','c'), "ÈûÉà¶û", 0,0,0 },
568 { IDX_2C('s','d'), "ËÕµ¤", 0,0,0 },
569 { IDX_2C('s','e'), "Èðµä", 0,0,0 },
570 { IDX_2C('s','g'), "мÓÆÂ", 0,0,0 },
571 { IDX_2C('s','h'), "Ê¥ºÕÀÕÄÇ", 0,0,0 },
572 { IDX_2C('s','i'), "˹ÂåÎÄÄáÑÇ", 0,0,0 },
573 { IDX_2C('s','j'), "˹Í߶û°ÍÌØȺµº£¨Å²Íþ£©", 0,0,0 },
574 { IDX_2C('s','k'), "˹Âå·¥¿Ë", 0,0,0 },
575 { IDX_2C('s','l'), "ÈûÀ­Àû°º", 0,0,0 },
576 { IDX_2C('s','m'), "Ê¥ÂíÁ¦Åµ", 0,0,0 },
577 { IDX_2C('s','n'), "ÈûÄÚ¼Ó¶û", 0,0,0 },
578 { IDX_2C('s','o'), "Ë÷ÂíÀï", 0,0,0 },
579 { IDX_2C('s','r'), "ËÕÀïÄÏ", 0,0,0 },
580 { IDX_2C('s','t'), "Ê¥¶àÃÀÓëÆÕÁÖÎ÷±È", 0,0,0 },
581 { IDX_2C('s','u'), "Ç°ËÕÁª", 0,0,0 },
582 { IDX_2C('s','v'), "Èø¶ûÍ߶à", 0,0,0 },
583 { IDX_2C('s','y'), "ÐðÀûÑÇ", 0,0,0 },
584 { IDX_2C('s','z'), "˹ÍþÊ¿À¼", 0,0,0 },
585 { IDX_2C('t','c'), "ÌØ¿Ë˹ºÍ¿­¿Æ˹Ⱥµº£¨Ó¢£©", 0,0,0 },
586 { IDX_2C('t','d'), "Õ§µÃ", 0,0,0 },
587 { IDX_2C('t','f'), "·¨ÊôÄÏ·½ÁìÍÁ", 0,0,0 },
588 { IDX_2C('t','g'), "¶à¸ç", 0,0,0 },
589 { IDX_2C('t','h'), "Ì©¹ú", 0,0,0 },
590 { IDX_2C('t','j'), "Ëþ¼ª¿Ë˹̹", 0,0,0 },
591 { IDX_2C('t','k'), "ÍпËÀÍ", 0,0,0 },
592 { IDX_2C('t','l'), "Timor-Leste", 0,0,0 },
593 { IDX_2C('t','m'), "ÍÁ¿âÂü˹̹", 0,0,0 },
594 { IDX_2C('t','n'), "Í»Äá˹", 0,0,0 },
595 { IDX_2C('t','o'), "ÌÀ¼Ó", 0,0,0 },
596 { IDX_2C('t','p'), "¶«µÛ", 0,0,0 },
597 { IDX_2C('t','r'), "ÍÁ¶ûÆä", 0,0,0 },
598 { IDX_2C('t','t'), "ÌØÁ¢Äá´ïºÍ¶à°Í¸ç", 0,0,0 },
599 { IDX_2C('t','v'), "ͼÍ߬", 0,0,0 },
600 { IDX_2C('t','w'), "Öйų́Íå", 0,0,0 },
601 { IDX_2C('t','z'), "̹ɣÄáÑÇ", 0,0,0 },
602 { IDX_2C('u','a'), "ÎÚ¿ËÀ¼", 0,0,0 },
603 { IDX_2C('u','g'), "Îڸɴï", 0,0,0 },
604 { IDX_2C('u','k'), "Ó¢¹ú", 0,0,0 },
605 { IDX_2C('u','m'), "ÃÀ¹ú±ßԶСµº", 0,0,0 },
606 { IDX_2C('u','s'), "ÃÀ¹ú", 0,0,0 },
607 { IDX_2C('u','y'), "ÎÚÀ­¹ç", 0,0,0 },
608 { IDX_2C('u','z'), "ÎÚ×ȱð¿Ë˹̹", 0,0,0 },
609 { IDX_2C('v','a'), "èóµÙ¸Ô", 0,0,0 },
610 { IDX_2C('v','c'), "Ê¥ÎÄÉ­Ìغ͸ñÁÖÄɶ¡Ë¹", 0,0,0 },
611 { IDX_2C('v','e'), "ίÄÚÈðÀ­", 0,0,0 },
612 { IDX_2C('v','g'), "²»Áеߵº(Ó¢)", 0,0,0 },
613 { IDX_2C('v','i'), "²»Áеߵº(ÃÀ)", 0,0,0 },
614 { IDX_2C('v','n'), "Ô½ÄÏ", 0,0,0 },
615 { IDX_2C('v','u'), "ÍßŬ°¢Í¼", 0,0,0 },
616 { IDX_2C('w','f'), "ÍßÀû˹ºÍ¸»Í¼ÄÉ£¨·¨£©", 0,0,0 },
617 { IDX_2C('w','s'), "Î÷ÈøĦÑÇ", 0,0,0 },
618 { IDX_2C('y','e'), "Ò²ÃÅ", 0,0,0 },
619 { IDX_2C('y','t'), "ÂíÔ¼Ìصº", 0,0,0 },
620 { IDX_2C('y','u'), "ÄÏ˹À­·ò", 0,0,0 },
621 { IDX_2C('z','a'), "ÄÏ·Ç", 0,0,0 },
622 { IDX_2C('z','m'), "ÔÞ±ÈÑÇ", 0,0,0 },
623 { IDX_2C('z','w'), "½ò°Í²¼Î¤", 0,0,0 },
624 { IDX_2C('a','1'), "Anonymous Proxy", 0,0,0 },
625 { IDX_2C('a','2'), "Satellite Provider", 0,0,0 },
626 { IDX_2C('o','1'), "Other", 0,0,0 },
627 { IDX_2C('a','p'), "Asia/Pacific Region", 0,0,0 },
628 { IDX_3C('l','a','n'), "Local Network (lan)", 0,0,0 },
629 { 0 , NULL, 0,0,0 }};
630