Imported Debian patch 2.23.05-1
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / lang / webalizer_lang.russian
1 /* This file is full of -*- C -*- code, so treat it as such.
2
3 webalizer_lang.russian
4
5 Webalizer V2.0x Language Support file for Russian.
6 15-May-1998 by Bradford L. Barrett (brad@mrunix.net)
7 31-May-1998 Modified for level 1.1 support (brad@mrunix.net)
8 23-Jul-1998 Modified for level 1.2 support (brad@mrunix.net)
9 18-Aug-1998 Translated by Sergey Groznyh <gsm@infosite.ru>
10 08-Mar-1999 Updated HTTP 1.1 response codes by Yves Lafon (ylafon@w3.org)
11 28-Jun-1999 Modified for level 1.3 support (brad@mrunix.net)
12 22-Feb-2000 Modified for level 2.0 support (brad@mrunix.net)
13 10-Mar-2000 New 2.0 strings translated by Andrew A. Vasilyev (andy@demos.su)
14 26-Mar-2008 Updated to current IANA TLDs (brad@mrunix.net)
15 26-May-2008 Modified for level 2.2 support (brad@mrunix.net)
16
17
18 Language files are named using the following convention:
19
20 webalizer_lang.LANGUAGE
21
22 where 'LANGUAGE' is the name of the language the file is
23 translated into (ie: webalizer_lang.russian for russian).
24 Either copy the desired language file to webalizer_lang.h
25 or create a symbolic link, then re-compile.
26
27 If you translate this file into a different language, please
28 send a copy to brad@mrunix.net.
29
30 Note: In order to use the russian character set, the GD graphics
31 library needs to be patched, otherwise you will get garbage.
32 The file gd1.3-patch-koi8-r.gz includes this patch, which you
33 should get and install before compiling the russian version of
34 the Webalizer. Thanks to Sergey Groznyh for this submission.
35
36 */
37
38 /***********************************************************************/
39 /* DEFINE LANGUAGE NAME here */
40 /***********************************************************************/
41
42 char *language = "Russian";
43 char *langcode = "ru";
44
45 /***********************************************************************/
46 /* */
47 /* Informational messages */
48 /* */
49 /* These messages are only displayed while The Webalizer is being run, */
50 /* usually to the screen, and are not part of the HTML output. */
51 /* */
52 /***********************************************************************/
53
54 /* these are only used in timing totals */
55 /* Format: XXX records (XXX ignored, XXX bad) in X.XX seconds */
56 char *msg_records = "ÚÁÐÉÓÅÊ";
57 char *msg_addresses="ÁÄÒÅÓÏ×";
58 char *msg_ignored = "ÐÒÏÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÎÏ";
59 char *msg_bad = "ÎÅ×ÅÒÎÙÈ";
60 char *msg_in = "ÚÁ";
61 char *msg_seconds = "ÓÅËÕÎÄ";
62
63 /* progress and setup error messages */
64 char *msg_log_err = "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ÏÔËÒÙÔØ ÕÞ£ÔÎÙÊ ÆÁÊÌ";
65 char *msg_log_use = "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÕÞ£ÔÎÙÊ ÆÁÊÌ";
66 char *msg_dir_err = "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ÓÍÅÎÉÔØ ËÁÔÁÌÏÇ ÎÁ";
67 char *msg_dir_use = "òÅÚÕÌØÔÁÔ ÓÏÚÄÁ£ÔÓÑ ×";
68 char *msg_cur_dir = "ÔÅËÕÝÅÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ";
69 char *msg_hostname= "äÌÑ ÏÔÞ£ÔÏ× ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÉÍÑ ÈÏÓÔÁ";
70 char *msg_ign_hist= "ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÓÏÓÔÏÑÎÉÅ ÉÇÎÏÒÉÒÕÅÔÓÑ...";
71 char *msg_no_hist = "æÁÊÌ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ...";
72 char *msg_get_hist= "þÉÔÁÅÔÓÑ ÆÁÊÌ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ...";
73 char *msg_put_hist= "óÏÈÒÁÎÑÅÔÓÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ...";
74 char *msg_hist_err= "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ";
75 char *msg_bad_hist= "ïÛÉÂËÁ: ÉÇÎÏÒÉÒÕÅÔÓÑ ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ";
76 char *msg_bad_conf= "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ";
77 char *msg_bad_key = "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÎÅ×ÅÒÎÏÅ ËÌÀÞÅ×ÏÅ ÓÌÏ×Ï";
78 char *msg_bad_date= "ïÛÉÂËÁ: ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÚÁÐÉÓØ (ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÄÁÔÁ)";
79 char *msg_ign_nscp= "ðÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÚÁÐÉÓØ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ Netscape";
80 char *msg_bad_rec = "ðÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÎÅ×ÅÒÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ";
81 char *msg_no_vrec = "îÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÎÉ ÏÄÎÏÊ ×ÅÒÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ!";
82 char *msg_gen_rpt = "çÅÎÅÒÉÒÕÅÔÓÑ ÏÔÞ£Ô ÚÁ";
83 char *msg_gen_sum = "çÅÎÅÒÉÒÕÅÔÓÑ ÏÂÝÉÊ ÏÔÞ£Ô";
84
85 /* New for 1.1 */ /* Current state data messages */
86 char *msg_get_data= "þÉÔÁÀÔÓÑ ÄÁÎÎÙÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÚÁÐÕÓËÁ...";
87 char *msg_put_data= "óÏÈÒÁÎÑÀÔÓÑ ÄÁÎÎÙÅ ÔÅËÕÝÅÇÏ ÚÁÐÕÓËÁ...";
88 char *msg_no_data = "äÁÎÎÙÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÚÁÐÕÓËÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÙ...";
89 char *msg_bad_data= "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÚÁÐÕÓËÁ";
90 char *msg_data_err= "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÄÁÎÎÙÅ ÔÅËÕÝÅÇÏ ÚÁÐÕÓËÁ";
91 char *msg_dup_data= "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ ×ÏÚÍÏÖÎÏÅ ÄÕÂÌÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ";
92
93 /* DNS Stuff */
94 char *msg_dns_nocf= "îÅ ÕËÁÚÁÎ ËÜÛ-ÆÁÊÌ, ÏÓÔÁÎÏ×...";
95 char *msg_dns_nodb= "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ÏÔËÒÙÔØ ËÜÛ-ÆÁÊÌ DNS";
96 char *msg_dns_nolk= "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ ËÜÛ-ÆÁÊÌ DNS";
97 char *msg_dns_usec= "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ DNS ËÜÛ-ÆÁÊÌ";
98 char *msg_dns_rslv= "DNS ÐÏÉÓË";
99 char *msg_dns_none= "îÅÞÅÇÏ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÔØ";
100 char *msg_dns_abrt= "DNS support not present, aborting...";
101
102 /* Geolocation stuff */
103 char *msg_geo_open= "Error opening file";
104 char *msg_geo_use = "Using";
105 char *msg_geo_nolu= "lookups disabled";
106 char *msg_geo_dflt= "default";
107
108 /* memory allocation errors */
109 char *msg_nomem_ts= "îÅÌØÚÑ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ, ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÓÁÊÔÏ× ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!";
110 char *msg_nomem_tr= "îÅÌØÚÑ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ, ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÓÓÙÌÁÀÝÉÈÓÑ ÓÔÒÁÎÉà ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!";
111 char *msg_nomem_tu= "îÅÌØÚÑ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ, ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ URL ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!";
112 char *msg_nomem_tc= "îÅÌØÚÑ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ, ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÓÔÒÁÎ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!";
113 char *msg_nomem_ta= "îÅÌØÚÑ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ, ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÂÒÏÕÚÅÒÏ× ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!";
114 char *msg_nomem_tsr="îÅÌØÚÑ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ, ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÓÔÒÏË ÐÏÉÓËÁ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!";
115 char *msg_nomem_ti= "îÅÌØÚÑ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÐÁÍÑÔÉ, ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÉͣΠÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÏÔËÌÀÞÅÎÁ!";
116 char *msg_nomem_dh= "ïÛÉÂËÁ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÚÌÁ ÈÏÓÔÁ (ÄÎÅ×ÎÏÊ ÏÔÞ£Ô), ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ";
117 char *msg_nomem_mh= "ïÛÉÂËÁ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÚÌÁ ÈÏÓÔÁ (ÍÅÓÑÞÎÙÊ ÏÔÞ£Ô), ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ";
118 char *msg_nomem_u = "ïÛÉÂËÁ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÚÌÁ URL, ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ";
119 char *msg_nomem_a = "ïÛÉÂËÁ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÚÌÁ ÂÒÏÕÚÅÒÁ, ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ";
120 char *msg_nomem_r = "ïÛÉÂËÁ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÚÌÁ ÓÓÙÌËÉ, ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ";
121 char *msg_nomem_sc= "ïÛÉÂËÁ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÚÌÁ ÓÔÒÏËÉ ÐÏÉÓËÁ, ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ";
122 char *msg_nomem_i = "ïÛÉÂËÁ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ ÕÚÌÁ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ";
123
124 /* log record errors */
125 char *msg_big_rec = "ïÛÉÂËÁ: ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÁÑ ÕÞ£ÔÎÁÑ ÚÁÐÉÓØ";
126 char *msg_big_host= "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ ÉÍÑ ÈÏÓÔÁ";
127 char *msg_big_date= "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ ÐÏÌÅ ÄÁÔÙ";
128 char *msg_big_req = "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ ÐÏÌÅ ÚÁÐÒÏÓÁ";
129 char *msg_big_ref = "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ ÐÏÌÅ ÓÓÙÌÁÀÝÅÊÓÑ ÓÔÒÁÎÉÃÙ";
130 char *msg_big_user= "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÒÏÐÕÓËÁÅÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÌÉÎÎÏÅ ÐÏÌÅ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ";
131 char *msg_big_one = "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÔÒÏËÁ ÐÒÅ×ÙÓÉÌÁ ÚÁÒÅÚÅÒ×ÉÒÏ×ÁÎÎÙÊ ÏÂߣÍ";
132
133 /* misc errors */
134 char *msg_no_open = "ïÛÉÂËÁ: ÎÅÌØÚÑ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ";
135
136 /* Help display... */
137 char *h_usage1 = "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ";
138 char *h_usage2 = "[ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÕÞ£ÔÎÙÊ ÆÁÊÌ]";
139 char *h_msg[]= {
140 "-h = ×ÙÄÁÔØ ÜÔÏ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ" ,
141 "-V = ×ÙÄÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ×ÅÒÓÉÉ" ,
142 "-v = be verbose" ,
143 "-d = ×ÙÄÁ×ÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÏÔÌÁÄÏÞÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ" ,
144 "-F ÔÉÐ = ×ÉÄ ÉÓÈÏÄÎÏÊ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ. ÔÉÐ = (clf | ftp | squid | w3c)",
145 "-f = fold sequence errors" ,
146 "-i = ÉÇÎÏÒÉÒÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌ ÓÏÓÔÏÑÎÉÑ" ,
147 "-p = ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ (ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏ)" ,
148 "-b = ignore state (incremental)" ,
149 "-q = ÎÅ ×ÙÄÁ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ" ,
150 "-Q = ÎÅ ×ÙÄÁ×ÁÔØ _îéëáëéè_ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ" ,
151 "-Y = ÎÅ ×ÙÄÁ×ÁÔØ ÇÒÁÆÉË ÐÏ ÓÔÒÁÎÁÍ" ,
152 "-G = ÎÅ ×ÙÄÁ×ÁÔØ ÐÏÞÁÓÏ×ÏÊ ÇÒÁÆÉË" ,
153 "-H = ÎÅ ×ÙÄÁ×ÁÔØ ÐÏÞÁÓÏ×ÕÀ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÕ" ,
154 "-L = ÎÅ ×ÙÄÁ×ÁÔØ ÏÐÉÓÁÎÉÅ Ã×ÅÔÏ× × ÔÁÂÌÉÃÁÈ" ,
155 "-l ÞÉÓÌÏ = ÒÁÚÍÅÒ ÔÅÎÉ × 'ÞÉÓÌÏ' ÌÉÎÉÊ" ,
156 "-m ÞÉÓÌÏ = ÉÎÔÅÒ×ÁÌ ÄÌÑ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ 'ÐÏÓÅÝÅÎÉÑ' (seconds)" ,
157 "-T = ×ÙÄÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÚÁÔÒÁÞÅÎÎÏÍ ×ÒÅÍÅÎÉ" ,
158 "-c ÆÁÊÌ = ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÆÁÊÌ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ 'ÆÁÊÌ'" ,
159 "-n ÉÍÑ = ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÉÍÅÎÉ ÈÏÓÔÁ" ,
160 "-o ËÁÔ. = ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ËÁÔÁÌÏÇÁ" ,
161 "-t ÉÍÑ = ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÏÔÞ£ÔÁ 'ÉÍÑ'" ,
162 "-a ÉÍÑ = ÎÅ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÔØ ÂÒÏÕÚÅÒ 'ÉÍÑ'" ,
163 "-r ÉÍÑ = ÎÅ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÔØ ÓÓÙÌËÕ 'ÉÍÑ'" ,
164 "-s ÉÍÑ = ÎÅ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÔØ ÈÏÓÔ 'ÉÍÑ'" ,
165 "-u ÉÍÑ = ÎÅ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÔØ URL 'ÉÍÑ'" ,
166 "-x ÉÍÑ = ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ 'ÉÍÑ' ÄÌÑ HTML-ÆÁÊÌÏ×" ,
167 "-O ÉÍÑ = Omit page 'ÉÍÑ'" ,
168 "-P ÉÍÑ = ÆÁÊÌÙ Ó ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅÍ 'ÉÍÑ' - ÓÔÒÁÎÉÃÙ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ" ,
169 "-I ÉÍÑ = ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁË ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ÉÎÄÅËÓÎÙÊ ÆÁÊÌ" ,
170 "-K num = num months in summary table" ,
171 "-k num = num months in summary graph" ,
172 "-A ÞÉÓÌÏ = ïÔÏÂÒÁÖÁÔØ 'ÞÉÓÌÏ' ÚÁÐÉÓÅÊ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ ÂÒÏÕÚÅÒÏ×" ,
173 "-C ÞÉÓÌÏ = ïÔÏÂÒÁÖÁÔØ 'ÞÉÓÌÏ' ÚÁÐÉÓÅÊ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ ÓÔÒÁÎ" ,
174 "-R ÞÉÓÌÏ = ïÔÏÂÒÁÖÁÔØ 'ÞÉÓÌÏ' ÚÁÐÉÓÅÊ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ ÓÓÙÌÁÀÝÉÈÓÑ ÓÔÒÁÎÉÃ",
175 "-S ÞÉÓÌÏ = ïÔÏÂÒÁÖÁÔØ 'ÞÉÓÌÏ' ÚÁÐÉÓÅÊ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ ÓÁÊÔÏ×" ,
176 "-U ÞÉÓÌÏ = ïÔÏÂÒÁÖÁÔØ 'ÞÉÓÌÏ' ÚÁÐÉÓÅÊ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ URL" ,
177 "-e ÞÉÓÌÏ = ïÔÏÂÒÁÖÁÔØ 'ÞÉÓÌÏ' ÚÁÐÉÓÅÊ ÎÁÞÁÌØÎÙÈ ÓÔÒÁÎÉÃ" ,
178 "-E ÞÉÓÌÏ = ïÔÏÂÒÁÖÁÔØ 'ÞÉÓÌÏ' ÚÁÐÉÓÅÊ ÐÏÓÌÅÄÎÉÈ ÓÔÒÁÎÉÃ" ,
179 "-g ÞÉÓÌÏ = çÒÕÐÐÉÒÏ×ÁÔØ ÄÏÍÅÎÙ ÕÒÏ×ÎÑ 'ÞÉÓÌÏ'" ,
180 "-X = óËÒÙÔØ ÏÔÄÅÌØÎÙÅ ÓÁÊÔÙ" ,
181 "-z dir = Use country flags in 'dir'" ,
182 #ifdef USE_DNS
183 "-D ÉÍÑ = éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ DNS 'ÉÍÑ' ËÜÛ-ÆÁÊÌ" ,
184 "-N ÞÉÓÌÏ = þÉÓÌÏ DNS ÐÒÏÃÅÓÓÏ× (0=ÏÔËÌÀÞÉÔØ)" ,
185 "-j = Enable native GeoDB lookups" ,
186 "-J ÉÍÑ = Use GeoIP database 'ÉÍÑ'" ,
187 #endif
188 #ifdef USE_GEOIP
189 "-w = Enable GeoIP lookups" ,
190 "-W ÉÍÑ = Use GeoIP database 'ÉÍÑ'" ,
191 #endif
192 NULL};
193
194 #define LAST_HLP_MSG (int)(sizeof(h_msg)/sizeof(char *))
195
196 /***********************************************************************/
197 /* */
198 /* HTML strings */
199 /* */
200 /* These strings are used as part of the HTML output generated by The */
201 /* Webalizer. */
202 /* */
203 /***********************************************************************/
204
205 /* header strings */
206 char *msg_hhdr_sp = "ðÅÒÉÏÄ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÉ";
207 char *msg_hhdr_gt = "äÁÔÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ";
208
209 /* main index strings */
210 char *msg_main_us = "óÕÍÍÁÒÎÏÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÓÅÒ×ÅÒÁ";
211 /* char *msg_main_per= "ÐÏÓÌÅÄÎÉÅ 12 ÍÅÓÑÃÅ×"; */
212 char *msg_main_per= "åÖÅÍÅÓÑÞÎÁÑ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ";
213 char *msg_main_sum= "åÖÅÍÅÓÑÞÎÁÑ ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ";
214 char *msg_main_da = "÷ ÓÒÅÄÎÅÍ ÚÁ ÄÅÎØ";
215 char *msg_main_mt = "÷ÓÅÇÏ ÚÁ ÍÅÓÑÃ";
216
217 /* month HTML page strings */
218 char *msg_hmth_du = "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÐÏ ÄÎÑÍ ÎÁ";
219 char *msg_hmth_hu = "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÐÏ ÞÁÓÁÍ ÎÁ";
220
221 /* table header strings */
222 char *msg_h_by = "ÐÏ";
223 char *msg_h_avg = "÷ ÓÒÅÄÎÅÍ";
224 char *msg_h_max = "Max";
225 char *msg_h_total = "÷ÓÅÇÏ";
226 char *msg_h_totals= "÷ÓÅÇÏ";
227 char *msg_h_day = "äÅÎØ";
228 char *msg_h_mth = "íÅÓÑÃ";
229 char *msg_h_hour = "þÁÓ";
230 char *msg_h_hits = "ÚÁÐÒÏÓÏ×";
231 char *msg_h_pages = "ÓÔÒÁÎÉÃ";
232 char *msg_h_visits= "ÐÏÓÅÝÅÎÉÊ";
233 char *msg_h_files = "ÆÁÊÌÏ×";
234 char *msg_h_sites = "ÓÁÊÔÏ×";
235 char *msg_h_xfer = "ëÂÁÊÔ";
236 char *msg_h_hname = "éÍÑ ÈÏÓÔÁ";
237 char *msg_h_url = "URL";
238 char *msg_h_agent = "âÒÏÕÚÅÒ";
239 char *msg_h_ref = "óÓÙÌÁÀÝÁÑÓÑ ÓÔÒÁÎÉÃÁ";
240 char *msg_h_ctry = "óÔÒÁÎÁ";
241 char *msg_h_search= "óÔÒÏËÁ ÐÏÉÓËÁ";
242 char *msg_h_uname = "éÍÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ";
243
244 /* links along top of page */
245 char *msg_hlnk_ds = "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÏ ÄÎÑÍ";
246 char *msg_hlnk_hs = "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÏ ÞÁÓÁÍ";
247 char *msg_hlnk_u = "URL";
248 char *msg_hlnk_s = "óÁÊÔÙ";
249 char *msg_hlnk_a = "âÒÏÕÚÅÒÙ";
250 char *msg_hlnk_c = "óÔÒÁÎÙ";
251 char *msg_hlnk_r = "óÓÙÌÁÀÝÉÅÓÑ ÓÔÒÁÎÉÃÙ";
252 char *msg_hlnk_en = "îÁÞÁÌØÎÙÅ ÓÔÒÁÎÉÃÙ";
253 char *msg_hlnk_ex = "ðÏÓÌÅÄÎÉÅ ÓÔÒÁÎÉÃÙ";
254 char *msg_hlnk_sr = "ðÏÉÓË";
255 char *msg_hlnk_i = "ðÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÉ";
256
257 /* monthly total table */
258 char *msg_mtot_ms = "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÚÁ ÍÅÓÑÃ ÎÁ";
259 char *msg_mtot_th = "÷ÓÅÇÏ ÚÁÐÒÏÓÏ×";
260 char *msg_mtot_tf = "÷ÓÅÇÏ ÆÁÊÌÏ×";
261 char *msg_mtot_tx = "÷ÓÅÇÏ ËÉÌÏÂÁÊÔ";
262 char *msg_mtot_us = "÷ÓÅÇÏ ÕÎÉËÁÌØÎÙÈ ÓÁÊÔÏ×";
263 char *msg_mtot_ur = "÷ÓÅÇÏ ÕÎÉËÁÌØÎÙÈ ÓÓÙÌÁÀÝÉÈÓÑ ÓÔÒÁÎÉÃ";
264 char *msg_mtot_ua = "÷ÓÅÇÏ ÕÎÉËÁÌØÎÙÈ ÂÒÏÕÚÅÒÏ×";
265 char *msg_mtot_uu = "÷ÓÅÇÏ ÕÎÉËÁÌØÎÙÈ URL";
266 char *msg_mtot_ui = "÷ÓÅÇÏ ÕÎÉËÁÌØÎÙÈ ÉÍ£Î";
267 char *msg_mtot_mhd= "ïÂÒÁÝÅÎÉÊ × ÄÅÎØ";
268 char *msg_mtot_mhh= "ïÂÒÁÝÅÎÉÊ × ÞÁÓ";
269 char *msg_mtot_mfd= "æÁÊÌÏ× × ÄÅÎØ";
270 char *msg_mtot_mpd= "óÔÒÁÎÉÃ × ÄÅÎØ";
271 char *msg_mtot_msd= "Sites per Day";
272 char *msg_mtot_mvd= "ðÏÓÅÝÅÎÉÊ × ÄÅÎØ";
273 char *msg_mtot_mkd= "ïÂß£Í × ÄÅÎØ (ëÂÁÊÔ)";
274 char *msg_mtot_rc = "úÁÐÒÏÓÙ ÐÏ ËÏÄÁÍ ÏÔ×ÅÔÁ";
275
276 /* daily total table */
277 char *msg_dtot_ds = "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÏ ÄÎÑÍ ÎÁ";
278
279 /* hourly total table */
280 char *msg_htot_hs = "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÏ ÞÁÓÁÍ ÎÁ";
281
282 /* country pie chart */
283 char *msg_ctry_use= "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÐÏ ÓÔÒÁÎÁÍ ÎÁ";
284
285 /* top tables */
286 /* Formatted as "Top xxx of xxx Total something" */
287 char *msg_top_top = "ðÅÒ×ÙÅ";
288 char *msg_top_of = "ÉÚ";
289 char *msg_top_s = "ÓÁÊÔÏ×";
290 char *msg_top_u = "URL";
291 char *msg_top_r = "ÓÓÙÌÁÀÝÉÈÓÑ ÓÔÒÁÎÉÃ";
292 char *msg_top_a = "ÂÒÏÕÚÅÒÏ×";
293 char *msg_top_c = "ÓÔÒÁÎ";
294 char *msg_top_en = "ÎÁÞÁÌØÎÙÈ ÓÔÒÁÎÉÃ";
295 char *msg_top_ex = "ÐÏÓÌÅÄÎÉÈ ÓÔÒÁÎÉÃ";
296 char *msg_top_sr = "ÓÔÒÏË ÐÏÉÓËÁ";
297 char *msg_top_i = "ÉͣΠÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ";
298 char *msg_v_sites = "ðÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÓÅ ÓÁÊÔÙ";
299 char *msg_v_urls = "ðÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÓÅ URL-Ù";
300 char *msg_v_refs = "ðÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÓÅ ÓÓÙÌÁÀÝÉÅÓÑ ÓÔÒÁÎÉÃÙ";
301 char *msg_v_agents= "ðÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÓÅ ÂÒÏÕÚÅÒÙ";
302 char *msg_v_search= "ðÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÓÅ ÓÔÒÏËÉ ÐÏÉÓËÁ";
303 char *msg_v_users = "ðÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÓÅ ÉÍÅÎÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ";
304
305 /* short month names MUST BE 3 CHARS in size... pad if needed*/
306 char *s_month[12]={ "ñÎ×", "æÅ×", "íÁÒ",
307 "áÐÒ", "íÁÊ", "éÀÎ",
308 "éÀÌ", "á×Ç", "óÅÎ",
309 "ïËÔ", "îÏÑ", "äÅË"};
310
311 /* long month names - can be any length */
312 char *l_month[12]={ "ñÎ×ÁÒØ", "æÅ×ÒÁÌØ", "íÁÒÔ", "áÐÒÅÌØ",
313 "íÁÊ", "éÀÎØ", "éÀÌØ", "á×ÇÕÓÔ",
314 "óÅÎÔÑÂÒØ", "ïËÔÑÂÒØ", "îÏÑÂÒØ", "äÅËÁÂÒØ"};
315
316 /* response code descriptions... order IS important! */
317 struct response_code response[] =
318 { { "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ËÏÄ ÏÔ×ÅÔÁ", 0 },
319 { "ëÏÄ 100 - Continue", 0 },
320 { "ëÏÄ 101 - Switching Protocols", 0 },
321 { "ëÏÄ 200 - OK", 0 },
322 { "ëÏÄ 201 - Created", 0 },
323 { "ëÏÄ 202 - Accepted", 0 },
324 { "ëÏÄ 203 - Non-Authoritative Information", 0 },
325 { "ëÏÄ 204 - No Content", 0 },
326 { "ëÏÄ 205 - Reset Content", 0 },
327 { "ëÏÄ 206 - Partial Content", 0 },
328 { "ëÏÄ 300 - Multiple Choices", 0 },
329 { "ëÏÄ 301 - Moved Permanently", 0 },
330 { "ëÏÄ 302 - Found", 0 },
331 { "ëÏÄ 303 - See Other", 0 },
332 { "ëÏÄ 304 - Not Modified", 0 },
333 { "ëÏÄ 305 - Use Proxy", 0 },
334 { "ëÏÄ 307 - Moved Temporarily", 0 },
335 { "ëÏÄ 400 - Bad Request", 0 },
336 { "ëÏÄ 401 - Unauthorized", 0 },
337 { "ëÏÄ 402 - Payment Required", 0 },
338 { "ëÏÄ 403 - Forbidden", 0 },
339 { "ëÏÄ 404 - Not Found", 0 },
340 { "ëÏÄ 405 - Method Not Allowed", 0 },
341 { "ëÏÄ 406 - Not Acceptable", 0 },
342 { "ëÏÄ 407 - Proxy Authentication Required", 0 },
343 { "ëÏÄ 408 - Request Timeout", 0 },
344 { "ëÏÄ 409 - Conflict", 0 },
345 { "ëÏÄ 410 - Gone", 0 },
346 { "ëÏÄ 411 - Length Required", 0 },
347 { "ëÏÄ 412 - Precondition Failed", 0 },
348 { "ëÏÄ 413 - Request Entity Too Large", 0 },
349 { "ëÏÄ 414 - Request-URI Too Long", 0 },
350 { "ëÏÄ 415 - Unsupported Media Type", 0 },
351 { "ëÏÄ 416 - Requested Range Not Satisfiable", 0 },
352 { "ëÏÄ 417 - Expectation Failed", 0 },
353 { "ëÏÄ 500 - Internal Server Error", 0 },
354 { "ëÏÄ 501 - Not Implemented", 0 },
355 { "ëÏÄ 502 - Bad Gateway", 0 },
356 { "ëÏÄ 503 - Service Unavailable", 0 },
357 { "ëÏÄ 504 - Gateway Timeout", 0 },
358 { "ëÏÄ 505 - HTTP Version Not Supported", 0 } };
359
360 char *msg_title = "óÔÁÔÉÓÔÉËÁ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÓÅÒ×ÅÒÁ";
361 char *msg_h_other = "ðÒÏÞÉÅ";
362
363 /* Country codes (previously in ctry.h header file) */
364
365 struct country_code ctry[] = {
366 { 0, "îÅÒÁÓÐÏÚÎÁÎÎÙÅ/ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÅ", 0,0,0 },
367 { IDX_3C('c','o','m'), "óûá ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÉÅ", 0,0,0 },
368 { IDX_3C('e','d','u'), "óûá ÏÂÒÁÚÏ×ÁÔÅÌØÎÙÅ", 0,0,0 },
369 { IDX_3C('g','o','v'), "óûá ÐÒÁ×ÉÔÅÌØÓÔ×ÅÎÎÙÅ", 0,0,0 },
370 { IDX_3C('i','n','t'), "éÎÔÅÒÎÁÃÉÏÎÁÌØÎÙÅ (int)", 0,0,0 },
371 { IDX_3C('m','i','l'), "óûá ×ÏÅÎÎÙÅ", 0,0,0 },
372 { IDX_3C('n','e','t'), "óÅÔÅ×ÙÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ", 0,0,0 },
373 { IDX_3C('o','r','g'), "îÅËÏÍÍÅÒÞÅÓËÉÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ", 0,0,0 },
374 { IDX_3C('b','i','z'), "Generic Business (biz)", 0,0,0 },
375 { IDX_3C('c','a','t'), "Catalan Community (cat)", 0,0,0 },
376 { IDX_3C('p','r','o'), "Professional (pro)", 0,0,0 },
377 { IDX_3C('t','e','l'), "Ind. Contact Data (tel)", 0,0,0 },
378 { IDX_4C('a','e','r','o'),"Air Transport Industry (aero)", 0,0,0 },
379 { IDX_4C('a','s','i','a'),"Asia Pacific Community (asia)", 0,0,0 },
380 { IDX_4C('c','o','o','p'),"Cooperative Association (coop)", 0,0,0 },
381 { IDX_4C('i','n','f','o'),"Generic TLD (info)", 0,0,0 },
382 { IDX_4C('j','o','b','s'),"Human Resources (jobs)", 0,0,0 },
383 { IDX_4C('m','o','b','i'),"Generic Mobile TLD (mobi)", 0,0,0 },
384 { IDX_4C('n','a','m','e'),"Individual (name)", 0,0,0 },
385 { IDX_4C('a','r','p','a'),"óÔÁÒÙÊ Arpanet (arpa)", 0,0,0 },
386 { IDX_4C('n','a','t','o'),"úÏÎÁ îáôï (nato)", 0,0,0 },
387 { IDX_6C('m','u','s','e','u','m'), "Museums (museum)", 0,0,0 },
388 { IDX_6C('t','r','a','v','e','l'), "Travel Ind. (travel)", 0,0,0 },
389 { IDX_2C('a','c'), "Ascension Island", 0,0,0 },
390 { IDX_2C('a','d'), "áÎÄÏÒÒÁ", 0,0,0 },
391 { IDX_2C('a','e'), "ïÂßÅÄÉΣÎÎÙÅ áÒÁÂÓËÉÅ üÍÉÒÁÔÙ", 0,0,0 },
392 { IDX_2C('a','f'), "áÆÇÁÎÉÓÔÁÎ", 0,0,0 },
393 { IDX_2C('a','g'), "áÎÔÉÇÕÁ É âÁÒÂÕÄÁ", 0,0,0 },
394 { IDX_2C('a','i'), "áÎÇÕÉÌÌÁ", 0,0,0 },
395 { IDX_2C('a','l'), "áÌÂÁÎÉÑ", 0,0,0 },
396 { IDX_2C('a','m'), "áÒÍÅÎÉÑ", 0,0,0 },
397 { IDX_2C('a','n'), "îÉÄÅÒÌÁÎÄÓËÉÅ áÎÔÉÌÌÙ", 0,0,0 },
398 { IDX_2C('a','o'), "áÎÇÏÌÁ", 0,0,0 },
399 { IDX_2C('a','q'), "áÎÔÁÒËÔÉËÁ", 0,0,0 },
400 { IDX_2C('a','r'), "áÒÇÅÎÔÉÎÁ", 0,0,0 },
401 { IDX_2C('a','s'), "áÍÅÒÉËÁÎÓËÏÅ óÁÍÏÁ", 0,0,0 },
402 { IDX_2C('a','t'), "á×ÓÔÒÉÑ", 0,0,0 },
403 { IDX_2C('a','u'), "á×ÓÔÒÁÌÉÑ", 0,0,0 },
404 { IDX_2C('a','w'), "áÒÕÂÁ", 0,0,0 },
405 { IDX_2C('a','x'), "Aland Islands", 0,0,0 },
406 { IDX_2C('a','z'), "áÚÅÒÂÁÊÄÖÁÎ", 0,0,0 },
407 { IDX_2C('b','a'), "âÏÓÎÉÑ É çÅÒÃÅÇÏ×ÉÎÁ", 0,0,0 },
408 { IDX_2C('b','b'), "âÁÒÂÁÄÏÓ", 0,0,0 },
409 { IDX_2C('b','d'), "âÁÎÇÌÁÄÅÛ", 0,0,0 },
410 { IDX_2C('b','e'), "âÅÌØÇÉÑ", 0,0,0 },
411 { IDX_2C('b','f'), "âÕÒËÉÎÁ æÁÓÏ", 0,0,0 },
412 { IDX_2C('b','g'), "âÏÌÇÁÒÉÑ", 0,0,0 },
413 { IDX_2C('b','h'), "âÁÈÒÅÊÎ", 0,0,0 },
414 { IDX_2C('b','i'), "âÕÒÕÎÄÉ", 0,0,0 },
415 { IDX_2C('b','j'), "âÅÎÉÎ", 0,0,0 },
416 { IDX_2C('b','l'), "Saint Barthelemy", 0,0,0 },
417 { IDX_2C('b','m'), "âÅÒÍÕÄÓËÉÅ ÏÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
418 { IDX_2C('b','n'), "âÒÕÎÅÊ äÁÒÕÓÓÁÌÁÍ", 0,0,0 },
419 { IDX_2C('b','o'), "âÏÌÉ×ÉÑ", 0,0,0 },
420 { IDX_2C('b','r'), "âÒÁÚÉÌÉÑ", 0,0,0 },
421 { IDX_2C('b','s'), "âÁÇÁÍÙ", 0,0,0 },
422 { IDX_2C('b','t'), "âÕÔÁÎ", 0,0,0 },
423 { IDX_2C('b','v'), "ïÓÔÒÏ× âÕ×ÅÔ", 0,0,0 },
424 { IDX_2C('b','w'), "âÏÔÓ×ÁÎÁ", 0,0,0 },
425 { IDX_2C('b','y'), "âÅÌÁÒÕÓØ", 0,0,0 },
426 { IDX_2C('b','z'), "âÅÌÉÚ", 0,0,0 },
427 { IDX_2C('c','a'), "ëÁÎÁÄÁ", 0,0,0 },
428 { IDX_2C('c','c'), "ëÏËÏÓÏ×ÙÅ ïÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
429 { IDX_2C('c','d'), "Congo, Democratic Republic", 0,0,0 },
430 { IDX_2C('c','f'), "ãÅÎÔÒÁÌØÎÏÁÆÒÉËÁÎÓËÁÑ ÒÅÓÐÕÂÌÉËÁ", 0,0,0 },
431 { IDX_2C('c','g'), "ëÏÎÇÏ", 0,0,0 },
432 { IDX_2C('c','h'), "û×ÅÊÃÁÒÉÑ", 0,0,0 },
433 { IDX_2C('c','i'), "ðÏÂÅÒÅÖØÅ é×ÏÒÉ", 0,0,0 },
434 { IDX_2C('c','k'), "ïÓÔÒÏ×Á ëÕËÁ", 0,0,0 },
435 { IDX_2C('c','l'), "þÉÌÉ", 0,0,0 },
436 { IDX_2C('c','m'), "ëÁÍÅÒÕÎ", 0,0,0 },
437 { IDX_2C('c','n'), "ëÉÔÁÊ", 0,0,0 },
438 { IDX_2C('c','o'), "ëÏÌÕÍÂÉÑ", 0,0,0 },
439 { IDX_2C('c','r'), "ëÏÓÔÁ-òÉËÁ", 0,0,0 },
440 { IDX_2C('c','u'), "ëÕÂÁ", 0,0,0 },
441 { IDX_2C('c','v'), "ëÁÐÅ-÷ÅÒÄÅ", 0,0,0 },
442 { IDX_2C('c','x'), "ïÓÔÒÏ× òÏÖÄÅÓÔ×Á", 0,0,0 },
443 { IDX_2C('c','y'), "ëÉÐÒ", 0,0,0 },
444 { IDX_2C('c','z'), "òÅÓÐÕÂÌÉËÁ þÅÈÉÑ", 0,0,0 },
445 { IDX_2C('d','e'), "çÅÒÍÁÎÉÑ", 0,0,0 },
446 { IDX_2C('d','j'), "äÖÉÂÕÔÉ", 0,0,0 },
447 { IDX_2C('d','k'), "äÁÎÉÑ", 0,0,0 },
448 { IDX_2C('d','m'), "äÏÍÉÎÉËÁ", 0,0,0 },
449 { IDX_2C('d','o'), "äÏÍÉÎÉËÁÎÓËÁÑ òÅÓÐÕÂÌÉËÁ", 0,0,0 },
450 { IDX_2C('d','z'), "áÌÇÅÒÉÑ", 0,0,0 },
451 { IDX_2C('e','c'), "üË×ÁÄÏÒ", 0,0,0 },
452 { IDX_2C('e','e'), "üÓÔÏÎÉÑ", 0,0,0 },
453 { IDX_2C('e','g'), "åÇÉÐÅÔ", 0,0,0 },
454 { IDX_2C('e','h'), "úÁÐÁÄÎÁÑ óÁÈÁÒÁ", 0,0,0 },
455 { IDX_2C('e','r'), "üÒÉÔÒÅÑ", 0,0,0 },
456 { IDX_2C('e','s'), "éÓÐÁÎÉÑ", 0,0,0 },
457 { IDX_2C('e','t'), "üÆÉÏÐÉÑ", 0,0,0 },
458 { IDX_2C('e','u'), "European Union", 0,0,0 },
459 { IDX_2C('f','i'), "æÉÎÌÑÎÄÉÑ", 0,0,0 },
460 { IDX_2C('f','j'), "æÉÄÖÉ", 0,0,0 },
461 { IDX_2C('f','k'), "æÏÌËÌÅÎÄÓËÉÅ (íÁÌØ×ÉÎÓËÉÅ) Ï-×Á", 0,0,0 },
462 { IDX_2C('f','m'), "íÉËÒÏÎÅÚÉÑ", 0,0,0 },
463 { IDX_2C('f','o'), "æÁÒÅÒÓËÉÅ ïÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
464 { IDX_2C('f','r'), "æÒÁÎÃÉÑ", 0,0,0 },
465 { IDX_2C('g','a'), "çÁÂÏÎ", 0,0,0 },
466 { IDX_2C('g','b'), "÷ÅÌÉËÏÂÒÉÔÁÎÉÑ (UK)", 0,0,0 },
467 { IDX_2C('g','d'), "çÒÅÎÁÄÁ", 0,0,0 },
468 { IDX_2C('g','e'), "çÒÕÚÉÑ", 0,0,0 },
469 { IDX_2C('g','f'), "æÒÁÎÃÕÚÓËÁÑ ç×ÉÁÎÁ", 0,0,0 },
470 { IDX_2C('g','g'), "Guernsey", 0,0,0 },
471 { IDX_2C('g','h'), "çÁÎÁ", 0,0,0 },
472 { IDX_2C('g','i'), "çÉÂÒÁÌÔÁÒ", 0,0,0 },
473 { IDX_2C('g','l'), "çÒÅÎÌÁÎÄÉÑ", 0,0,0 },
474 { IDX_2C('g','m'), "çÁÍÂÉÑ", 0,0,0 },
475 { IDX_2C('g','n'), "ç×ÉÎÅÑ", 0,0,0 },
476 { IDX_2C('g','p'), "ç×ÁÄÅÌÕÐÁ", 0,0,0 },
477 { IDX_2C('g','q'), "üË×ÁÔÏÒÉÁÌØÎÁÑ ç×ÉÎÅÑ", 0,0,0 },
478 { IDX_2C('g','r'), "çÒÅÃÉÑ", 0,0,0 },
479 { IDX_2C('g','s'), "àÖÎ. çÅÏÒÇÉÑ É àÖÎ. óÁÎÄ×ÉÞÅ×Ù Ï-×Á", 0,0,0 },
480 { IDX_2C('g','t'), "ç×ÁÔÅÍÁÌÁ", 0,0,0 },
481 { IDX_2C('g','u'), "çÕÁÍ", 0,0,0 },
482 { IDX_2C('g','w'), "ç×ÉÎÅÑ-âÉÓÁÕ", 0,0,0 },
483 { IDX_2C('g','y'), "çÁÊÁÎÁ", 0,0,0 },
484 { IDX_2C('h','k'), "çÏÎËÏÎÇ", 0,0,0 },
485 { IDX_2C('h','m'), "ïÓÔÒÏ×Á èÅÒÄÁ É íÁËÄÏÎÁÌØÄÁ", 0,0,0 },
486 { IDX_2C('h','n'), "çÏÎÄÕÒÁÓ", 0,0,0 },
487 { IDX_2C('h','r'), "èÏÒ×ÁÔÉÑ", 0,0,0 },
488 { IDX_2C('h','t'), "çÁÉÔÉ", 0,0,0 },
489 { IDX_2C('h','u'), "÷ÅÎÇÒÉÑ", 0,0,0 },
490 { IDX_2C('i','d'), "éÎÄÏÎÅÚÉÑ", 0,0,0 },
491 { IDX_2C('i','e'), "éÒÌÁÎÄÉÑ", 0,0,0 },
492 { IDX_2C('i','l'), "éÚÒÁÉÌØ", 0,0,0 },
493 { IDX_2C('i','m'), "Isle of Man", 0,0,0 },
494 { IDX_2C('i','n'), "éÎÄÉÑ", 0,0,0 },
495 { IDX_2C('i','o'), "âÒÉÔÁÎÓËÁÑ ÔÅÒÒ. × éÎÄÉÊÓË. ÏËÅÁÎÅ", 0,0,0 },
496 { IDX_2C('i','q'), "éÒÁË", 0,0,0 },
497 { IDX_2C('i','r'), "éÒÁÎ", 0,0,0 },
498 { IDX_2C('i','s'), "éÓÌÁÎÄÉÑ", 0,0,0 },
499 { IDX_2C('i','t'), "éÔÁÌÉÑ", 0,0,0 },
500 { IDX_2C('j','e'), "Jersey", 0,0,0 },
501 { IDX_2C('j','m'), "ñÍÁÊËÁ", 0,0,0 },
502 { IDX_2C('j','o'), "éÏÒÄÁÎÉÑ", 0,0,0 },
503 { IDX_2C('j','p'), "ñÐÏÎÉÑ", 0,0,0 },
504 { IDX_2C('k','e'), "ëÅÎÉÑ", 0,0,0 },
505 { IDX_2C('k','g'), "ëÙÒÇÙÚÓÔÁÎ", 0,0,0 },
506 { IDX_2C('k','h'), "ëÁÍÂÏÄÖÁ", 0,0,0 },
507 { IDX_2C('k','i'), "ëÉÒÉÂÁÔÉ", 0,0,0 },
508 { IDX_2C('k','m'), "ëÁÍÏÒÓËÉÅ ÏÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
509 { IDX_2C('k','n'), "ïÓÔÒÏ×Á Ó×ÑÔÏÇÏ ëÉÔÓÁ É îÅ×ÉÓÁ", 0,0,0 },
510 { IDX_2C('k','p'), "óÅ×ÅÒÎÁÑ ëÏÒÅÑ", 0,0,0 },
511 { IDX_2C('k','r'), "àÖÎÁÑ ëÏÒÅÑ", 0,0,0 },
512 { IDX_2C('k','w'), "ëÕ×ÅÊÔ", 0,0,0 },
513 { IDX_2C('k','y'), "ëÁÊÍÁÎÏ×ÙÅ ÏÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
514 { IDX_2C('k','z'), "ëÁÚÁÈÓÔÁÎ", 0,0,0 },
515 { IDX_2C('l','a'), "ìÁÏÓ", 0,0,0 },
516 { IDX_2C('l','b'), "ìÅÂÁÎÏÎ", 0,0,0 },
517 { IDX_2C('l','c'), "óÁÎÔÁ ìÀÞÉÑ", 0,0,0 },
518 { IDX_2C('l','i'), "ìÉÈÔÅÎÛÔÅÊÎ", 0,0,0 },
519 { IDX_2C('l','k'), "ûÒÉ ìÁÎËÁ", 0,0,0 },
520 { IDX_2C('l','r'), "ìÉÂÅÒÉÑ", 0,0,0 },
521 { IDX_2C('l','s'), "ìÅÓÏÔÏ", 0,0,0 },
522 { IDX_2C('l','t'), "ìÉÔÁÎÉÑ", 0,0,0 },
523 { IDX_2C('l','u'), "ìÀËÓÅÍÂÕÒÇ", 0,0,0 },
524 { IDX_2C('l','v'), "ìÁÔ×ÉÑ", 0,0,0 },
525 { IDX_2C('l','y'), "ìÉ×ÉÑ", 0,0,0 },
526 { IDX_2C('m','a'), "íÁÒÏËËÏ", 0,0,0 },
527 { IDX_2C('m','c'), "íÏÎÁËÏ", 0,0,0 },
528 { IDX_2C('m','d'), "íÏÌÄÁ×ÉÑ", 0,0,0 },
529 { IDX_2C('m','e'), "Montenegro", 0,0,0 },
530 { IDX_2C('m','f'), "Saint Martin (French part)", 0,0,0 },
531 { IDX_2C('m','g'), "íÁÄÁÇÁÓËÁÒ", 0,0,0 },
532 { IDX_2C('m','h'), "íÁÒÛÁÌÌÏ×Ù ÏÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
533 { IDX_2C('m','k'), "íÁËÅÄÏÎÉÑ", 0,0,0 },
534 { IDX_2C('m','l'), "íÁÌÉ", 0,0,0 },
535 { IDX_2C('m','m'), "íÁÊÁÎÍÁÒ", 0,0,0 },
536 { IDX_2C('m','n'), "íÏÎÇÏÌÉÑ", 0,0,0 },
537 { IDX_2C('m','o'), "íÁËËÁÕ", 0,0,0 },
538 { IDX_2C('m','p'), "óÅ×ÅÒÎÙÅ íÁÒÉÁÎÓËÉÅ ÏÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
539 { IDX_2C('m','q'), "íÁÒÔÉÎÉËÁ", 0,0,0 },
540 { IDX_2C('m','r'), "íÁ×ÒÉÔÁÎÉÑ", 0,0,0 },
541 { IDX_2C('m','s'), "íÏÎÓÅÒÒÁÔ", 0,0,0 },
542 { IDX_2C('m','t'), "íÁÌØÔÁ", 0,0,0 },
543 { IDX_2C('m','u'), "íÁ×ÒÉÔÁÎÉÑ", 0,0,0 },
544 { IDX_2C('m','v'), "íÁÌØÄÉ×ÓËÁÑ ÒÅÓÐÕÂÌÉËÁ", 0,0,0 },
545 { IDX_2C('m','w'), "íÁÌÁ×É", 0,0,0 },
546 { IDX_2C('m','x'), "íÅËÓÉËÁ", 0,0,0 },
547 { IDX_2C('m','y'), "íÁÌÁÊÚÉÑ", 0,0,0 },
548 { IDX_2C('m','z'), "íÏÚÁÍÂÉË", 0,0,0 },
549 { IDX_2C('n','a'), "îÁÍÉÂÉÑ", 0,0,0 },
550 { IDX_2C('n','c'), "îÏ×ÁÑ ëÁÌÅÄÏÎÉÑ", 0,0,0 },
551 { IDX_2C('n','e'), "îÉÇÅÒ", 0,0,0 },
552 { IDX_2C('n','f'), "ïÓÔÒÏ× îÏÒÆÏÌË", 0,0,0 },
553 { IDX_2C('n','g'), "îÉÇÅÒÉÑ", 0,0,0 },
554 { IDX_2C('n','i'), "îÉËÁÒÁÇÕÁ", 0,0,0 },
555 { IDX_2C('n','l'), "îÉÄÅÒÌÁÎÄÙ", 0,0,0 },
556 { IDX_2C('n','o'), "îÏÒ×ÅÇÉÑ", 0,0,0 },
557 { IDX_2C('n','p'), "îÅÐÁÌ", 0,0,0 },
558 { IDX_2C('n','r'), "îÁÕÒÕ", 0,0,0 },
559 { IDX_2C('n','u'), "îÉÕÜ", 0,0,0 },
560 { IDX_2C('n','z'), "îÏ×ÁÑ úÅÌÁÎÄÉÑ", 0,0,0 },
561 { IDX_2C('o','m'), "ïÍÁÎ", 0,0,0 },
562 { IDX_2C('p','a'), "ðÁÎÁÍÁ", 0,0,0 },
563 { IDX_2C('p','e'), "ðÅÒÕ", 0,0,0 },
564 { IDX_2C('p','f'), "æÒÁÎÃÕÚÓËÁÑ ðÏÌÉÎÅÚÉÑ", 0,0,0 },
565 { IDX_2C('p','g'), "ðÁÐÕÁ îÏ×ÁÑ ç×ÉÎÅÑ", 0,0,0 },
566 { IDX_2C('p','h'), "æÉÌÉÐÐÉÎÙ", 0,0,0 },
567 { IDX_2C('p','k'), "ðÁËÉÓÔÁÎ", 0,0,0 },
568 { IDX_2C('p','l'), "ðÏÌØÛÁ", 0,0,0 },
569 { IDX_2C('p','m'), "ïÓÔÒÏ× Ó×ÑÔÏÇÏ ðØÅÒÁ É íÉÇÅÌÑ", 0,0,0 },
570 { IDX_2C('p','n'), "ðÉÔËËÅÒÎ", 0,0,0 },
571 { IDX_2C('p','r'), "ðÕÜÒÔÏ òÉËÏ", 0,0,0 },
572 { IDX_2C('p','s'), "Palestinian Territory, Occupied", 0,0,0 },
573 { IDX_2C('p','t'), "ðÏÒÔÕÇÁÌÉÑ", 0,0,0 },
574 { IDX_2C('p','w'), "ðÁÌÁÕ", 0,0,0 },
575 { IDX_2C('p','y'), "ðÁÒÁÇ×ÁÊ", 0,0,0 },
576 { IDX_2C('q','a'), "ë×ÁÔÁÒ", 0,0,0 },
577 { IDX_2C('r','e'), "ïÓÔÒÏ× òÅÀÎØÏÎ", 0,0,0 },
578 { IDX_2C('r','o'), "òÕÍÙÎÉÑ", 0,0,0 },
579 { IDX_2C('r','s'), "Serbia", 0,0,0 },
580 { IDX_2C('r','u'), "òÏÓÓÉÊÓËÁÑ æÅÄÅÒÁÃÉÑ", 0,0,0 },
581 { IDX_2C('r','w'), "òÕÁÎÁ", 0,0,0 },
582 { IDX_2C('s','a'), "óÁÕÄÏ×ÓËÁÑ áÒÁ×ÉÑ", 0,0,0 },
583 { IDX_2C('s','b'), "óÏÌÏÍÏÎÏ×Ù ÏÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
584 { IDX_2C('s','c'), "óÅÊÛÅÌØÓËÉÅ ÏÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
585 { IDX_2C('s','d'), "óÕÄÁÎ", 0,0,0 },
586 { IDX_2C('s','e'), "û×ÅÃÉÑ", 0,0,0 },
587 { IDX_2C('s','g'), "óÉÎÇÁÐÕÒ", 0,0,0 },
588 { IDX_2C('s','h'), "ïÓÔÒÏ× Ó×ÑÔÏÊ åÌÅÎÙ", 0,0,0 },
589 { IDX_2C('s','i'), "óÌÏ×ÅÎÉÑ", 0,0,0 },
590 { IDX_2C('s','j'), "ïÓÔÒÏ×Á ó×ÁÌÂÁÒÄ É ñÎ-íÁÊÅÎ", 0,0,0 },
591 { IDX_2C('s','k'), "òÅÓÐÕÂÌÉËÁ óÌÏ×ÁËÉÑ", 0,0,0 },
592 { IDX_2C('s','l'), "óØÅÒÒÁ ìÅÏÎÅ", 0,0,0 },
593 { IDX_2C('s','m'), "óÁÎ íÁÒÉÎÏ", 0,0,0 },
594 { IDX_2C('s','n'), "óÅÎÅÇÁÌ", 0,0,0 },
595 { IDX_2C('s','o'), "óÏÍÁÌÉ", 0,0,0 },
596 { IDX_2C('s','r'), "óÕÒÉÎÁÍ", 0,0,0 },
597 { IDX_2C('s','t'), "óÁÏ ôÏÍ É ðÒÉÎÃÉÐÏ×Ù ÏÓÔÒÏ×Á", 0,0,0 },
598 { IDX_2C('s','u'), "âÙ×ÛÉÊ óóóò (SU)", 0,0,0 },
599 { IDX_2C('s','v'), "óÁÌØ×ÁÄÏÒ", 0,0,0 },
600 { IDX_2C('s','y'), "óÉÒÉÑ", 0,0,0 },
601 { IDX_2C('s','z'), "ó×ÁÚÉÌÁÎÄ", 0,0,0 },
602 { IDX_2C('t','c'), "ïÓÔÒÏ×Á ôÀÒËÓ É ëÁÊËÏÓ", 0,0,0 },
603 { IDX_2C('t','d'), "òÅÓÐÕÂÌÉËÁ þÁÄ", 0,0,0 },
604 { IDX_2C('t','f'), "àÖÎÙÅ ÆÒÁÎÃÕÚÓËÉÅ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÉ", 0,0,0 },
605 { IDX_2C('t','g'), "ôÏÇÏ", 0,0,0 },
606 { IDX_2C('t','h'), "ôÁÉÌÁÎÄ", 0,0,0 },
607 { IDX_2C('t','j'), "ôÁÄÖÉËÉÓÔÁÎ", 0,0,0 },
608 { IDX_2C('t','k'), "ïÓÔÒÏ×Á ôÏËÅÌÁÕ", 0,0,0 },
609 { IDX_2C('t','l'), "Timor-Leste", 0,0,0 },
610 { IDX_2C('t','m'), "ôÕÒËÍÅÎÉÓÔÁÎ", 0,0,0 },
611 { IDX_2C('t','n'), "ôÕÎÉÓ", 0,0,0 },
612 { IDX_2C('t','o'), "ïÓÔÒÏ×Á ôÏÎÇÁ", 0,0,0 },
613 { IDX_2C('t','p'), "÷ÏÓÔÏÞÎÙÊ ôÉÍÏÒ", 0,0,0 },
614 { IDX_2C('t','r'), "ôÕÒÃÉÑ", 0,0,0 },
615 { IDX_2C('t','t'), "ôÒÉÎÉÄÁÄ É ôÏÂÁÇÏ", 0,0,0 },
616 { IDX_2C('t','v'), "ôÕ×ÁÌÁÕ", 0,0,0 },
617 { IDX_2C('t','w'), "ôÁÊ×ÁÎØ", 0,0,0 },
618 { IDX_2C('t','z'), "ôÁÎÚÁÎÉÑ", 0,0,0 },
619 { IDX_2C('u','a'), "õËÒÁÉÎÁ", 0,0,0 },
620 { IDX_2C('u','g'), "õÇÁÎÄÁ", 0,0,0 },
621 { IDX_2C('u','k'), "ïÂßÅÄÉΣÎÎÏÅ ëÏÒÏÌÅ×ÓÔ×Ï", 0,0,0 },
622 { IDX_2C('u','m'), "íÁÌÙÅ ×ÎÅÛÎÉÅ ÏÓÔÒÏ×Á (óûá)", 0,0,0 },
623 { IDX_2C('u','s'), "óÏÅÄÉΣÎÎÙÅ ûÔÁÔÙ", 0,0,0 },
624 { IDX_2C('u','y'), "õÒÕÇ×ÁÊ", 0,0,0 },
625 { IDX_2C('u','z'), "õÚÂÅËÉÓÔÁÎ", 0,0,0 },
626 { IDX_2C('v','a'), "÷ÁÔÉËÁÎ", 0,0,0 },
627 { IDX_2C('v','c'), "ï-×Á Ó×. ÷ÉÎÓÅÎÔÁ É çÒÅÎÁÄÉÎÙ", 0,0,0 },
628 { IDX_2C('v','e'), "÷ÅÎÅÓÕÜÌÁ", 0,0,0 },
629 { IDX_2C('v','g'), "÷ÉÒÇÉÎÓËÉÅ ÏÓÔÒÏ×Á (âÒÉÔÁÎÉÑ)", 0,0,0 },
630 { IDX_2C('v','i'), "÷ÉÒÇÉÎÓËÉÅ ÏÓÔÒÏ×Á (óûá)", 0,0,0 },
631 { IDX_2C('v','n'), "÷ØÅÔÎÁÍ", 0,0,0 },
632 { IDX_2C('v','u'), "÷ÁÎÕÁÔÕ", 0,0,0 },
633 { IDX_2C('w','f'), "ïÓÔÒÏ×Á ÷ÜÌÌÉÓ É æÕÔÕÎÁ", 0,0,0 },
634 { IDX_2C('w','s'), "óÁÍÏÁ", 0,0,0 },
635 { IDX_2C('y','e'), "êÅÍÅÎ", 0,0,0 },
636 { IDX_2C('y','t'), "ïÓÔÒÏ× íÁÊÏÔÔÁ", 0,0,0 },
637 { IDX_2C('y','u'), "àÇÏÓÌÁ×ÉÑ", 0,0,0 },
638 { IDX_2C('z','a'), "àÖÎÁÑ áÆÒÉËÁ", 0,0,0 },
639 { IDX_2C('z','m'), "úÁÍÂÉÑ", 0,0,0 },
640 { IDX_2C('z','w'), "úÉÍÂÁÂ×Å", 0,0,0 },
641 { IDX_2C('a','1'), "Anonymous Proxy", 0,0,0 },
642 { IDX_2C('a','2'), "Satellite Provider", 0,0,0 },
643 { IDX_2C('o','1'), "Other", 0,0,0 },
644 { IDX_2C('a','p'), "Asia/Pacific Region", 0,0,0 },
645 { IDX_3C('l','a','n'), "Local Network (lan)", 0,0,0 },
646 { 0, NULL, 0,0,0 }};