Imported Debian patch 2.23.05-1
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / debian / po / vi.po
1 # Vietnamese Debconf translation for Webalizer.
2 # Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: webalizer 2.01.10-32.3\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: webalizer@packages.debian.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-10-06 23:35+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2008-09-24 22:05+0930\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "Language: vi\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
19
20 #. Type: note
21 #. Description
22 #: ../templates:1001
23 msgid "Upgrading from a version < 2.01.6"
24 msgstr "Nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn 2.01.6"
25
26 #. Type: note
27 #. Description
28 #: ../templates:1001
29 msgid ""
30 "WARNING: If you're upgrading from a version < 2.01.6, see /usr/share/doc/"
31 "webalizer/README.FIRST.gz for details on upgrading your old data!!"
32 msgstr ""
33 "CẢNH BÁO : nếu bạn đang nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn 2.01.6, xem tài "
34 "liệu Đọc Đi Trước « /usr/share/doc/webalizer/README.FIRST.gz » để tìm chi "
35 "tiết về tiến trình nâng cấp dữ liệu cũ !"
36
37 #. Type: note
38 #. Description
39 #: ../templates:2001
40 msgid "Upgrading from a version < 2.01.10-30"
41 msgstr "Nâng cấp từ một phiên bản cũ hơn 2.01.10-30"
42
43 #. Type: note
44 #. Description
45 #: ../templates:2001
46 msgid ""
47 "WARNING: This release will move webalizer.conf file to /etc/webalizer "
48 "directory. New features have been included, too. Please read README.FIRST."
49 "gz, README.gz and new examples/sample.conf.gz in /usr/share/doc/webalizer "
50 "directory."
51 msgstr ""
52 "CẢNH BÁO : bản phát hành này sẽ di chuyển tập tin cấu hình « webalizer.conf "
53 "» sang thư mục « /etc/webalizer ». Một số tính năng mới cũng có sẵn. Hãy xem "
54 "tài liệu Đọc Đi Trước (README.FIRST.gz), Đọc Đi (README.gz) và mẫu thí dụ "
55 "mới « examples/sample.conf.gz » trong thư mục « /usr/share/doc/webalizer »."
56
57 #. Type: string
58 #. Description
59 #: ../templates:3001
60 msgid "Directory to put the output in:"
61 msgstr "Thư mục kết xuất:"
62
63 #. Type: string
64 #. Default
65 #: ../templates:4001
66 msgid "Usage Statistics for[ hostname will be appended ]"
67 msgstr "Thống kê sử dụng cho"
68
69 #. Type: string
70 #. Description
71 #: ../templates:4002
72 msgid "Title of the reports webalizer will generate:"
73 msgstr "Tựa đề của báo cáo Webalizer sẽ tạo :"
74
75 #. Type: string
76 #. Description
77 #: ../templates:4002
78 msgid "(your system's hostname will be appended to it)"
79 msgstr "(tên máy có chạy hệ thống này sẽ được phụ thêm vào nó)"
80
81 #. Type: string
82 #. Description
83 #: ../templates:5001
84 msgid "Webserver's rotated log filename:"
85 msgstr "Tên tập tin của sổ theo dõi trình phục vụ Web đã quay vòng:"
86
87 #. Type: boolean
88 #. Description
89 #: ../templates:6001
90 msgid "Enable DNSCache Option?"
91 msgstr "Bật tùy chọn DNSCache không?"
92
93 #. Type: boolean
94 #. Description
95 #: ../templates:6001
96 msgid ""
97 "Speed up name resolving with the DNSCache option enabled. See /usr/share/doc/"
98 "webalizer/DNS.README.gz for more information."
99 msgstr ""
100 "Bật tùy chọn nhớ tạm DNSCache thì tăng tốc tìm tên miền. Xem tài liệu Đọc Đi "
101 "« /usr/share/doc/webalizer/DNS.README.gz » để tìm thêm thông tin."