Imported Debian patch 2.23.05-1
[hcoop/zz_old/debian/webalizer.git] / lang / webalizer_lang.albanian
CommitLineData
e015f748
CE
1/*
2 webalizer_lang.albanian
3
4 Kartelë Mbulimi Gjuhësor për Shqipen për Webalizer V2.0x.
5 06-Mar-2006 nga Besnik Bleta besnik@programeshqip.org)
6 12-May-2008 Updated to current IANA TLDs (brad@mrunix.net)
7 26-May-2008 Modified for level 2.2 support (brad@mrunix.net)
8
9*/
10
11/***********************************************************************/
12/* DEFINE LANGUAGE NAME here */
13/***********************************************************************/
14
15/* char *language = "Shqip"; */
16char *language = "Albanian";
17char *langcode = "sq";
18
19/***********************************************************************/
20/* */
21/* Informational messages */
22/* */
23/* These messages are only displayed while The Webalizer is being run, */
24/* usually to the screen, and are not part of the HTML output. */
25/* */
26/***********************************************************************/
27
28/* these are only used in timing totals */
29/* Format: XXX records (XXX ignored, XXX bad) in X.XX seconds */
30char *msg_records = "regjistrime";
31char *msg_addresses="vendndodhje";
32char *msg_ignored = "shpërfillur";
33char *msg_bad = "i dëmtuar";
34char *msg_in = "në";
35char *msg_seconds = "sekonda";
36
37/* mesazhi gabimi gjatë rregullimit dhe ecurisë */
38char *msg_log_err = "Gabim: S'hap dot kartelë regjistrimesh";
39char *msg_log_use = "Po përdor kartelë regjistrimesh";
40char *msg_dir_err = "Gabim: S'ndryshoj dot drejtorinë në";
41char *msg_dir_use = "Po krijoj përfundimet në";
42char *msg_cur_dir = "drejtorinë e çastit";
43char *msg_hostname= "Strehëemri për raportime është";
44char *msg_ign_hist= "Po shpërfill historikun e mëparshëm...";
45char *msg_no_hist = "Nuk u gjet kartelë historiku...";
46char *msg_get_hist= "Po lexoj kartelë historiku...";
47char *msg_put_hist= "Po ruaj të dhëna historiku...";
48char *msg_hist_err= "Gabim: I pazoti të shkruaj kartelë historiku";
49char *msg_bad_hist= "Gabim: Po shpërfill regjistrime të pavlefshëm historiku";
50char *msg_bad_conf= "Gabim: I pazoti të hap kartelë formësimi";
51char *msg_bad_key = "Kujdes: Fjalëkyç i pavlefshëm";
52char *msg_bad_date= "Gabim: Po anashkaloj regjistrime (datë e gabuar)";
53char *msg_ign_nscp= "Po anashkaloj regjistrim titujsh Netscape";
54char *msg_bad_rec = "Po anashkaloj regjistrim të dëmtuar";
55char *msg_no_vrec = "Nuk u gjetën regjistrime të vlefshëm!";
56char *msg_gen_rpt = "Po prodhoj raport për";
57char *msg_gen_sum = "Po prodhoj raport përmbledhës";
58char *msg_get_data= "Po lexoj të dhëna të mëparshme xhirimi..";
59char *msg_put_data= "Po ruaj të dhëna të tanishme xhirimi...";
60char *msg_no_data = "nuk u gjetën të dhëna të mëparshme xhirimi...";
61char *msg_bad_data= "Gabim: I pazoti të rikthej të dhëna xhirimi";
62char *msg_data_err= "Gabim: I pazoti të ruaj të dhëna të tanishme xhirimi";
63char *msg_dup_data= "Kujdes: Ka gjasa të jenë gjendur të dhëna të përsëritura";
64
65/* Gjëra DNS */
66char *msg_dns_nocf= "Nuk u tregua kartelë fshehtine, po e ndërpres...";
67char *msg_dns_nodb= "Error: I pazoti të hap kartelë fshehtine DNS";
68char *msg_dns_nolk= "Error: I pazoti të kyç kartelë fshehtine DNS";
69char *msg_dns_usec= "Po përdor kartelë fshehtine DNS";
70char *msg_dns_rslv= "Kërkim DNS";
71char *msg_dns_none= "Asnjë për t'u përpunuar";
72char *msg_dns_abrt= "DNS support not present, aborting...";
73
74/* Geolocation stuff */
75char *msg_geo_open= "Error opening file";
76char *msg_geo_use = "Using";
77char *msg_geo_nolu= "lookups disabled";
78char *msg_geo_dflt= "default";
79
80/* gabime sigurimi kujtese */
81char *msg_nomem_ts= "Nuk siguroj dot kujtesë të mjaftueshme, U çaktivizua \"Site\"-e Kryesues!";
82char *msg_nomem_tr= "Nuk siguroj dot kujtesë të mjaftueshme, U çaktivizua Përmendësa Kryesues!";
83char *msg_nomem_tu= "Nuk siguroj dot kujtesë të mjaftueshme, U çaktivizua URL-ra Kryesuese!";
84char *msg_nomem_tc= "Nuk siguroj dot kujtesë të mjaftueshme, U çaktivizua Vende Kryesues!";
85char *msg_nomem_ta= "Nuk siguroj dot kujtesë të mjaftueshme, U çaktivizua Agjentë Kryesues Përdoruesi!";
86char *msg_nomem_tsr="Nuk siguroj dot kujtesë të mjaftueshme, U çaktivizua Vargje Kryesuese Kërkimi!";
87char *msg_nomem_ti= "Nuk siguroj dot kujtesë të mjaftueshme, U çaktivizua Emra Kryesues Përdoruesi!";
88char *msg_nomem_dh= "Gabim gjatë shtimit të nyjes për strehë (përditë), po e anashkaloj";
89char *msg_nomem_mh= "Gabim gjatë shtimit të nyjes për strehë (çdo muaj), po e anashkaloj";
90char *msg_nomem_u = "Gabim gjatë shtimit të nyjes për URL, po e anashkaloj";
91char *msg_nomem_a = "Gabim gjatë shtimit të nyjes për Agjent Përdoruesi, po e anashkaloj";
92char *msg_nomem_r = "Gabim gjatë shtimit të nyjes për Përmendës, po e anashkaloj";
93char *msg_nomem_sc= "Gabim gjatë shtimit të nyjes për Varg Kërkimi, po e anashkaloj";
94char *msg_nomem_i = "Gabim gjatë shtimit të nyjes për Emër përdoruesi, po e anashkaloj";
95
96/* gabime zërash regjistrimi */
97char *msg_big_rec = "Gabim: Po anashkolaj regjistrim më të madh se ç'duhet";
98char *msg_big_host= "Kujdes: Po cungoj emër strehe më të madh se ç'duhet";
99char *msg_big_date= "Kujdes: Po cungoj kuti date më të madhe se ç'duhet";
100char *msg_big_req = "Kujdes: Po cungoj kuti kërkese më të madhe se ç'duhet";
101char *msg_big_ref = "Kujdes: Po cungoj kuti përmendësi më të madhe se ç'duhet";
102char *msg_big_user= "Kujdes: Po cungoj emër përdoruesi më të madh se ç'duhet";
103char *msg_big_one = "Kujdes: Vargu tejkalon masën e lejuar";
104
105/* gabime të ndryshëm */
106char *msg_no_open = "Gabim: I pazoti të hap kartelën";
107
108/* Shfaqje e ndihmës... */
109char *h_usage1 = "Përdorimi";
110char *h_usage2 = "[mundësi] [kartelë regjistrimi]";
111char *h_msg[]= {
112 "-h = shtyp këtë mesazh ndihme" ,
113 "-V = shtyp të dhëna versioni" ,
114 "-v = be verbose" ,
115 "-d = shtyp të dhëna shtesë diagnostikimi" ,
116 "-F type = Tip regjistrimi. tipi= (clf | ftp | squid | w3c)",
117 "-f = Fold sequence errors" ,
118 "-i = shpërfill kartelë historiku" ,
119 "-p = ruaj gjendje (shtues)" ,
120 "-b = ignore state (incremental)" ,
121 "-q = pa mesazhe informues" ,
122 "-Q = pa _ASNJË_ mesazh" ,
123 "-Y = pa graf vendesh" ,
124 "-G = pa graf të përorshëm" ,
125 "-H = pa statistika të përorshme" ,
126 "-L = pa legjenda me ngjyra për grafin" ,
127 "-l num = përdor në graf rreshta sfondi numrash",
128 "-m num = Vlerë skadimi vizite (sekonda)" ,
129 "-T = print timing information" ,
130 "-c file = përdor kartelën e formësimit 'kartelë'",
131 "-n name = emër strehe për t'u përdorur" ,
132 "-o dir = drejtori për t'u përdorur për përfundime",
133 "-t name = titull raporti 'emër'" ,
134 "-a name = fshih agjentin e përdoruesi 'emër'" ,
135 "-r name = fshih përmendësin 'emër'" ,
136 "-s name = fshih \"site\"-in 'emër'" ,
137 "-u name = fshih URL-në 'emër'" ,
138 "-x name = Përdor zgjerim emër kartelash 'emër'",
139 "-O name = Omit page 'name'" ,
140 "-P name = Zgjerim tipi faqesh 'emër'" ,
141 "-I name = Alias treguesi 'emër'" ,
142 "-K num = num months in summary table" ,
143 "-k num = num months in summary graph" ,
144 "-A num = Shfaq num agjentësh kryesues" ,
145 "-C num = Shfaq num vendesh kryesuese" ,
146 "-R num = Shfaq num përmendësish kryesues" ,
147 "-S num = Shfaq num \"site\"-esh kryesues" ,
148 "-U num = Shfaq num URL-sh kryesuese" ,
149 "-e num = Shfaq num Faqesh Fillimi kryesuese" ,
150 "-E num = Shfaq num Faqesh Daljeje kryesues" ,
151 "-g num = Grupo Përkatësitë në 'num' nivele" ,
152 "-X = Fshih \"site\"-e individualë" ,
153 "-z dir = Use country flags in 'dir'" ,
154#ifdef USE_DNS
155 "-D name = Përdor kartelë fshehtine DNS 'emër'" ,
156 "-N num = Numër procesesh DNS (0=çaktivizoje)" ,
157 "-j = Enable native GeoDB lookups" ,
158 "-J name = Use GeoIP database 'emër'" ,
159#endif
160#ifdef USE_GEOIP
161 "-w = Enable GeoIP lookups" ,
162 "-W name = Use GeoIP database 'emër'" ,
163#endif
164 NULL};
165
166/***********************************************************************/
167/* */
168/* Vargje HTML */
169/* */
170/* Këta vargje përdoren si pjesë e përfundimit HTML të prodhuar nga */
171/* Webalizer-i. */
172/* */
173/***********************************************************************/
174
175/* header strings */
176char *msg_hhdr_sp = "Periudhë Përmbledhëse";
177char *msg_hhdr_gt = "Prodhuar";
178
179/* main index strings */
180char *msg_main_us = "Përmbledhje përdorimi për";
181/* char *msg_main_per= "12 Muajt e Fundit"; */
182char *msg_main_per= "Përmbledhje sipas Muajsh";
183char *msg_main_sum= "Përmbledhje sipas Muajsh";
184char *msg_main_da = "Mes. Ditore";
185char *msg_main_mt = "Tërësi Përmujore";
186
187/* month HTML page strings */
188char *msg_hmth_du = "Përdorim ditor për";
189char *msg_hmth_hu = "Përdorim i përorshëm për";
190
191/* vargje titujsh tabelash */
192char *msg_h_by = "Nga";
193char *msg_h_avg = "Mes";
194char *msg_h_max = "Maks";
195char *msg_h_total = "Gjithsej";
196char *msg_h_totals= "Tërësi";
197char *msg_h_day = "Ditë";
198char *msg_h_mth = "Muaj";
199char *msg_h_hour = "Orë";
200char *msg_h_hits = "Hapje";
201char *msg_h_pages = "Faqe";
202char *msg_h_visits= "Vizita";
203char *msg_h_files = "Kartela";
204char *msg_h_sites = "\"Site\"-e";
205char *msg_h_xfer = "KBajt";
206char *msg_h_hname = "Emërstrehë";
207char *msg_h_url = "URL";
208char *msg_h_agent = "Agjent Përdoruesi";
209char *msg_h_ref = "Përmendës";
210char *msg_h_ctry = "Vend";
211char *msg_h_search= "Varg Kërkimesh";
212char *msg_h_uname = "Emër Përdoruesi";
213
214/* lidhje përgjatë kryesh faqeje */
215char *msg_hlnk_ds = "Statistika Ditore";
216char *msg_hlnk_hs = "Statistika çdo Orë";
217char *msg_hlnk_u = "URL-ra";
218char *msg_hlnk_s = "\"Site\"-e";
219char *msg_hlnk_a = "Agjentë";
220char *msg_hlnk_c = "Vende";
221char *msg_hlnk_r = "Përmendësa";
222char *msg_hlnk_en = "Hyrje";
223char *msg_hlnk_ex = "Dalje";
224char *msg_hlnk_sr = "Kërkim";
225char *msg_hlnk_i = "Përdoruesa";
226
227/* tabelë tërësie mujore */
228char *msg_mtot_ms = "Statistika Mujore për";
229char *msg_mtot_th = "Hapje Gjithsej";
230char *msg_mtot_tf = "Kartela Gjithsej";
231char *msg_mtot_tx = "KBajt Gjithsej";
232char *msg_mtot_us = "\"Site\"-e Unikë Gjithsej";
233char *msg_mtot_ur = "Përmendësa Unikë Gjithsej";
234char *msg_mtot_ua = "Agjentë Unikë Përdoruesi Gjithsej";
235char *msg_mtot_uu = "URL Unike Gjithsej";
236char *msg_mtot_ui = "Emra Unikë përdoruesish Gjithsej";
237char *msg_mtot_mhd= "Hapje në Ditë";
238char *msg_mtot_mhh= "Hapje në Orë";
239char *msg_mtot_mfd= "Kartela në Ditë";
240char *msg_mtot_mpd= "Faqe në Ditë";
241char *msg_mtot_msd= "\"Site\"-e në Ditë";
242char *msg_mtot_mvd= "Vizita në Ditë";
243char *msg_mtot_mkd= "KBajt në Ditë";
244char *msg_mtot_rc = "Hapje sipas Kodi Përgjigjesh";
245
246/* tabelë tërësie ditore */
247char *msg_dtot_ds = "Statistika Ditore për";
248
249/* tabelë tërësie sipas orësh */
250char *msg_htot_hs = "Statistika të Përorshme për";
251
252/* grafik sipas vendesh */
253char *msg_ctry_use= "Përdorim sipas Vendesh për";
254
255/* tabela kryesimesh */
256/* Formatuar si "xxx kryesues e xxx Tërësisë së diçkaje" */
257char *msg_top_top = "Kryesues";
258char *msg_top_of = "për";
259char *msg_top_s = "\"Site\"-e Gjithsej";
260char *msg_top_u = "URL-ra Gjithsej";
261char *msg_top_r = "Përmendësa Gjithsej";
262char *msg_top_a = "Agjentë Përdoruesish Gjithsej";
263char *msg_top_c = "Vende Gjithsej";
264char *msg_top_en = "Faqe Hyrjesh Gjithsej";
265char *msg_top_ex = "Faqe Daljesh Gjithsej";
266char *msg_top_sr = "Vargje Kërkimesh Gjithsej";
267char *msg_top_i = "Emra përdoruesish Gjithsej";
268char *msg_v_sites = "Shihni Tërë \"Site\"-et";
269char *msg_v_urls = "Shihni Tërë URL-tës";
270char *msg_v_refs = "Shihni Tërë Përmendësit";
271char *msg_v_agents= "Shihni Tërë Agjentët e Përdoruesve";
272char *msg_v_search= "Shihni Tërë Vargjet e Kërkimeve";
273char *msg_v_users = "Shihni Tërë Emrat e përdoruesve";
274
275/* emrat e shkurtër për muajt DUHET TË JENË 3 SHENJA si madhësi... pad if needed*/
276char *s_month[12]={ "Jan", "Shk", "Mar",
277 "Pri", "Maj", "Qer",
278 "Kor", "Gus", "Sht",
279 "Tet", "Nën", "Dhj"};
280
281/* emra të gjatë muajsh - gjatësi çfarëdo */
282char *l_month[12]={ "Janar", "Shkurt", "Mars", "Prill",
283 "Maj", "Qershor", "Korrik", "Gusht",
284 "Shtator","Tetor", "Nëntor","Dhjetor"};
285
286/* përshkrim kode përgjigjesh... renditja ËSHTË e rëndësishme! */
287struct response_code response[] =
288 { { "Kod përgjigjeje të papërcaktuar", 0 },
289 { "Kod 100 - Vazhdo", 0 },
290 { "Kod 101 - Po këmbehen Protokolle", 0 },
291 { "Kod 200 - OK", 0 },
292 { "Kod 201 - Krijuar", 0 },
293 { "Kod 202 - Pranuar", 0 },
294 { "Kod 203 - Informacion Jo Autoritativ", 0 },
295 { "Kod 204 - Pa Përmbajtje", 0 },
296 { "Kod 205 - Rimerr Përmbajtje", 0 },
297 { "Kod 206 - Përmbajtje e Pjesshme", 0 },
298 { "Kod 300 - Zgjedhje të Shumëfishta", 0 },
299 { "Kod 301 - Ikur Përgjithmonë", 0 },
300 { "Kod 302 - U gjet", 0 },
301 { "Kod 303 - Shih Tjetër", 0 },
302 { "Kod 304 - Pa Ndryshim", 0 },
303 { "Kod 305 - Përdor Proxy", 0 },
304 { "Kod 307 - Ikur Përkohësisht", 0 },
305 { "Kod 400 - Kërkesë e Fabuar", 0 },
306 { "Kod 401 - I paautorizuar", 0 },
307 { "Kod 402 - Lipset Pagesë", 0 },
308 { "Kod 403 - E ndaluar", 0 },
309 { "Kod 404 - Nuk Gjendet", 0 },
310 { "Kod 405 - Metodë e Palejuar", 0 },
311 { "Kod 406 - E papranueshme", 0 },
312 { "Kod 407 - Lipset Mirëfilltësim Proxy", 0 },
313 { "Kod 408 - Skadim Kohe Kërkese", 0 },
314 { "Kod 409 - Përplasje", 0 },
315 { "Kod 410 - Ikur", 0 },
316 { "Kod 411 - Gjatësi e Nevojshme", 0 },
317 { "Kod 412 - Prakushti Dështoi", 0 },
318 { "Kod 413 - Entitet Kërkese Shumë i Gjerë", 0 },
319 { "Kod 414 - URI Kërkese Shumë I gjatë", 0 },
320 { "Kod 415 - Tip I pambuluar Media", 0 },
321 { "Kod 416 - U kërkua interval që s'mund të kënaqet", 0 },
322 { "Kod 417 - Shpresa Nuk u Pwrmbush", 0 },
323 { "Kod 500 - Gabim i Brendshëm Shërbyesi", 0 },
324 { "Kod 501 - I pa vënë ende në jetë", 0 },
325 { "Kod 502 - \"Gateway\" i Gabuar", 0 },
326 { "Kod 503 - Shërbim jo i mundshëm", 0 },
327 { "Kod 504 - Skadim Kohe \"Gateway\"-i", 0 },
328 { "Kod 505 - Version HTTP i Pambuluar", 0 } };
329
330char *msg_title = "Statistika Përdorimi për";
331char *msg_h_other = "Tjetër";
332
333/* Kode Vendesh (dikur te ctry.h header file) */
334
335struct country_code ctry[] = {
336{ 0, "I paftilluar/I panjohur", 0,0,0 },
337{ IDX_3C('c','o','m'), "Tregtar (com)", 0,0,0 },
338{ IDX_3C('e','d','u'), "Edukativ (edu)", 0,0,0 },
339{ IDX_3C('g','o','v'), "US, Qeveritar (gov)", 0,0,0 },
340{ IDX_3C('i','n','t'), "Ndërkombëtar (int)", 0,0,0 },
341{ IDX_3C('m','i','l'), "US, Ushtarak (mil)", 0,0,0 },
342{ IDX_3C('n','e','t'), "Rrjet (net)", 0,0,0 },
343{ IDX_3C('o','r','g'), "Organizëm Jofitimprurës (org)", 0,0,0 },
344{ IDX_3C('b','i','z'), "Generic Business (biz)", 0,0,0 },
345{ IDX_3C('c','a','t'), "Catalan Community (cat)", 0,0,0 },
346{ IDX_3C('p','r','o'), "Professional (pro)", 0,0,0 },
347{ IDX_3C('t','e','l'), "Ind. Contact Data (tel)", 0,0,0 },
348{ IDX_4C('a','e','r','o'),"Air Transport Industry (aero)", 0,0,0 },
349{ IDX_4C('a','s','i','a'),"Asia Pacific Community (asia)", 0,0,0 },
350{ IDX_4C('c','o','o','p'),"Cooperative Association (coop)", 0,0,0 },
351{ IDX_4C('i','n','f','o'),"Generic TLD (info)", 0,0,0 },
352{ IDX_4C('j','o','b','s'),"Human Resources (jobs)", 0,0,0 },
353{ IDX_4C('m','o','b','i'),"Generic Mobile TLD (mobi)", 0,0,0 },
354{ IDX_4C('n','a','m','e'),"Individual (name)", 0,0,0 },
355{ IDX_4C('a','r','p','a'),"Arpanet stil i vjetër (arpa)", 0,0,0 },
356{ IDX_4C('n','a','t','o'),"Fushë Nato (nato)", 0,0,0 },
357{ IDX_6C('m','u','s','e','u','m'), "Museums (museum)", 0,0,0 },
358{ IDX_6C('t','r','a','v','e','l'), "Travel Ind. (travel)", 0,0,0 },
359{ IDX_2C('a','c'), "Ascension Island", 0,0,0 },
360{ IDX_2C('a','d'), "Andorra", 0,0,0 },
361{ IDX_2C('a','e'), "Emiratet e Bashkuar Arabë", 0,0,0 },
362{ IDX_2C('a','f'), "Afganistan", 0,0,0 },
363{ IDX_2C('a','g'), "Antigua dhe Barbuda", 0,0,0 },
364{ IDX_2C('a','i'), "Anguila", 0,0,0 },
365{ IDX_2C('a','l'), "Shqipëri", 0,0,0 },
366{ IDX_2C('a','m'), "Armeni", 0,0,0 },
367{ IDX_2C('a','n'), "Antilet Holandeze", 0,0,0 },
368{ IDX_2C('a','o'), "Angola", 0,0,0 },
369{ IDX_2C('a','q'), "Antarktidë", 0,0,0 },
370{ IDX_2C('a','r'), "Argjentinë", 0,0,0 },
371{ IDX_2C('a','s'), "Samoa Amerikane", 0,0,0 },
372{ IDX_2C('a','t'), "Austri", 0,0,0 },
373{ IDX_2C('a','u'), "Australi", 0,0,0 },
374{ IDX_2C('a','w'), "Aruba", 0,0,0 },
375{ IDX_2C('a','x'), "Aland Islands", 0,0,0 },
376{ IDX_2C('a','z'), "Azerbaixhan", 0,0,0 },
377{ IDX_2C('b','a'), "Bosnjë dhe Hercegovinë", 0,0,0 },
378{ IDX_2C('b','b'), "Barbados", 0,0,0 },
379{ IDX_2C('b','d'), "Bangladesh", 0,0,0 },
380{ IDX_2C('b','e'), "Belgjikë", 0,0,0 },
381{ IDX_2C('b','f'), "Burkina Faso", 0,0,0 },
382{ IDX_2C('b','g'), "Bullgari", 0,0,0 },
383{ IDX_2C('b','h'), "Bahrein", 0,0,0 },
384{ IDX_2C('b','i'), "Burundi", 0,0,0 },
385{ IDX_2C('b','j'), "Benin", 0,0,0 },
386{ IDX_2C('b','l'), "Saint Barthelemy", 0,0,0 },
387{ IDX_2C('b','m'), "Bermuda", 0,0,0 },
388{ IDX_2C('b','n'), "Brunei Darussalam", 0,0,0 },
389{ IDX_2C('b','o'), "Bolivi", 0,0,0 },
390{ IDX_2C('b','r'), "Brazil", 0,0,0 },
391{ IDX_2C('b','s'), "Bahamas", 0,0,0 },
392{ IDX_2C('b','t'), "Butan", 0,0,0 },
393{ IDX_2C('b','v'), "Ishulli Buve", 0,0,0 },
394{ IDX_2C('b','w'), "Botsvanë", 0,0,0 },
395{ IDX_2C('b','y'), "Bjellorusi", 0,0,0 },
396{ IDX_2C('b','z'), "Belize", 0,0,0 },
397{ IDX_2C('c','a'), "Kanada", 0,0,0 },
398{ IDX_2C('c','c'), "Ishujt Kokos (Keeling)", 0,0,0 },
399{ IDX_2C('c','d'), "Congo, Democratic Republic", 0,0,0 },
400{ IDX_2C('c','f'), "Republika e Afrikës Qendrore", 0,0,0 },
401{ IDX_2C('c','g'), "Kongo", 0,0,0 },
402{ IDX_2C('c','h'), "Zvicër", 0,0,0 },
403{ IDX_2C('c','i'), "Bregu i Fildishtë", 0,0,0 },
404{ IDX_2C('c','k'), "Ishujt Kuk", 0,0,0 },
405{ IDX_2C('c','l'), "Kili", 0,0,0 },
406{ IDX_2C('c','m'), "Kamerun", 0,0,0 },
407{ IDX_2C('c','n'), "Kinë", 0,0,0 },
408{ IDX_2C('c','o'), "Kolombi", 0,0,0 },
409{ IDX_2C('c','r'), "Kosta Rika", 0,0,0 },
410{ IDX_2C('c','u'), "Kubë", 0,0,0 },
411{ IDX_2C('c','v'), "Kepi i Gjelbër", 0,0,0 },
412{ IDX_2C('c','x'), "Ishulli i Krishtlindjes", 0,0,0 },
413{ IDX_2C('c','y'), "Qipro", 0,0,0 },
414{ IDX_2C('c','z'), "Republika Çeke", 0,0,0 },
415{ IDX_2C('d','e'), "Gjermani", 0,0,0 },
416{ IDX_2C('d','j'), "Xhibuti", 0,0,0 },
417{ IDX_2C('d','k'), "Danimarkë", 0,0,0 },
418{ IDX_2C('d','m'), "Dominika", 0,0,0 },
419{ IDX_2C('d','o'), "Republika Dominikane", 0,0,0 },
420{ IDX_2C('d','z'), "Algjeri", 0,0,0 },
421{ IDX_2C('e','c'), "Ekuador", 0,0,0 },
422{ IDX_2C('e','e'), "Estoni", 0,0,0 },
423{ IDX_2C('e','g'), "Egjipt", 0,0,0 },
424{ IDX_2C('e','h'), "Sahara Perëndimore", 0,0,0 },
425{ IDX_2C('e','r'), "Eritrea", 0,0,0 },
426{ IDX_2C('e','s'), "Spanjë", 0,0,0 },
427{ IDX_2C('e','t'), "Etiopi", 0,0,0 },
428{ IDX_2C('e','u'), "European Union", 0,0,0 },
429{ IDX_2C('f','i'), "Finlandë", 0,0,0 },
430{ IDX_2C('f','j'), "Fixhi", 0,0,0 },
431{ IDX_2C('f','k'), "Ishujt Folkland (Malvinas)", 0,0,0 },
432{ IDX_2C('f','m'), "Mikronezi", 0,0,0 },
433{ IDX_2C('f','o'), "Ishujt Faroe", 0,0,0 },
434{ IDX_2C('f','r'), "Francë", 0,0,0 },
435{ IDX_2C('g','a'), "Gabon", 0,0,0 },
436{ IDX_2C('g','b'), "Britani e Madhe (UK)", 0,0,0 },
437{ IDX_2C('g','d'), "Grenada", 0,0,0 },
438{ IDX_2C('g','e'), "Gjeorgji", 0,0,0 },
439{ IDX_2C('g','f'), "Guajana Franceze", 0,0,0 },
440{ IDX_2C('g','g'), "Guernsey", 0,0,0 },
441{ IDX_2C('g','h'), "Gana", 0,0,0 },
442{ IDX_2C('g','i'), "Gjibraltar", 0,0,0 },
443{ IDX_2C('g','l'), "Groenlanda", 0,0,0 },
444{ IDX_2C('g','m'), "Gambia", 0,0,0 },
445{ IDX_2C('g','n'), "Guinea", 0,0,0 },
446{ IDX_2C('g','p'), "Guadalupi", 0,0,0 },
447{ IDX_2C('g','q'), "Guinea Ekuatoriale", 0,0,0 },
448{ IDX_2C('g','r'), "Greqi", 0,0,0 },
449{ IDX_2C('g','s'), "Ishujt S. Jorgjia dhe S. Sandwich", 0,0,0 },
450{ IDX_2C('g','t'), "Guatemala", 0,0,0 },
451{ IDX_2C('g','u'), "Guam", 0,0,0 },
452{ IDX_2C('g','w'), "Guinea-Bisau", 0,0,0 },
453{ IDX_2C('g','y'), "Gujanë", 0,0,0 },
454{ IDX_2C('h','k'), "Hong Kong", 0,0,0 },
455{ IDX_2C('h','m'), "Ishujt Heard dhe McDonald", 0,0,0 },
456{ IDX_2C('h','n'), "Honduras", 0,0,0 },
457{ IDX_2C('h','r'), "Kroaci", 0,0,0 },
458{ IDX_2C('h','t'), "Haiti", 0,0,0 },
459{ IDX_2C('h','u'), "Hungari", 0,0,0 },
460{ IDX_2C('i','d'), "Indonezi", 0,0,0 },
461{ IDX_2C('i','e'), "Irlandë", 0,0,0 },
462{ IDX_2C('i','l'), "Izrael", 0,0,0 },
463{ IDX_2C('i','m'), "Isle of Man", 0,0,0 },
464{ IDX_2C('i','n'), "Indi", 0,0,0 },
465{ IDX_2C('i','o'), "Territoret Britanike të Oqeanit Indian", 0,0,0 },
466{ IDX_2C('i','q'), "Irak", 0,0,0 },
467{ IDX_2C('i','r'), "Iran", 0,0,0 },
468{ IDX_2C('i','s'), "Islandë", 0,0,0 },
469{ IDX_2C('i','t'), "Itali", 0,0,0 },
470{ IDX_2C('j','e'), "Jersey", 0,0,0 },
471{ IDX_2C('j','m'), "Xhamaika", 0,0,0 },
472{ IDX_2C('j','o'), "Jordani", 0,0,0 },
473{ IDX_2C('j','p'), "Japoni", 0,0,0 },
474{ IDX_2C('k','e'), "Kenia", 0,0,0 },
475{ IDX_2C('k','g'), "Kirgizstan", 0,0,0 },
476{ IDX_2C('k','h'), "Kamboxhia", 0,0,0 },
477{ IDX_2C('k','i'), "Kiribati", 0,0,0 },
478{ IDX_2C('k','m'), "Komoros", 0,0,0 },
479{ IDX_2C('k','n'), "Shën Kits dhe Nevis", 0,0,0 },
480{ IDX_2C('k','p'), "Korea (e Veriut)", 0,0,0 },
481{ IDX_2C('k','r'), "Korea (e Jugut)", 0,0,0 },
482{ IDX_2C('k','w'), "Kuvajt", 0,0,0 },
483{ IDX_2C('k','y'), "Ishujt Kajman", 0,0,0 },
484{ IDX_2C('k','z'), "Kazakistan", 0,0,0 },
485{ IDX_2C('l','a'), "Laos", 0,0,0 },
486{ IDX_2C('l','b'), "Liban", 0,0,0 },
487{ IDX_2C('l','c'), "Shën Luçia", 0,0,0 },
488{ IDX_2C('l','i'), "Lihtenshtejn", 0,0,0 },
489{ IDX_2C('l','k'), "Sri Lanka", 0,0,0 },
490{ IDX_2C('l','r'), "Liberia", 0,0,0 },
491{ IDX_2C('l','s'), "Lesoto", 0,0,0 },
492{ IDX_2C('l','t'), "Lituani", 0,0,0 },
493{ IDX_2C('l','u'), "Luksemburg", 0,0,0 },
494{ IDX_2C('l','v'), "Latvia", 0,0,0 },
495{ IDX_2C('l','y'), "Libia", 0,0,0 },
496{ IDX_2C('m','a'), "Marok", 0,0,0 },
497{ IDX_2C('m','c'), "Monako", 0,0,0 },
498{ IDX_2C('m','d'), "Moldavi", 0,0,0 },
499{ IDX_2C('m','e'), "Montenegro", 0,0,0 },
500{ IDX_2C('m','f'), "Saint Martin (French part)", 0,0,0 },
501{ IDX_2C('m','g'), "Madagaskar", 0,0,0 },
502{ IDX_2C('m','h'), "Ishujt Marshall", 0,0,0 },
503{ IDX_2C('m','k'), "Maqedoni", 0,0,0 },
504{ IDX_2C('m','l'), "Mali", 0,0,0 },
505{ IDX_2C('m','m'), "Mianmar", 0,0,0 },
506{ IDX_2C('m','n'), "Mongoli", 0,0,0 },
507{ IDX_2C('m','o'), "Makao", 0,0,0 },
508{ IDX_2C('m','p'), "Ishujt e Marianës Veriore", 0,0,0 },
509{ IDX_2C('m','q'), "Martinikë", 0,0,0 },
510{ IDX_2C('m','r'), "Mauritani", 0,0,0 },
511{ IDX_2C('m','s'), "Montserrat", 0,0,0 },
512{ IDX_2C('m','t'), "Malta", 0,0,0 },
513{ IDX_2C('m','u'), "Mauricius", 0,0,0 },
514{ IDX_2C('m','v'), "Maldive", 0,0,0 },
515{ IDX_2C('m','w'), "Malaui", 0,0,0 },
516{ IDX_2C('m','x'), "Meksikë", 0,0,0 },
517{ IDX_2C('m','y'), "Malajzia", 0,0,0 },
518{ IDX_2C('m','z'), "Mozambik", 0,0,0 },
519{ IDX_2C('n','a'), "Namibi", 0,0,0 },
520{ IDX_2C('n','c'), "Kaledonia e Re", 0,0,0 },
521{ IDX_2C('n','e'), "Niger", 0,0,0 },
522{ IDX_2C('n','f'), "Ishulli Norfolk", 0,0,0 },
523{ IDX_2C('n','g'), "Nigeria", 0,0,0 },
524{ IDX_2C('n','i'), "Nikaragua", 0,0,0 },
525{ IDX_2C('n','l'), "Holandë", 0,0,0 },
526{ IDX_2C('n','o'), "Norvegji", 0,0,0 },
527{ IDX_2C('n','p'), "Nepal", 0,0,0 },
528{ IDX_2C('n','r'), "Nauru", 0,0,0 },
529{ IDX_2C('n','u'), "Niue", 0,0,0 },
530{ IDX_2C('n','z'), "Zelandë e Re", 0,0,0 },
531{ IDX_2C('o','m'), "Oman", 0,0,0 },
532{ IDX_2C('p','a'), "Panama", 0,0,0 },
533{ IDX_2C('p','e'), "Peru", 0,0,0 },
534{ IDX_2C('p','f'), "Polinezia Franceze", 0,0,0 },
535{ IDX_2C('p','g'), "Papua New Guinea", 0,0,0 },
536{ IDX_2C('p','h'), "Filipine", 0,0,0 },
537{ IDX_2C('p','k'), "Pakistan", 0,0,0 },
538{ IDX_2C('p','l'), "Poloni", 0,0,0 },
539{ IDX_2C('p','m'), "St. Pier dhe Mikelon", 0,0,0 },
540{ IDX_2C('p','n'), "Pitkern", 0,0,0 },
541{ IDX_2C('p','r'), "Porto Riko", 0,0,0 },
542{ IDX_2C('p','s'), "Palestinian Territory, Occupied", 0,0,0 },
543{ IDX_2C('p','t'), "Portugali", 0,0,0 },
544{ IDX_2C('p','w'), "Palau", 0,0,0 },
545{ IDX_2C('p','y'), "Paraguaj", 0,0,0 },
546{ IDX_2C('q','a'), "Katar", 0,0,0 },
547{ IDX_2C('r','e'), "Reunion", 0,0,0 },
548{ IDX_2C('r','o'), "Rumani", 0,0,0 },
549{ IDX_2C('r','s'), "Serbia", 0,0,0 },
550{ IDX_2C('r','u'), "Federata Ruse", 0,0,0 },
551{ IDX_2C('r','w'), "Ruanda", 0,0,0 },
552{ IDX_2C('s','a'), "Arabia Saudite", 0,0,0 },
553{ IDX_2C('s','b'), "Ishujt Solomon", 0,0,0 },
554{ IDX_2C('s','c'), "Sejshelle", 0,0,0 },
555{ IDX_2C('s','d'), "Sudan", 0,0,0 },
556{ IDX_2C('s','e'), "Suedi", 0,0,0 },
557{ IDX_2C('s','g'), "Singapor", 0,0,0 },
558{ IDX_2C('s','h'), "St. Helena", 0,0,0 },
559{ IDX_2C('s','i'), "Sloveni", 0,0,0 },
560{ IDX_2C('s','j'), "Ishujt Svalbard dhe Jan Mayen", 0,0,0 },
561{ IDX_2C('s','k'), "Republika Slovake", 0,0,0 },
562{ IDX_2C('s','l'), "Sierra Leone", 0,0,0 },
563{ IDX_2C('s','m'), "San Marino", 0,0,0 },
564{ IDX_2C('s','n'), "Senegal", 0,0,0 },
565{ IDX_2C('s','o'), "Somali", 0,0,0 },
566{ IDX_2C('s','r'), "Surinam", 0,0,0 },
567{ IDX_2C('s','t'), "Sao Tome dhe Principe", 0,0,0 },
568{ IDX_2C('s','u'), "USSR (të dikurshëm)", 0,0,0 },
569{ IDX_2C('s','v'), "Salvador", 0,0,0 },
570{ IDX_2C('s','y'), "Siri", 0,0,0 },
571{ IDX_2C('s','z'), "Svaziland", 0,0,0 },
572{ IDX_2C('t','c'), "Ishujt Turq dhe Kaiko", 0,0,0 },
573{ IDX_2C('t','d'), "Çad", 0,0,0 },
574{ IDX_2C('t','f'), "Territoret Franceze Jugore", 0,0,0 },
575{ IDX_2C('t','g'), "Togo", 0,0,0 },
576{ IDX_2C('t','h'), "Tailandë", 0,0,0 },
577{ IDX_2C('t','j'), "Taxhikistan", 0,0,0 },
578{ IDX_2C('t','k'), "Tokelau", 0,0,0 },
579{ IDX_2C('t','l'), "Timor-Leste", 0,0,0 },
580{ IDX_2C('t','m'), "Turkmenistan", 0,0,0 },
581{ IDX_2C('t','n'), "Tunizi", 0,0,0 },
582{ IDX_2C('t','o'), "Tonga", 0,0,0 },
583{ IDX_2C('t','p'), "Timori Lindor", 0,0,0 },
584{ IDX_2C('t','r'), "Turqi", 0,0,0 },
585{ IDX_2C('t','t'), "Trinidad dhe Tobago", 0,0,0 },
586{ IDX_2C('t','v'), "Tuvalu", 0,0,0 },
587{ IDX_2C('t','w'), "Taivan", 0,0,0 },
588{ IDX_2C('t','z'), "Tanzani", 0,0,0 },
589{ IDX_2C('u','a'), "Ukrainë", 0,0,0 },
590{ IDX_2C('u','g'), "Ugandë", 0,0,0 },
591{ IDX_2C('u','k'), "Mbretëri e Bashkuar", 0,0,0 },
592{ IDX_2C('u','m'), "Ishujt e Vegjël jashtë US", 0,0,0 },
593{ IDX_2C('u','s'), "Shtetet e Bashkuar", 0,0,0 },
594{ IDX_2C('u','y'), "Uruguaj", 0,0,0 },
595{ IDX_2C('u','z'), "Uzbekistan" , 0,0,0 },
596{ IDX_2C('v','a'), "Qytet Shteti i Vatikanit (Holy See)", 0,0,0 },
597{ IDX_2C('v','c'), "Saint Vincent dhe Grenadinet", 0,0,0 },
598{ IDX_2C('v','e'), "Venezuelë", 0,0,0 },
599{ IDX_2C('v','g'), "Ishujt Virgjini (Britanikë)", 0,0,0 },
600{ IDX_2C('v','i'), "Ishujt Virgjini (U.S.)", 0,0,0 },
601{ IDX_2C('v','n'), "Viet Nam", 0,0,0 },
602{ IDX_2C('v','u'), "Vanuatu", 0,0,0 },
603{ IDX_2C('w','f'), "Ishujt Vallis dhe Futuna", 0,0,0 },
604{ IDX_2C('w','s'), "Samoa", 0,0,0 },
605{ IDX_2C('y','e'), "Jemen", 0,0,0 },
606{ IDX_2C('y','t'), "Majote", 0,0,0 },
607{ IDX_2C('y','u'), "FSMZ", 0,0,0 },
608{ IDX_2C('z','a'), "Afrikë e Jugut", 0,0,0 },
609{ IDX_2C('z','m'), "Zambia", 0,0,0 },
610{ IDX_2C('z','w'), "Zimbabue", 0,0,0 },
611{ IDX_2C('a','1'), "Anonymous Proxy", 0,0,0 },
612{ IDX_2C('a','2'), "Satellite Provider", 0,0,0 },
613{ IDX_2C('o','1'), "Other", 0,0,0 },
614{ IDX_2C('a','p'), "Asia/Pacific Region", 0,0,0 },
615{ IDX_3C('l','a','n'), "Local Network (lan)", 0,0,0 },
616{ 0 , NULL, 0,0,0 }};